Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi q-dat1993-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
---------------------

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Dành cho sinh viên cao đẳng)
Chương 1
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Cơ sở khách quan
1.2. Nhân tố chủ quan

Chương 2
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
II. Tư tưởng Hồ Chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc (CMGPDT)
2.2. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản (CMVS)
2.3. CMGPDT trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo
2.4. Lực lượng CMGPDT bao gồm toàn dân tộc
2.5. CMGPDT cần phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng thắng lợi trước
CMVS ở chính quốc
2.6. CMGPDT cần phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2

1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
II. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2.1. Con đường
2.2. Biện pháp

Chương 4
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững
mạnh
2.1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 5
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng
1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
1.3. Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết quốc tế
2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế
2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế
2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

Chương 6
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
I. Quan điểm của Hồ Chí Min...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
---------------------
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
(Dành cho sinh viên cao đẳng)
Chương 1
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1. Cơ sở khách quan
1.2. Nhân tố chủ quan
Chương 2
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa
1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
II. Tư tưởng Hồ Chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc
2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc (CMGPDT)
2.2. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản (CMVS)
2.3. CMGPDT trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo
2.4. Lực lượng CMGPDT bao gồm toàn dân tộc
2.5. CMGPDT cần phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng thắng lợi trước
CMVS ở chính quốc
2.6. CMGPDT cần phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực
Chương 3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: q-dat1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 908