Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Thạch Nguyễn Tuấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Hoàn cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ?
1. Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
Năm 1858, td Pháp xâm lược VN, đặt ách đô hộ và thi hành các chính sách phản động phản diện.
a) Về chính trị:
- Chính sách cai trị trực tiếp: Mọi quyền hành đều nằm trong tay bọn tư bản Pháp, phong kiến chỉ
là bù nhìn tay sai. Đây là đặc trưng phổ biến của mô hình Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
- Chúng dùng chính sách chia để trị: Chia nhỏ địa bàn hành chính rồi gây mâu thuẫn giữa các tầng
lớp nhân dân, vùng miền → gây mất đoàn kết → suy yếu; thủ tiêu mọi quyền tự do, dân chủ; thẳng tay
đàn áp và khủng bố khốc liệt các tư tưởng, hoạt động yêu nước…
- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng đánh giá: “Chủ nghĩa thực dân Pháp không hề thay đổi cái
châm ngôn "chia để trị" của nó. Chính vì thế mà nước An Nam, một nước có chung một dân tộc, chung
một dòng máu, chung một phong tục, chung một lịch sử, chung một truyền thống, chung một tiếng nói, đã
bị chia nǎm sẻ bảy. Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt ấy, người ta hy vọng làm nguội được tình đoàn
kết, nghĩa đồng bào trong lòng người An Nam và tạo ra những mối xung khắc giữa anh em ruột thịt với
nhau.”
 Dân tộc Việt Nam lâm vào cảnh ngột ngạt về chính trị.
b) Về kinh tế:
- Tiến hành chương trình khai thác thuộc địa đại quy mô nhằm khai thác tài nguyên, khoáng
sản…,tận dụng nguồn nhân công rẻ mạc nhằm thu lợi cao → biến Việt Nam và Đông Dương thành thị
trường độc quyền của Pháp.
- Cấu kết PK bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, cướp ruộng đất của nhân dân,ban hành nhiều
loại thuế vô lý,…
 Đẩy con người lao động vào thế cùng quẫn
“Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ
Anh chạy vào Ðất Ðỏ làm phu
Bán thân đổi mấy đồng xu
Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng!
Con đói lã ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi”
(Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)
c) Về văn hóa – xã hội:
- Thực dân Pháp thi hành chính sách ngu dân, lập nhiều nhà tù hơn trường học → dân trí thấp →
dễ dàng cai trị.
- Chúng đầu độc thanh niên bằng rượu, thuốc phiện, mị dân, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử văn
hóa Việt Nam.
- Sử dụng tôn giáo để ru ngủ dân chúng, tuyên truyền văn hóa thực dân vong bản nhằm thủ tiêu
tinh thần yêu nước và nền văn hóa của dân tộc ta. Các Mác đã từng đánh giá: “Tôn giáo là tiếng thở dài
của loài người bị đàn áp, trái tim của một thế giới không trái tim, và linh hồn của những điều kiện vô hồ...
http://www.facebook.com/groups/it11spkt/
1
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
u 1: Hoàn cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ?
1. Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
Năm 1858, td Pháp xâm lược VN, đặt ách đô hộ và thi hành các chính sách phản động phản diện.
a) Về chính trị:
- Chính sách cai trị trực tiếp: Mọi quyền hành đều nằm trong tay bọn bản Pháp, phong kiến chỉ
là bù nhìn tay sai. Đây là đặc trưng ph biến của mô hình Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
- Chúng dùng chính sách chia để trị: Chia nhỏ địa bàn hành chính rồi gây mâu thuẫn giữa các tầng
lớp nhân dân, vùng miền y mất đoàn kết suy yếu; thủ tiêu mọi quyền t do, dân chủ; thẳng tay
đàn áp và khủng bố khốc liệt các tư tưởng, hoạt động yêu nước…
- Lãnh tNguyễn Ái Quốc đã từng đánh giá: “Chủ nghĩa thực dân Pháp không hề thay đổi i
châm ngôn "chia để trị" của nó. Chính thế nước An Nam, mt nước chung một dân tộc, chung
một dòng máu, chung mt phong tục, chung một lịch sử, chung một truyền thống, chung một tiếng i, đã
bị chia nǎm sẻ bảy. Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt y, người ta hy vọng làm nguội được tình đoàn
kết, nghĩa đồng bào trong lòng người An Nam tạo ra những mối xung khắc giữa anh em ruột thịt với
nhau.”
Dân tc Việt Nam lâm vào cảnh ngột ngạt về chính trị.
b) Về kinh tế:
- Tiến nh chương trình khai thác thuộc địa đại quy mô nhằm khai thác tài nguyên, khoáng
sản…,tận dụng nguồn nhân ng rẻ mạc nhằm thu lợi cao biến Việt Nam Đông Dương thành th
trường độc quyền của Pháp.
- Cấu kết PK bóc lột nhân n đến tận xương tủy, cướp ruộng đất của nhân n,ban hành nhiều
loại thuế vô lý,…
Đẩy con người lao động vào thế cùng quẫn
“Cha trốn ra Hòn Gai cuốc m
Anh chạy vào Ðất Ðỏ làm phu
Bán thân đổi mấy đồng xu
Thịt xương vùi gốc cao su my tầng!
Con đói lã ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãimi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi”
(Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)
c) Về văn hóa – xã hội:
- Thực dân Pháp thi hành chính sách ngu dân, lập nhiều nhà hơn trường hc dân tthấp
dễ dàng cai tr.
- Chúng đầu độc thanh niên bằng rượu, thuốc phiện, mị dân, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử n
hóa Việt Nam.
- Sử dụng n giáo để ru ngủ dân chúng, tuyên truyền văn hóa thực dân vong bản nhằm thủ tiêu
tinh thần yêu nước nền n hóa của dân tộc ta. Các Mác đã từng đánh giá: n giáo tiếng thở dài
của loài người bị đàn áp, trái tim của một thế giới không trái tim, linh hồn của những điều kiện vô hồn.
là thuốc phiện của nhân dân”.
Việt Nam thội phong kiến đã trở thành xã hội nữa thuộc địa, nửa phong kiến. n tộc Việt
Nam bị mất tự do, kinh tế không phát triển, đời sống vô cùng cực khổ.
Đề cương ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Thạch Nguyễn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 837