Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC
(Các câu hỏi thường gặp)
A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:
Cơ sở di truyền học
Chương III : Biến dị :11 câu.*
Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : 9 câu*
Chương V : Di truyền học người : 2 câu.
Sự phát sinh và phát triển sự sống
Chương I : Sự phát sinh sự sống : 2 câu.
Chương II : Sự phát triển của sinh vật : 2 câu.
Chương III : Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa : 12 câu*
Chương IV : Phát sinh loài người : 2 câu.
B.Hệ thống các câu hỏi thường gặp :
PHẦN 1 : 8 điểm.

Chương Biến dị
Câu 1:

Đột biến được định nghĩa như sau
A. Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử

(ADN)
B. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của
cơ thể
C. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiểu hình của
cơ thể
D. Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền,xảy ra ở cấp độ phân tử
(ADN) hoặc cấp độ tế bào ( nhiễm sắc thể )
Thể đột biến được định nghĩa như sau :
A.Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp
nuclêôtit, xảy ra tại 1 điểm nào đó của phân tử ADN.
B.Là các biến đổi trong vật chất di truyền.
C.Là những cá thể mang đột biến đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể
D.Là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (biến đổi
bất thường trong cấu trúc nhiễm sắc thể)

Câu 2 :

Câu 3 : Trong những dạng biến đổi vật chất di truyền dưới đây,dạng đột biến nào là đột biến
gen:
I. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể(NST)
II.Mất cặp nuclêôtít
III.Tiếp hợp và trao đổi chéo trong giảm phân
IV.Thay cặp nuclêôtít
V.Đảo đoạn NST
VI.Thêm cặp nuclêôtít
VII.Mất đoạn NST
A.
B.
C.
D.

I,II,III,IV,VI
II,IV,VI
II,III,IV,VI
I,V,VII

Câu 4 : Đột biến gen là những biến đổi
A. kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường.
B. trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
C. kiểu gen của cơ thể do lai giống.
D. trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại
một điểm nào đó của phân tử ADN.
Câu 5: Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc phân tử prôtêin do gen đó chỉ
huy tổng hợp là
A. thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá cuối.
B. mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.
C. thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ 10.
D. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.
Câu 6 : Đột biến do các nguyên nhân nào dưới đây gây ra:
A.Do những tác nhân của môi trường ngoài cơ thể, gồm có các tác nhân vật lý
hoặc tác nhân hoá học
B.Do nhữ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC
(Các câu hi thường gặp)
A.Cu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:
sở di truyền học
Chương III : Biến dị :11 câu.*
Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chn giống : 9 câu*
Chương V : Di truyền học người : 2 câu.
Sự phát sinh và phát triển sự sống
Chương I : Sự phát sinh sự sống : 2 câu.
Chương II : Sự phát triển của sinh vật : 2 câu.
Chương III : Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa : 12 câu*
Chương IV : Phát sinh loài người : 2 câu.
B.Hệ thống cácu hỏi thường gặp :
PHẦN 1 : 8 điểm.
Chương Biến d
Câu 1: Đột biến được định nghĩa như sau
A. Đột biến là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử
(ADN)
B. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hin trên kiu hình của
thể
C. Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiên trên kiu hình của
thể
D. Đột biến là nhng biến đổi trong vật chất di truyền,xảy ra ở cấp độ phân t
(ADN) hoặc cấp độ tế bào ( nhim sắc thể )
Câu 2 : Thể đột biến được định nghĩa như sau :
A.Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp
nuclêôtit, xảy ra tại 1 điểm nào đó của phân tử ADN.
B.Là các biến đổi trong vật chất di truyền.
C.Là những cá thể mang đột biến đã thhiện trên kiu hình của cơ thể
D.Là những biến đổi bất thường trong cấu trúc di truyền ở mức tế bào (biến đổi
bất thường trong cấu trúc nhim sắc thể)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC 9 10 512