Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập vật lí học kì 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Long
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Tầm Vu 2

Bài tập VL11

GV: Nguyễn Văn Tiền

BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
(TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM, NĂNG
LƯỢNG TỪ TRƯỜNG)
A. BI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Từ thông  qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2s từ thông giảm từ
1,2Wb xuống còn 0,4Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
a. 6V
b. 4V
c. 2V
d. 1V
Câu 2. Một hình chữ nhật kích thước 3cmx4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10 -4T.
Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:
a. 6. 10-7Wb
b. 3. 10-7Wb
c. 5,2. 10-7Wb
d. 3. 10-3Wb
Câu 3. Suất điện động cảm ứng đo được đối với một vòng dây dẫn là 0,01mV. Nếu thay vòng dây
đó bởi cuộn dây 200 vòng trong cùng điều kiện biến thiên của từ trường thì suất điện động thu
được hai đầu cuộn dây là:
a. 0,01mV
b. 0,005mV
c. 2mV
d. 2V
Câu 4. Suất điện động cảm ứng đo được đối với một vòng dây dẫn là 0,01mV. Nếu thay vòng dây
đó bởi 20 vòng xếp chồng nhau, trong cùng điều kiện biến thiên của từ trường thì suất điện động
thu được hai đầu của các vòng dây (các đầu của vòng dây được nối chung với nhau) là:
a. 0,01mV
b. 0,2mV
c. 0,005mV d. 200mV
Câu 5. Một hình vuông có cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10 -4T. Từ thông
qua hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ với pháp tuyến của hình vuông
đó là:
a.  =900
b.  =00
c.  =300
d.  =600
Câu 6. Tính hệ số tự cảm một ống dây dài 5cm, đường kính của ống 2cm. Cho biết ống dây được
quấn 1000 vòng.
a. 2  2 .10-4H
b. 8  .10-4H
c. 8  2 .10-4H d. 20  2 .10-4H
Câu 7. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai lớn gấp
ba đường kính ống dây thứ nhất. So sánh hệ số tự cảm của hai ống dây?
a. L2=L1
b. L2=3L1
c. L2=6L1
d. L2=9L1
Câu 8. Một ống dây có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây thì hệ số tự
cảm của ống dây là L. Nếu trên mỗi mét chiều dài của ống dây, số vòng dây quấn tăng gấp 2 lần
thì hệ số tự cảm L’ của ống dây là:
a. L’=1/2L
b. L’=1/4L
c. L’=2L
d. L’=4L
Câu 9. Một dòng điện có cường độ thay đổi từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian 5s chạy qua một
cuộn dây có độ tự cảm bằng 1H. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây bằng: a.
1V
b. 2V
c. 1/2V
d. 1/5V
Câu 10. Một cuộn dây có độ tự cảm 0,1H trong đó dòng điện biến thiên đến 200A/s thì suất điện
động tự cảm xuất hiện sẽ có giá trị:
a. 10V
b. 0,1kV
b. 20V
d. 20kV
Câu 11. Nếu trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm 10V khi cường độ dòng điện
...
Trường THPT Tầm Vu 2 Bài tập VL11 GV: Nguyễn Văn Tiền
BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
(TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM, NĂNG
LƯỢNG TỪ TRƯỜNG)
A. BI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Từ thông
qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2s từ thông giảm từ
1,2Wb xuống còn 0,4Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
a. 6V b. 4V c. 2V d. 1V
Câu 2. Một hình chữ nhật kích thước 3cmx4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10
-4
T.
Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30
0
. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:
a. 6. 10
-7
Wb b. 3. 10
-7
Wb c. 5,2. 10
-7
Wb d. 3. 10
-3
Wb
Câu 3. Suất điện động cảm ứng đo được đối với một vòng dây dẫn là 0,01mV. Nếu thay vòng dây
đó bởi cuộn dây 200 vòng trong cùng điều kiện biến thiên của từ trường thì suất điện động thu
được hai đầu cuộn dây là:
a. 0,01mV b. 0,005mV c. 2mV d. 2V
Câu 4. Suất điện động cảm ứng đo được đối với một vòng dây dẫn là 0,01mV. Nếu thay vòng dây
đó bởi 20 vòng xếp chồng nhau, trong cùng điều kiện biến thiên của từ trường thì suất điện động
thu được hai đầu của các vòng dây (các đầu của vòng dây được nối chung với nhau) là:
a. 0,01mV b. 0,2mV c. 0,005mV d. 200mV
Câu 5. Một hình vuông có cạnh 5cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=4.10
-4
T. Từ thông
qua hình vuông đó bằng 10
-6
Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng t với pháp tuyến của hình vuông
đó là:
a.
=90
0
b.
=0
0
c.
=30
0
d.
=60
0
Câu 6. Tính hệ số tự cảm một ống dây dài 5cm, đưng kính của ống 2cm. Cho biết ống dây được
quấn 1000 vòng.
a. 2
2
.10
-4
H b. 8
.10
-4
H c. 8
2
.10
-4
H d. 20
2
.10
-4
H
Câu 7. Hai ống dây hình trụ cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai lớn gấp
ba đường kính ống dây thứ nhất. So sánh hệ số tự cảm của hai ống dây?
a. L
2
=L
1
b. L
2
=3L
1
c. L
2
=6L
1
d. L
2
=9L
1
Câu 8. Một ống dâythể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dâyn ng dây thì hệ số tự
cảm của ống dây L. Nếu trên mỗi mét chiềui của ống dây, số vòng dây quấn tăng gấp 2 lần
thì hệ số tự cảm L
của ống dây là:
a. L
=1/2L b. L
=1/4L c. L
=2L d. L
=4L
Câu 9. Một dòng điện có cường độ thay đổi từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian 5s chạy qua một
cuộn dây có độ tự cảm bằng 1H. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây bằng: a. 1V
b. 2V c. 1/2V d. 1/5V
Câu 10. Một cuộn dâyđộ tự cảm 0,1H trong đó dòng điện biến thiên đến 200A/s thì suất điện
động tự cảm xuất hiện sẽ có giá trị:
a. 10V b. 0,1kV b. 20V d. 20kV
Câu 11. Nếu trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm 10V khi cường độ dòng điện
chạy trong nó thay đổi từ 5A đến 10A trong thời gian 0,1s, thì độ tụ cảm của cuộn dây đó bằng:
a. 0,4H b. 0,3H c. 0,2H d. 0,6H
Câu 12. Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm t 16A đến 0A trong 0,01s; suất điện động tự cảm
trong đó có giá trị trung bình 64V; độ tự cảm có giá trị:
a. 0,032H b. 0,25H c. 0,04H d. 4H
Câu 13. Một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống dây 10cm
2
gồm 1000vòng
dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:
a. 0,251H b. 2,51mH c. 6,28.10
-2
H d. 2,51.10
-2
mH
Câu 14. Khi dòng điện chạy qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường của ống dây sẽ:
Trang 1
đề cương ôn tập vật lí học kì 2 - Trang 2
đề cương ôn tập vật lí học kì 2 - Người đăng: Nguyễn Tấn Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương ôn tập vật lí học kì 2 9 10 418