Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quản trị học

Được đăng lên bởi Trần Tuấn Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ HỌC

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC

I. TỔ CHỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC
1.Khái niệm và đặc điểm
* Khái niệm
Tổ chức là một tập hợp gồm hai hay nhiều người cùng hoạt động trong một
lĩnh vực ,một hình thái cơ cấu nhất định để đạt được mục đích chung.
* Đặc điểm
- Mọi tổ chức đều mang tính mục đích
- Mọi tổ chức đều là những đơn vị xã hội gồm nhiều người
- Mọi tổ chức đều thu hút và phân bố các nguồn l ực đ ể đ ạt đ ược m ục đích
(nguồn lực ở đây bao gồm tài lực ,nhân lực ,vật lực…)
- Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nh ất đ ịnh đ ể đ ạt đ ược m ục
tiêu
- Mọi tổ chức đều hoạt động trong mối quan h ệ tương tác với các t ổ ch ức khác
(đơn vị cùng nghành ,bạn hàng…)
- Mọi tổ chức đều cần những nhà quản trị để liên kết phối hợp những con
người bên trong và bên ngoài tổ chức với các nguồn lực để đạt được mục đích
tối ưu.
2.Các hoạt động cơ bản của tổ chức
- Tìm hiểu và dự báo xu thế biến động của môi trường
- Tìm hiểu và huy động nguồn vốn cho hoạt động của tổ chức
- Tìm kiếm các yếu tố đầu vào cho quá trình tạo ra sản phẩm
- Cung cấp sẩn phẩm dịch vụ ra thị trường
- Phân phối lợi ích thu được cho các thành viên
- Hoàn thiện đổi mới sản phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm
II. TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC
1. Quản trị và các dạng quản trị
* Khái niệm : Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản
trị
nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong những điều kiện biến động của
thị
trường và môi trường.
* Các dạng quản trị:
- Quản trị giới vô sinh : nhà trường , đất đai ,thiết bị…
- Quản trị giới sinh vật :cây trồng vật nuôi…
- Quản trị xã hội :Nhà nước ,doanh nghiệp ,cộng đồng gia đình…
2. Quản trị tổ chức
Người Thực Hiện : Hồ Ngọc Thích Page 1

* Khái niệm :Là quá trình lập kế hoạch tổ chức lãnh đạo ,kiểm tra các ngu ồn
lực và
hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích với hiệu quả cao nhất trong
điều
kiện môi trường luôn luôn biến động.
* Những phương diện cơ bản của tổ chức :
- Phương diện tổ chức kĩ thuật :Làm quản trị là làm gì ? (lập kế hoạch ,tổ chức
lãnh đạo và kiểm tra )
- Đối tượng chủ yếu của quản trị là gì ? Đó là mối quan h ệ con ng ười bên trong
và
bên ngoài tổ chức .
- Quản trị được tiến hành khi nào ? Đó là liên tục theo thời gian .
-Mục đích của quản trị là gì ? Đó là nh ằm đạt đ ược hi ệu qu ả cao ,t ạo ra các giá
trị
Gia tăng cho tổ chức và các thành viên .
3. Các chức năng cơ bản của Quản trị
* Phân theo quá trình quản trị thì quản trị có 4 ch ức năng :L ập k ế ho ạch ,T ổ
chức
Lãnh đạ...
QU N TR H C
CH NG 1:T NG QUAN V QU N TR T CH CƯƠ
I. T CH C VÀ CÁC HO T Đ NG C B N C A T CH C Ơ
1.Khái ni m và đ c đi m
* Khái ni m
T ch c là m t t p h p g m hai hay nhi u ng i cùng ho t đ ng trong m t ườ
lĩnh v c ,m t hình thái c c u nh t đ nh đ đ t đ c m c đích chung. ơ ư
* Đ c đi m
- M i t ch c đ u mang tính m c đích
- M i t ch c đ u là nh ng đ n v xã h i g m nhi u ng i ơ ườ
- M i t ch c đ u thu hút phân b các ngu n l c đ đ t đ c m c đích ượ
(ngu n l c đây bao g m tài l c ,nhân l c ,v t l c…)
- M i t ch c đ u ho t đ ng theo nh ng cách th c nh t đ nh đ đ t đ c m c ượ
tiêu
- M i t ch c đ u ho t đ ng trong m i quan h t ng tác v i các t ch c khác ươ
n v cùng nghành ,b n hàng…)ơ
- M i t ch c đ u c n nh ng nhà qu n tr đ liên k t ph i h p nh ng con ế
ng i bên trong bên ngoài t ch c v i các ngu n l c đ đ t đ c m c đíchườ ư
t i u. ư
2.Các ho t đ ng c b n c a t ch c ơ
- Tìm hi u và d báo xu th bi n đ ng c a môi tr ng ế ế ườ
- Tìm hi u và huy đ ng ngu n v n cho ho t đ ng c a t ch c
- Tìm ki m các y u t đ u vào cho quá trình t o ra s n ph mế ế
- Cung c p s n ph m d ch v ra th tr ng ườ
- Phân ph i l i ích thu đ c cho các thành viên ượ
- Hoàn thi n đ i m i s n ph m và đ m b o ch t l ng s n ph m ượ
II. TÌM HI U V QU N TR T CH C
1. Qu n tr và các d ng qu n tr
* Khái ni m : Qu n tr s tác đ ng c a ch th qu n tr lên đ i t ng qu n ượ
tr
nh m đ t đ c nh ng m c tiêu nh t đ nh trong nh ng đi u ki n bi n đ ng c a ư ế
th
tr ng và môi tr ng.ườ ườ
* Các d ng qu n tr :
- Qu n tr gi i vô sinh : nhà tr ng , ườ đ t đai ,thi t b ế
- Qu n tr gi i sinh v t :cây tr ng v t nuôi…
- Qu n tr xã h i :Nhà n c ,doanh nghi p ,c ng đ ng gia đình… ướ
2. Qu n tr t ch c
Ng i Th c Hi n : H Ng c Thíchườ Page 1
Đề cương quản trị học - Trang 2
Đề cương quản trị học - Người đăng: Trần Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương quản trị học 9 10 353