Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Được đăng lên bởi c2phanhoa-bacbinh-binhthuan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 2 lần
.

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG
Câu 1.

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là tất yếu của lịch sử, là sự vận dụng sáng tạo Chủ
nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc?
I. Khái quát bối cảnh lịch sử:
1. Thế giới:
Từ nửa sau thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc
quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa). Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh,đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đó
chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương Đông. Năm
1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đó là cuộc cách mạng vô sản, và còn là một cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc, bởi vì trước cách mạng "nước Nga là nhà tù của các dân tộc". Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm
gương sáng về sự giải phóng dân tộc bị áp bức đã "mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải
phóng dân tộc"Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự
ra đời của Quốc tế Cộng sản, nhiều đảng cộng sản trên thế giới đã được thành lập. Tình hình thế giới đầy biến động đó
đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam.
2. Trong nước:
Từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu tiến công quân sự để chiếm Việt Nam. Sau khi đánh chiếm được nước ta, thực dân
Pháp thiết lập bộ máy thống trị thực dân. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam và cả Đông Dương
nói chung là một chính sách thống trị chuyên chế về chính trị, bóc lột nặng nề về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa
về kinh tế, kìm hãm và nô dịch về văn hóa, giáo dục. Trong lòng chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã
hình thành những mâu thuẫn đan xen nhau: mâu thuẫn giữa tầng lớp địa chủ và nông dân, nhưng mâu thuẫn cơ bản và
chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động. Sự thống trị, áp bức và bóc lột
càng tăng thì mâu thuẫn đó càng sâu sắc, sự phản kháng và đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc càng phát triển mạnh
mẽ, gay gắt về tính chất, đa dạng về nội dung và hình thức.
Sự thất bại của các phong trào yêu nước:
Các phong trào yêu nước dấy lên mạnh mẽ khắp nơi: từ phong trào Cần Vương, Văn Thân đến cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân
Yên Thế, từ phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến phong trào chống thuế ở Trung Kỳ và rất nhiều các cuộc
đấu tranh quần chúng dấy lên hết đợt này đến đợt khác nhưng tất cả đều thất bại. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn
đến sự thất bại của các...
Đ CNG THAM KHO MÔN LCH S ĐNG
Câu 1. Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là tất yếu của lịch sử, là sự vận dụng sáng tạo Chủ
nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc?
I. Khái quát bối cảnh lịch sử:
1. Thế giới:
Từ nửa sau thế kỷ XIX, chủ nghĩa bản phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc
quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa). Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh,đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đó
chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương Đông. Năm
1917,ch mạng Tháng Mười Nga thành công. Đó cuộc cách mạng sản, còn một cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc, bởi trước cách mạng "nước Nga nhà của các dân tộc". Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm
gương sáng về sự giải phóng dân tộc bị áp bức đã "mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải
phóng dân tộc"Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga sự
ra đời của Quốc tế Cộng sản, nhiều đảng cộng sản trên thế giới đã được thành lập. Tình hình thế giới đầy biến động đó
đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Việt Nam.
2. Trong nước:
Từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu tiến công quân sự để chiếm Việt Nam. Sau khi đánh chiếm được nước ta, thực dân
Pháp thiết lập bộ máy thống trị thực dân. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam và cả Đông Dương
nói chung là một chính sách thống trị chuyên chế về chính trị, bóc lột nặng nề về kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa
về kinh tế, kìm hãm và nô dịch về văn hóa, giáo dục. Trong lòng chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam đã
hình thành những mâu thuẫn đan xen nhau: mâu thuẫn giữa tầng lớp địa chủ và nông dân, nhưng mâu thuẫn cơ bản và
chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phản động. Sự thống trị, áp bức và bóc lột
càng tăng thì mâu thuẫn đó càng sâu sắc, sự phản kháng và đấu tranh vì sự tồn vong của dân tộc càng phát triển mạnh
mẽ, gay gắt về tính chất, đa dạng về nội dung và hình thức.
II. Sự thất bại của các phong trào yêu nước:
Các phong trào yêu nc dy lên mnh m khp ni: t phong trào Cn Vng, Văn Thân đn cuc khi nghĩa ca nghĩa quân
Yên Th, t phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thc, Duy Tân đn phong trào chng thu Trung Kỳ và rt nhiu các cuc
đu tranh qun chúng dy lên ht đt này đn đt khác nhng tt c đu tht bi. Mt trong nhng nguyên nhân ch yu dn
đn s tht bi ca các phong trào đó do nhng nhà yêu nc cách mng - nhng ngi đng đu đã không nhn thc đc
đúng đy đ nhng yêu cu cp bách ca lch s nc ta vào đu th k! XX, không phân tích mt cách toàn di"n nhng bin
đng ca xã hi Vi"t Nam cũng nh th gii vào thi đi#m bn l ca lch s : giai cp phong kin vi h" t tng phong kin đã
ht vai trò đã quá l$i thi, còn giai cp t sn vi h" t tng t sn cũng đang t% ra s yu t, bt lc, không đ năng lc
đ# tp hp toàn th# dân tc trong cuc đu tranh chng ách áp bc nô dch ca ch nghĩa thc dân, không bit gn phong trào
yêu nc ca dân tc mình vi cuc đu tranh ca các dân tc khác có cùng chung cnh ng b áp bc, bóc ltdch. Con
đng ca Hoàng Hoa Thám, t tng phong kin l$i thi ca nó, không th# dn ti thng li. Con đng cu vi"n Nht Bn
ca Phan Bi Châu thì ch&ng khác gì vi"c “đu'i h' c a trc, rc beo c a sau”. Còn con đng ca Phan Chu Trinh ch&ng qua
ch( là s “xin gi)c r lòng thng”.
Tình hình đó dn đn mt xu th tt yu ca lch s là: phi mt đng li mi đ# cách mng Vi"t Nam đi theo. Đó đn
li Cách mng theo khuynh hng vô sn đang tr thành trào lu.
III. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng:
Ngày 16 và 17/7/1920, báo L'Humanité (Nhân đạo) đăng bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Đọc bản Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ
về con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc mình.
Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia
nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí của mình sáng
lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa (tháng 10/1920) và sáng lập tờ báo Le Paria (Người cùng khổ).Tháng 6/1923,
Nguyễn Ái Quốc bí mật đến Liên Xô, hoạt động cho Quốc tế Cộng sản, cụ thể là ở Ban Phương Đông và Quốc tế Nông
dân.
Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc). Đến Trung Quốc, quốc gia giáp biên với
Việt Nam là mong muốn thiết tha từ lâu của Người. Tại đây, Người có điều kiện thuận lợi hơn để liên lạc với cách
mạng Việt Nam, đẩy mạnh việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về nước và chuẩn bị cho ra đời một chính đảng.
Đầu năm 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở châu Á. Đây là tổ chức
đoàn kết các dân tộc thuộc địa ở châu Á để cùng nhau đứng lên đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập dân tộc.
Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đây được xem là tổ chức tiền thân của
ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Người đăng: c2phanhoa-bacbinh-binhthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 9 10 499