Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi tranvanhanhvnn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 6 lần
tamanhhung@hanhchinh.com.vn
Chương 1
Câu 1: T i sao nói t ch c l à m t th c th xã h i ph c t p?
- Tríc hÕt nãi t¹i sao chøc mét thøc thÓ héi?Tæ chøc mét thùc thÓ héi
theo kh¸i niÖm cña chøc th× chøc thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh trong héi,
chøc gåm nhiÒu ngêi, nhiÒu mèi quan trong héi, ®iÒu tÊt yÕu chøc tån t¹i trong
mét x· héi nhÊt ®Þnh , thuéc mét héi nhÊt ®Þnh, x· héi m«i trêng cho h×nh thµnh
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc, v× vËy tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi.
- chøc mét thùc thÓ héi phøc t¹p.Tæ chøc bao gåm rÊt nhiÒu yÕu cÊu thµnh
trong mçi yÕu cÊu thµnh ®ã l¹i rÊt nhiÒu yÕu cÊu thµnh h¬n víi mçi yÕu
®ã, mçi phËn l¹i kh¸c nhau cÊu, môc tiªu, chÕ quyÒn lùc, m«i trêng..Sù
phøc t¹p cña chøc do ®ã ®ßi hái nhµ l·nh ®¹o ph¶i kÕt hîp cña nhiÒu yÕu ®Ó
®¹t ®îc môc ®Ých qu¶n lý.Cã thÓ nãi g¾n gän c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña tæ chøc nh sau:
+ Môc tiªu:
phô thuéc vµo quy m« cña tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tæ chøc ®îc
giao. §Ó ®¶m b¶o tån t¹i ph¸t triÓn cña chøc tmçi chøc ngay ban ®Çu mçi
chøc ®· ®a ra nh÷ng môc tiªu cho chøc ®ã .. Trong mét chøcrÊt nhiÒu lo¹i môc
tiªu trong ®ã cã: môc tiªu chiÕn lîc giµnh ®îc cho c¶ tæ chøc; môc tiªu phèi hîp lµ môc tiªu
cña mçi phËn nh»m ®¹t ®îc môc tiªu chiÕn lîc. Ph©n lo¹i theo thêi gian môc tiªu dµi
h¹n, môc tiªu ng¾n h¹n, môc tiªu trung vµ dµi h¹n.
+ cÊu chøc:
Mçi chøc ®Òu ph¶i ph©n ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm quyÒn h¹n cña
c¸c phËn trong tæ chøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Æt ra. ChÝnh vËy viÖc trÝ s¾p
xÕp c¸c trÝ trong chøc rÊt quan träng. cÊu tæ chøc phô thuéc vµo quy
chøc, cïng nhiÖm vô cña tæ chøc. Tuú theo mçi tæ chøc kh¸c nhau mµ cã thÓ s¾p xÕp c¬ cÊu
kh¸c nhau.
+ Nguån lùc cña tæ chøc:
Mçi tæ chøc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× c¸c yÕu tè quyÕt
®Þnh nhÊt ®ã lµ nguån lùc cña tæ chøc. Nguån lùc cña tæ chøc cña tæ chøc ®îc chia thµnh:
Nguån nh©n lùc , bÊt kú métchøc nµo ®Òu ®ßi hái ®îc cung øng vÒ nguån nh©n lùc
phï hîp víi ph¸t triÓn cña chøc. §©y nguån lùc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc.
Nguån vËt chÊt.Tæ chøc muèn tån t¹i ph¸t triÓn cÇn vËt chÊt, vèn
ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ m¸y mãc , nhµ xëng..,.
1
Đề cương ôn thi thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi thủ tục hành chính - Người đăng: tranvanhanhvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề cương ôn thi thủ tục hành chính 9 10 343