Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ

Được đăng lên bởi Meteor Cry
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Áp dụng từ 2010

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
Khoa Hóa
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ
(Môn cơ sở dành cho chuyên ngành Hóa lý)
Số tiết: 30 tiết
Phần I: ĐỘNG HÓA HỌC
1. Mục tiêu nghiên cứu của Động hóa học
2. Tốc độ của phản ứng
- Phản ứng bậc không
- Phản ứng một chiều bậc một - cách xác định k - thời gian bán hủy và t1/2
- Phản ứng một chiều bậc hai - cách xác định k - thời gian bán hủy và t1/2
- Phản ứng một chiều bậc ba - cách xác định k - thời gian bán hủy và t1/2
- Trường hợp chung của phản ứng bậc n - biểu thức t1/2
- Phản ứng thuận nghịch
- Phản ứng song song
- Phản ứng nối tiếp
3. . Cách xác định bậc phản ứng
- Phương pháp thế, đồ thị,vi phân
lg t 2 / t1
- Trường hợp chung áp dụng công thức: n 1 
lg C1 / C 2
- Dựa trên t 1/2
4. Lý thuyết phản ứng
- Ảnh hưởng của nhiệt độ trên vận tốc phản ứng, phương trình Arrhenius
- Cách xác định năng lượng hoạt hóa
- Nội dung thuyết va chạm - biểu thức của hằng số tốc độ k
- Nội dung thuyết phức chất hoạt động - biểu thức của hằng số tốc độ k
- Biến thiên entalpi và entropi hoạt hóa
5. Cơ chế phản ứng
- Cách thiết lập cơ chế phản ứng
- Cách lập phương trình động học
- Mối quan hệ giữa hằng số cân bằng và hằng số vận tốc
- Vài phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu động học
6. Phản ứng xúc tác đồng thể
- Phản ứng xúc tác acid, bazơ
- Phản ứng xúc tác oxy hóa khử
- Phản ứng xúc tác phức
- Phản ứng xúc tác enzyme
- Phản ứng tự xúc tác
7. Phản ứng xúc tác dị thể
- Động học của phản ứng xúc tác dị thể
- phương trình Langmuir-Hinshelwood
- phương trình BET
8. Phản ứng trong dung dịch
- Ảnh hưởng của dung môi
- Ảnh hưởng của lực ion
9. Phản ứng dây chuyền
- Định nghĩa
- Phân loại
- Giới hạn nổ
1

Áp dụng từ 2010

10. Phản ứng quang hóa
- Các định luật quang hóa
- Chất cảm quang
- Động học các quá trình quang hóa
11. Bài tập cho mục từ 1 đến 10
Phần II: ĐIỆN HÓA HỌC
1. Tính chất chung của dung dịch điện ly
1.1. Thuyết điện ly Arrhenius: Các luận điểm cơ bản, ứng dụng và hạn chế
1.2. Thuyết nhiệt động học hình thức về dung dịch điện ly. Khái niệm về hoạt độ và hệ số hoạt độ.
Lực ion. Các kết quả thực nghiệm
1.3. Hiện tượng solvat hóa. Nhiệt solvat hóa. Phương pháp xác định nhiệt solvat hóa của các chất và
của các ion
1.4. Thuyết tương tác tĩnh điện Debye-Huckel. Cơ sở nhiệt động của thuyết tương tác tĩnh điện. Mô
hình dung dịch chất điện ly. Năng lượng tương tác giữa các ion và hệ số hoạt độ
1.5. Tính dẫn điện của dung dịch điện ly
- Các khái niệm cơ bản, phương pháp xác định độ dẫn đ...
Áp dụng từ 2010
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
Khoa Hóa
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ
(Môn cơ sở dành cho chuyên ngành Hóa lý)
Số tiết: 30 tiết
Phần I: ĐỘNG HÓA HỌC
1. Mục tiêu nghiên cứu của Động hóa học
2. Tốc độ của phản ứng
- Phản ứng bậc không
- Phản ứng một chiều bậc một - cách xác định k - thời gian bán hủy và t
1/2
- Phản ứng một chiều bậc hai - cách xác định k - thời gian bán hủy và t
1/2
- Phản ứng một chiều bậc ba - cách xác định k - thời gian bán hủy và t
1/2
- Trường hợp chung của phản ứng bậc n - biểu thức t
1/2
- Phản ứng thuận nghịch
- Phản ứng song song
- Phản ứng nối tiếp
3. . Cách xác định bậc phản ứng
- Phương pháp thế, đồ thị,vi phân
- Trường hợp chung áp dụng công thức:
21
12
/lg
/lg
1
CC
tt
n
- Dựa trên t
1/2
4. Lý thuyết phản ứng
- Ảnh hưởng của nhiệt độ trên vận tốc phản ứng, phương trình Arrhenius
- Cách xác định năng lượng hoạt hóa
- Nội dung thuyết va chạm - biểu thức của hằng số tốc độ k
- Nội dung thuyết phức chất hoạt động - biểu thức của hằng số tốc độ k
- Biến thiên entalpi và entropi hoạt hóa
5. Cơ chế phản ứng
- Cách thiết lập cơ chế phản ứng
- Cách lập phương trình động học
- Mối quan hệ giữa hằng số cân bằng và hằng số vận tốc
- Vài phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu động học
6. Phản ứng xúc tác đồng thể
- Phản ứng xúc tác acid, bazơ
- Phản ứng xúc tác oxy hóa khử
- Phản ứng xúc tác phức
- Phản ứng xúc tác enzyme
- Phản ứng tự xúc tác
7. Phản ứng xúc tác dị thể
- Động học của phản ứng xúc tác dị thể
- phương trình Langmuir-Hinshelwood
- phương trình BET
8. Phản ứng trong dung dịch
- Ảnh hưởng của dung môi
- Ảnh hưởng của lực ion
9. Phản ứng dây chuyền
- Định nghĩa
- Phân loại
- Giới hạn nổ
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ - Người đăng: Meteor Cry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC MÔN CƠ SỞ: CSLT HÓA LÝ 9 10 913