Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Danh Hải
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3936 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Năm học 2012-2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI
CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ
A – LÝ THUYẾT CĂN BẢN

PHẦN MỘT
HÓA HỌC HỮU CƠ
PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

Hiđrocacbon
CxHy (y 2x + 2)

Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
(là dẫn xuất chứa hiđrocacbon)

+ Phân loại HCHC có nhóm chức :
-Thành ph ần: Gốc hyđrocacbon + nhóm chức.
-Công thức tổng quát: CxHy-kAk (Điều kiện k
Đơn chức
1 nhóm chức ( k=1)

 y).

Đa chức
2 nhóm chức cùng loại trở lên (k

Gốc CxHy no (CnH2n+2-kAk)
Gốc CxHy không no (CnHy-kAk)

 2)

Tạp chức
2 nhóm chức khác loại trở lên

(k

 2)

 HCHC no.
 HCHC không no.

+ Bảng công thức tổng quát một số HCHC quan trọng.
Hợp chất hữu cơ
Hợp chất chứa C, H, O
Hợp chất chứa C, H, O, N
Hợp chất chứa C, H, O, X
(X là halogen)
Ancol, no
Ancol đơn chức
Ancol bậc I, đơn chức
Ancol đơn chức, no, bậc I
Anđehit
Anđehit no
Anđehit đơn chức
Anđehit đon chức, no
Axit đơn chức
Đi axit no
Axit đơn chức, no
Este đơn chức
Este đơn chức, no
Amin đơn chức
Amin đơn chức, no
Amin bậc I, no, đơn chức
Điều kiện chung: x, y, z, t, u, n, m đều  N
(R –) là gốc hidrocacbon no hay không no

Công thức tổng quát
CxHyOz
CxHyOzNt
CxHyOzXu

Điều kiện
y  2x +2
y  2x +2 +t
y  2x +2 –u

R(OH)x hay CnH2n+2-x(OH)x
CxHy –OH
CxHy –CH2OH
CnH2n+1(OH) hay CnH2n+2O
CnH2n+1 –CH2OH

x,n  1
x  1, y
x  0, y
n  1
n  0

R(CHO)x
CnH2n+2-x(CHO)x
R –CHO hay CxHyCHO
CnH2n+1CHO hay CmH2mO
R –COOH hay CxHyCOOH
CnH2n(COOH)2
CnH2n+1COOH hay CmH2mO2
R –COO –R’
CnH2nO2
CnHyN
CnH2n+3N
CnH2n+1 –NH2

x  1
x  1, n  0
x  0, y  2x+1
n  0, m  1
x  0, y  2x+1
n  0
n  0, m  1
R’  H
n  2
y  2x+3
n  1
n  1

 2x+1
 2x+1

+ Bảng các dãy đồng đẳng thường gặp ứng với công thức tổng quát.
CTTQ
CnH2nO

Có thể thuộc dãy các đồng đẳng
+ Anđehit no, đơn chức ( ankanal)
+ Xeton no, đơn chức.
+Rượu đơn chức, không no (có một nối đôi ở phần gốc

Điều kiện
n  1
n  3
n  3

1

Năm học 2012-2013

CnH2nO2
CnH2n+2O

hidrocacbon)
+Ete ( có 1 nối đôi ở gốc CxHy )
+Axit hữu cơ no, đơn chức.
+Este no, đơn chức.
+Ancol no, đơn chức (ankanol)
+Ete no, đơn chức

n  3
n1
n  2
n  1
n  2

CHƯƠNG I
ANCOL - PHENOL

1. Ancol ( Rượu )
I. Định nghĩa, tên gọi, bậc ancol
1. Định nghĩa
- Rượu là hợp chất có nhóm –OH liên kết với gốc hyđrocacbon. Bậc của rượu bằng bậc của C mang nhóm –OH
- Nếu thay thế H ở đoạn mạch nhánh của hiđrocacbon thơm bằng nhóm ( -OH) ta được rượu thơm.
- Khi thay thế một nguyên tử H của ankan bằng một nhóm OH thì ta được đồng đẳng của ancol etylic. (dãy đồng
đẳng ancol no đơn chất)
Công thức: CnH2n+...
Năm học 2012-2013
Đ CƯƠNG ÔN THI HC SINH GIỎI
CHUYÊN Đ HÓA HC HỮU CƠ
A LÝ THUYT CĂN BN
PHẦN MỘT
HÓA HỌC HỮU CƠ
PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ
Hiđrocacbon Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
C
x
H
y
(y 2x + 2) (là dẫn xuất chứa hiđrocacbon)
+ Phân loại HCHC có nhóm chức :
-Thành ph ần: Gốc hyđrocacbon + nhóm chức.
-Công thức tổng quát: C
x
H
y-k
A
k
(Điều kiện k
y).
Đơn chức Đa chức Tạp chức
1 nhóm chức ( k=1)
2 nhóm chức cùng loại trở lên (k
2) 2 nhóm chức khác loại trở lên (k
2)
Gốc C
x
H
y
no (C
n
H
2n+2-k
A
k
) HCHC no.
Gốc C
x
H
y
không no (C
n
H
y-k
A
k
) HCHC không no.
+ Bảng công thức tổng quát một số HCHC quan trọng.
Hợp chất hữu cơ Công thức tổng quát Điều kiện
Hợp chất chứa C, H, O
Hợp chất chứa C, H, O, N
Hợp chất chứa C, H, O, X
(X là halogen)
C
x
H
y
O
z
C
x
H
y
O
z
N
t
C
x
H
y
O
z
X
u
y
2x +2
y
2x +2 +t
y
2x +2 –u
Ancol, no
Ancol đơn chức
Ancol bậc I, đơn chức
Ancol đơn chức, no, bậc I
R(OH)
x
hay C
n
H
2n+2-x
(OH)
x
C
x
H
y
–OH
C
x
H
y
–CH
2
OH
C
n
H
2n+1
(OH) hay C
n
H
2n+2
O
C
n
H
2n+1
–CH
2
OH
x,n
1
x
1, y
2x+1
x
0, y
2x+1
n
1
n
0
Anđehit
Anđehit no
Anđehit đơn chức
Anđehit đon chức, no
R(CHO)
x
C
n
H
2n+2-x
(CHO)
x
R –CHO hay C
x
H
y
CHO
C
n
H
2n+1
CHO hay C
m
H
2m
O
x
1
x
1, n
0
x
0, y
2x+1
n
0, m
1
Axit đơn chức
Đi axit no
Axit đơn chức, no
R –COOH hay C
x
H
y
COOH
C
n
H
2n
(COOH)
2
C
n
H
2n+1
COOH hay C
m
H
2m
O
2
x
0, y
2x+1
n
0
n
0, m
1
Este đơn chức
Este đơn chức, no
R –COO –R’
C
n
H
2n
O
2
R’
H
n
2
Amin đơn chức
Amin đơn chức, no
Amin bậc I, no, đơn chức
C
n
H
y
N
C
n
H
2n+3
N
C
n
H
2n+1
–NH
2
y
2x+3
n
1
n
1
Điều kiện chung: x, y, z, t, u, n, m đều
N
(R –) là gốc hidrocacbon no hay không no
+ Bảng các dãy đồng đẳng thường gặp ứng với công thức tổng quát.
CTTQ Có thể thuộc dãy các đồng đẳng Điều kiện
C
n
H
2n
O
+ Anđehit no, đơn chức ( ankanal)
+ Xeton no, đơn chức.
+Rượu đơn chức, không no (có một nối đôi ở phần gốc
n
1
n
3
n
3
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ - Người đăng: Danh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CHUYÊN ĐỀ – HÓA HỌC HỮU CƠ 9 10 9