Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Sinh học lớp 6

Được đăng lên bởi phuongthuan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I – SINH HOÏC 6
A. TOÙM TAÉT VEÀ CAÁU TAÏO VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA CAÙC CÔ QUAN ÑAÕ HOÏC ÔÛ CAÂY COÙ HOA :
Caùc cô quan
Reã

Thaân

Laù

ÑAËC ÑIEÅM CHÍNH VEÀ CAÁU TAÏO
- Goàm 4 mieàn
- Mieàn huùt coù caùc teá baøo bieåu bì keùo daøi thaønh
loâng huùt
- Goàm voû vaø truï giöõa
- Truï giöõa goàm nhieàu boù maïch goã vaø maïch raây

CHÖÙC NAÊNG
Haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan
cho caây
Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø
reã leân laù vaø chaát höõu cô töø laù ñeán taát
caû caùc boä phaän khaùc cuûa caây
- Haáp thuï aùnh saùng, khí cacboânic vaø
nöôùc cheá taïo chaât höõu cô cho caây.
- Trao ñoåi khí vôùi moâi tröôøng beân
ngoaøi vaø thoaùt hôi nöôùc
Thöïc hieän thuï phaán, thuï tinh, keát haït
vaø taïo quaû

- Goàm phieán laù vaø cuoáng laù
- Phieán laù goàm nhöõng teá baøo vaùch moûng
chöùanhieàu luïc laïp mang caùc haït dieäp luïc, treân lôùp
teá baøo bieåu bì coù nhöõng loã khí ñoùng môû ñöôïc
Hoa
Mang caùc haït phaán chöùa teá baøo sinh duïc ñöïc vaø
noaõn chöùa teá baøo sinh duïc caùi
B. CAÁU TAÏO CHÖÙC NAÊNG CAÙC CÔ QUAN ÑAÕ HOÏC:
I.
CAÁU TAÏO, SÖÏ PHAÂN CHIA VAØ LÔÙN LEÂN CUÛA TEÁ BAØO THÖÏC VAÄT :
- Caùc teá baøo ôû moâ phaân sinh coù khaû naêng phaân chia.
 Quaù trình phaân chia cuûa teá baøo :
- TB ñöïôc sinh ra roài lôùn leân tôùi moät kích thöôùc nhaát ñònh seõ phaân chia thaønh 2 TB môùi, ñoù laø söï phaân baøo
- Quaù trình phaân baøo:
+ Ñaàu tieân hình thaønh 2 nhaân
+ Sau ñoù chaát teá baøo phaân chia
+ Vaùch TB hình thaønh ngaên ñoâi TB cuõ → 2 TB môùi
+ Caùc teá baøo con tieáp tuïc lôùn leân cho ñeán khi baèng teá baøo meï.
II. CAÁU TAÏO VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC CÔ QUAN :
1. REÃ :


Reã coù 4 mieàn
- Mieàn tröôûng thaønh ( goàm caùc boù maïch ) coù chöùc naêng daãn truyeàn
- Mieàn huùt ( coù caùc loâng huùt ) haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng
- Mieàn sinh tröôûng ( coù caùc teá baøo coù khaû naêng phaân chia ) laøm cho reã daøi ra
- Mieàn choùp reã che chôû cho ñaàu reã

Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã :
- Caùc boä phaän cuûa mieàn huùt : goàm voû vaø truï giöõa, voû goàm bieåu bì vaø thòt voû, truï giöõa goàm boù maïch vaø ruoät
- Lôùp bieàu bì: Baûo veä caùc boä phaân beân trong reã
- Loâng huùt : Huùt nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan
- Thòt voû : Chuyeån caùc chaát töø loâng huùt vaøo truï giöõa
- Maïch raây : Chuyeån chaát höõu cô ñi nuoâi caây
- Maïch goã : Chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø reã leân thaân, laù
- Ruoät : Chöùa chaát döï tröõ
 Con ñöôøng huùt nöôùc vaø muoái khoaùng cuûa reã:
- Reã c...
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KYØ I – SINH HOÏC 6
A. TOÙM TAÉT VEÀ CAÁU TAÏO VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA CAÙC CÔ QUAN ÑAÕ HOÏC ÔÛ CAÂY COÙ HOA :
Caùc cô quan ÑAËC ÑIEÅM CHÍNH VEÀ CAÁU TAÏO CHÖÙC NAÊNG
Reã - Goàm 4 mieàn
- Mieàn huùt coù caùc teá baøo bieåu bì keùo daøi thaønh
loâng huùt
Haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan
cho caây
Thaân - Goàm voû vaø truï giöõa
- Truï giöõa goàm nhieàu boù maïch goã vaø maïch raây
Vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø
reã leân laù vaø chaát höõu cô töø laù ñeán taát
caû caùc boä phaän khaùc cuûa caây
Laù - Goàm phieán laù vaø cuoáng laù
- Phieán laù goàm nhöõng teá baøo vaùch moûng
chöùanhieàu luïc laïp mang caùc haït dieäp luïc, treân lôùp
teá baøo bieåu bì coù nhöõng loã khí ñoùng môû ñöôïc
- Haáp thuï aùnh saùng, khí cacboânic vaø
nöôùc cheá taïo chaât höõu cô cho caây.
- Trao ñoåi khí vôùi moâi tröôøng beân
ngoaøi vaø thoaùt hôi nöôùc
Hoa Mang caùc haït phaán chöùa teá baøo sinh duïc ñöïc vaø
noaõn chöùa teá baøo sinh duïc caùi
Thöïc hieän thuï phaán, thuï tinh, keát haït
vaø taïo quaû
B. CAÁU TAÏO CHÖÙC NAÊNG CAÙC CÔ QUAN ÑAÕ HOÏC:
I. CAÁU TAÏO, SÖÏ PHAÂN CHIA VAØ LÔÙN LEÂN CUÛA TEÁ BAØO THÖÏC VAÄT :
- Caùc teá baøo ôû moâ phaân sinh coù khaû naêng phaân chia.
Quaù trình phaân chia cuûa teá baøo :
- TB ñöïôc sinh ra roài lôùn leân tôùi moät kích thöôùc nhaát ñònh seõ phaân chia thaønh 2 TB môùi, ñoù laø söï phaân baøo
- Quaù trình phaân baøo:
+ Ñaàu tieân hình thaønh 2 nhaân
+ Sau ñoù chaát teá baøo phaân chia
+ Vaùch TB hình thaønh ngaên ñoâi TB cuõ 2 TB môùi
+ Caùc teá baøo con tieáp tuïc lôùn leân cho ñeán khi baèng teá baøo meï.
II. CAÁU TAÏO VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC CÔ QUAN :
1. REÃ :
Reã coù 4 mieàn
- Mieàn tröôûng thaønh ( goàm caùc boù maïch ) coù chöùc naêng daãn truyeàn
- Mieàn huùt ( coù caùc loâng huùt ) haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng
- Mieàn sinh tröôûng ( coù caùc teá baøo coù khaû naêng phaân chia ) laøm cho reã daøi ra
- Mieàn choùp reã che chôû cho ñaàu reã
Caáu taïo mieàn huùt cuûa reã :
- Caùc boä phaän cuûa mieàn huùt : goàm voû vaø truï giöõa, voû goàm bieåu bì vaø thòt voû, truï giöõa goàm boù maïch vaø ruoät
- Lôùp bieàu bì: Baûo veä caùc boä phaân beân trong reã
- Loâng huùt : Huùt nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan
- Thòt voû : Chuyeån caùc chaát töø loâng huùt vaøo truï giöõa
- Maïch raây : Chuyeån chaát höõu cô ñi nuoâi caây
- Maïch goã : Chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø reã leân thaân, laù
- Ruoät : Chöùa chaát döï tröõ
Con ñöôøng huùt nöôùc vaø muoái khoaùng cuûa reã:
- Reã caây huùt nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan nhôø loâng huùt.
- Nöôùc vaø muoái khoaùng hoaø tan ñöôïc loâng huùt haáp thuï chuyeån qua voû tôùi maïch goã
Reã bieán daïng :
Đề cương Sinh học lớp 6 - Trang 2
Đề cương Sinh học lớp 6 - Người đăng: phuongthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương Sinh học lớp 6 9 10 966