Ktl-icon-tai-lieu

đề cương quản trị marketing

Được đăng lên bởi Khánh Việt
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
QUẢN TRỊ MARKETING
Câu 1: Nêu khái niệm thị trường & trình bày các phân loại thị trường & cho ví dụ
minh họa.
Thị trường là tập hợp những người hiện đang mua và những người sẽ mua một lọai sản
phẩm nhất định. VD: về thị trường xe gắn máy. Đầu tiên chúng ta phải ước lượng số
người tiêu dùng có quan tâm đến việc mua xe gắn máy. Giả sử qua điều tra bằng phương
pháp phỏng vấn, biết được có khoảng mười phần trăm tổng số người tiêu dùng có mong
muốn mua xe gắn máy, thì mười phần trăm số người tiêu dùng này sẽ tạo thành thị
trường tiềm năng cho mặt hàng xe gắn máy.
 Phân loại thị trường:
-

Thị trường tiềm năng: là tập hợp những người tiêu dùng thừa nhận có đủ mức độ
quan tâm đến một mặt hàng nhất định của thị trường.
Thị trường hiện có: là tập hợp những khách hàng có quan tâm, có thu nhập và có
khả năng tiếp cận một SP nhất định của thị trường.
Thị trường phục vụ: (còn gọi là thị trường mục tiêu) là một phần của thị trường
hiện có và đủ điều kiện mà một DN quyết định theo đuổi.
Thị trường đã thâm nhập: là tập hợp những khách hàng đã mua SP đó.

Phân loại thị trường theo mức độ quan tâm, thu nhập
và khả năng tiếp cận thị trường
Câu 2: Phân khúc thị trường là gì. Nêu những cơ sở được dùng để phân khúc thị
trường & và những yêu cầu để phân khúc thị trường được hữu hiệu.
Phân đoạn thị trường là phân chia thị trường thành những phần khác biệt bằng
những tiêu thức thích hợp, qua đó DN có thể triển khai các hoạt động marketing phù hợp
cho một hay một số phân đoạn thị trường, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng, đạt
được các mục tiêu marketing của mình.
 Những cơ sở cho việc phân khúc thị trường:
1

-

-

-


-

-

-

Phân đoạn theo địa lý: Phương pháp này chia thị trường thành các đơn vị địa lý
khác nhau như quốc gia, khu vực, thành phố hay các vùng lân cận. DN sẽ hoạt
động trong một hay vài đơn vị địa lý, hoặc trong mọi đơn vị nhưng có quan tâm
đến những khác biệt trong sở thích và nhu cầu địa phương.
Phân đoạn theo đặc điểm dân số học: Phương pháp này chia thị trường thành
những nhóm trên các tiêu thức về dân số học như độ tuổi, giới tính, nhân khẩu gia
đình, chu kỳ sống gia đình, lợi tức, ngành nghề, học vấn, tôn giáo, chủng tộc và
quốc tịch. Tùy thuộc đặc điểm SP mà doanh nghiệp nên cân nhắc chọn lựa tiêu
thức phân đoạn thích hợp và có thể sử dụng một hay nhiều tiêu thức để phân chia
khách hàng.
Phân đoạn theo tâm lý: Khách mua được chia thành những nhóm khác nhau dựa
trên tầng lớp xã hội, lối sống hoặc cá tính.
Phân đoạn theo cách ứng xử: khách...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
QUẢN TRỊ MARKETING
Câu 1: Nêu khái niệm thị trường & trình bày các phân loại thị trường & cho dụ
minh họa.
Thị trường tập hợp những người hiện đang mua những người sẽ mua một lọai sản
phẩm nhất định. VD: về thị trường xe gắn y. Đầu tiên chúng ta phải ước lượng số
người tiêu dùngquan tâm đến việc mua xe gắn máy. Giả sử qua điều tra bằng phương
pháp phỏng vấn, biết được khoảng mười phần trăm tổng số người tiêu dùng mong
muốn mua xe gắn máy, thì mười phần trăm số người tiêu dùng này sẽ tạo thành thị
trường tiềm năng cho mặt hàng xe gắn máy.
Phân loại thị trường:
- Thị trường tiềm năng: là tập hợp những người tiêu dùng thừa nhận có đủ mức độ
quan tâm đến một mặt hàng nhất định của thị trường.
- Thị trường hiện có: là tập hợp những khách hàng có quan tâm, có thu nhập và có
khả năng tiếp cận một SP nhất định của thị trường.
- Thị trường phục vụ: (còn gọi thị trường mục tiêu) một phần của thị trường
hiện có và đủ điều kiện mà một DN quyết định theo đuổi.
- Thị trường đã thâm nhập: là tập hợp những khách hàng đã mua SP đó.
Phân loại thị trường theo mức độ quan tâm, thu nhập
và khả năng tiếp cận thị trường
Câu 2: Phân khúc thị trường gì. Nêu những sở được dùng để phân khúc thị
trường & và những yêu cầu để phân khúc thị trường được hữu hiệu.
Phân đoạn thị trường phân chia thị trường thành những phần khác biệt bằng
những tiêu thức thích hợp, qua đó DN có thể triển khai các hoạt động marketing phù hợp
cho một hay một số phân đoạn thị trường, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng, đạt
được các mục tiêu marketing của mình.
Những cơ sở cho việc phân khúc thị trường:
1
đề cương quản trị marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương quản trị marketing - Người đăng: Khánh Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
đề cương quản trị marketing 9 10 701