Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi cao học môn Giáo dục học

Được đăng lên bởi Lê Hồng Quân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN GIÁO DỤC HỌC
Câu 1: Tại sao nói giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt ( phân tích nguồn gốc,
tính chất và các chức năng của giáo dục)
1. Nguồn gốc của giáo dục
Từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại và phát triển con người phải nhận thức thế
giới khách quan và dần dần tích luỹ được những kinh nghiệm lao động và chinh phục tự
nhiên. Từ đó nảy sinh nhu cầu truyền thụ những kinh nghiệm đã tích luỹ được cho nhau.
Đây chính là nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục.
Trong buổi đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra đơn giản
theo lối quan sát – bắt chước, về sau giáo dục trở thành một hoạt động có ý thức. Con
người dần dần biết xác định mục đích, hoàn thiện nội dung và tìm ra các phương thức để
tổ chức quá trình giáo dục một cách có hiệu quả.
2. Các tính chất của giáo dục.
2.1. Giáo dục là một hiện tượng chỉ có ở loài người.
Giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của con người trên trái đất. Bản chất của
giáo dục là sự truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội giữa các thế hệ với nhau.
Giáo dục là một phương thức để duy trì và phát triển xã hội loài người.
2.2. Giáo dục có tính phổ biến và vĩnh hằng
Giáo dục là một phạm trù phổ biến vì có con người là có giáo dục. Giáo dục tồn
tại ở tất cả các chế độ xã hội, thể chế chính trị, trong mọi thời đại, mọi giai đoạn lịch sử.
Giáo dục gắn liền với nhu cầu tái sản xuất sức lao động cho xã hội.
- Giáo dục là một phạm trù vĩnh hằng vì nó tồn tại mãi mãi với loài người, chỉ khi
nào không tồn tại loài người thì mới mất đi hiện tượng giáo dục .
2.3. Giáo dục có tính lịch sử, tính giai cấp
Giáo dục ra đời theo nhu cầu của lịch sử- xã hội. Giáo dục một mặt phản ánh trình
độ phát triển của lịch sử, bị quy định bởi trình độ phát triển của lịch sử. Mặt khác, nó lại
tác động tích cực vào sự phát triển của lịch sử. Ở mỗi giai đoạn phát triển lịch sử lại đặt
ra những yêu cầu nhất định đối với giáo dục.
Trong xã hội có giai cấp, giáo dục được sử dụng như một công cụ để duy trì và
bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị đã thực hiện quyền thống trị
của mình đối với giáo dục thông qua mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục.
2.4. Giáo dục có tính nhân văn, tính dân tộc.
Bất cứ thời đại nào, chế độ xã hội thì nào mục đích của giáo dục là hình thành
nhân cách cho thế hệ trẻ, đào tạo họ trở thành những người có ích cho xã hội. Chính vì
vậy giáo dục mang tính nhân văn, nó phản ánh những giá trị văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ
chung nhất của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi q...
ĐỀ CƯƠNG MÔN GIÁO DỤC HỌC
Câu 1: Tại sao nói giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt ( phân tích nguồn gốc,
tính chất và các chức năng của giáo dục)
1. Nguồn gốc của giáo dục
Từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tạiphát triển con người phải nhận thức thế
giới khách quan dần dần tích luỹ được những kinh nghiệm lao động chinh phục tự
nhiên. Từ đó nảy sinh nhu cầu truyền thụ những kinh nghiệm đã tích luỹ được cho nhau.
Đây chính là nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục.
Trong buổi đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra đơn giản
theo lối quan t bắt chước, về sau giáo dục trở thành một hoạt động ý thức. Con
người dần dần biếtc định mục đích, hoàn thiện nội dung tìm ra các phương thức để
tổ chức quá trình giáo dục một cách có hiệu quả.
2. Các tính chất của giáo dục.
2.1. Giáo dục là một hiện tượng chỉ có ở loài người.
Giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của con người trên trái đất. Bản chất của
giáo dục là sự truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội giữa các thế hệ với nhau.
Giáo dục là một phương thức để duy trì và phát triển xã hội loài người.
2.2. Giáo dục có tính phổ biến và vĩnh hằng
Giáo dục một phạm trù ph biến con người giáo dục. Giáo dục tồn
tại tất cả các chế độ hội, thể chế chính trị, trong mọi thời đại, mọi giai đoạn lịch sử.
Giáo dục gắn liền với nhu cầu tái sản xuất sức lao động cho xã hội.
- Giáo dục một phạm trù vĩnh hằng vì tồn tại mãi mãi với loài người, chỉ khi
nào không tồn tại loài người thì mới mất đi hiện tượng giáo dục .
2.3. Giáo dục có tính lịch sử, tính giai cấp
Giáo dục ra đời theo nhu cầu của lịch sử- xã hội. Giáo dục một mặt phản ánh trình
độ phát triển của lịch sử, bquy định bởi trình độ phát triển của lịch sử. Mặt khác, lại
tác động tích cực o sự phát triển của lịch sử. mỗi giai đoạn phát triển lịch sử lại đặt
ra những yêu cầu nhất định đối với giáo dục.
Trong hội giai cấp, giáo dục được sử dụng như một công cụ để duy trì
bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị đã thực hiện quyền thống trị
của mình đối với giáo dục thông qua mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục.
2.4. Giáo dục có tính nhân văn, tính dân tộc.
Bất cứ thời đại nào, chế độ hội thì o mục đích của giáo dục hình thành
nhân cách cho thế h trẻ, đào tạo họ trở thành những người ích cho hội. Chính
vậy giáo dục mang tính nhân văn, nó phản ánh những giá trị văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ
chung nhất của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi quốc gia, mỗi nước đều truyền thống, bản
sắc văn hoá riêng. Cho n nền giáo dục mỗi nước cũng những nét độc đáo, những
sắc thái riêng.
Nền giáo dục Việt Nam hiện nay mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam.
3. Các chức năng của giáo dục
1
Đề cương ôn thi cao học môn Giáo dục học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi cao học môn Giáo dục học - Người đăng: Lê Hồng Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương ôn thi cao học môn Giáo dục học 9 10 278