Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thi tốt nghiệp đại học môn Chính Trị bắt buộc

Được đăng lên bởi halley_nth
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 : Phân tích vai trò của chủ tịch Nguyễn Ái Quốc trong cuộc vận động
thành lập Đảng Cộng Sản VN.
Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đă
chấm dứt cuộc khủng hoảng lănh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục
năm trời. Cách mạng Việt Nam đă có một chính đảng chân chính duy nhất lănh
đạo - chính đảng của giai cấp công nhân. Đó là nhân tố quyết định đầu tiên mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và ngày nay, nước ta đang tiến hành đổi mới,
công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với các nước trên thế giới dưới
sự lănh đạo trực tiếp của Đảng.
Vai trò của Chủ Tịch Nguyễn Ái Quốc trong cuộc vận động thành lập ĐCSVN
được thể hiện bằng những sự chuẩn bị về chính trị-tư tưởng và tổ chức.
- Sự chuẩn bị về chính trị-tư tưởng :
Để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho sự ra đời của
Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyẫn Ái Quốc đã viết rất nhiều tài liệu và các bài báo
như: “Người cùng khổ” do Người sáng lập, báo “Nhân đạo” cơ quan Trung ương
của Đảng Cộng Sản Pháp, báo “Đời sống công nhân” tiếng nói của giai cấp công
nhân, báo “Sự thật” Liên Xô,….nhưng chủ yếu nhất là hai tác phẩm :‟‟ Bản án chế
độ thực dân Pháp‟‟ (Xuất bản tại Pari năm 1925) và tác phẩm „‟ Đường cách
mệnh‟‟ (xuất bản năm 1927). Qua nội dung các bài báo và các tác phẩm đó, người
tập trung lên án chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân nói chung và chủ nghĩa
thực dân Pháp. Người vạch trần bản chất xâm lược, bóc lột, phản động, đàn áp tàn
bạo của chủ nghĩa thực dân. Bằng những dẫn chứng cụ thể, sinh động, Người đã tố
cáo trước dư luận Pháp và thế giới tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân
dân các nước thuộc địa. Đặc biệt, Người đã trình bày các quan điểm lý luận về
cách mạng thuộc địa một cách đúng đắn, sáng tạo và khá hoàn chỉnh. Hệ thống
quan điểm đó được truyền vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính trị
cho việc thành lập Đảng.
- Sự chuẩn bị về tổ chức :

+ Từ năm 1920-1923, Tại Pháp Người lập‟‟Hội liên hiệp thuộc địa‟‟ nhằm thức
tỉnh phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.
+ Từ tháng 6-1923 đến tháng 12-1924, tại Liên Xô Người hoạt động trong QTCS,
tham gia nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, nghiên cứu về Đảng kiểu mới của
Lênin.
+ Tháng 12-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp
chuẩn bị thành lập Đảng. Tại đây, Người thành lập „‟hội liên hiệp các dân tộc bị áp
bức Á Đông‟‟. Tháng 6-1925, Người thành lập‟‟ Việt Nam thanh niên cách mạng
đồng chí hội ‟‟ tổ chức trung kiên là “Cộng sản đoàn” ...
Câu 1 : Phân tích vai trò của ch tch Nguyễn Ái Quốc trong cuc vận động
thành lập Đảng Cng Sn VN.
Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đă
chấm dứt cuộc khủng hoảng lănh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục
năm trời. Cách mạng Việt Nam đă có một chính đảng chân chính duy nhất lănh
đạo - chính đảng của giai cấp công nhân. Đó là nhân tố quyết định đầu tiên mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và ngày nay, nước ta đang tiến hành đổi mới,
công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với các nước trên thế giới dưới
sự lănh đạo trực tiếp của Đảng.
Vai trò của Chủ Tịch Nguyễn Ái Quốc trong cuộc vận động thành lập ĐCSVN
được thể hiện bằng những sự chuẩn bị về chính trị-tư tưởng và tổ chức.
- S chun b v chính trị-tư tưởng :
Để tuyên truyn ch nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chun b cho s ra đời ca
Đảng cng sn Vit Nam, Nguyẫn Ái Quốc đã viết rt nhiều tài liệu và các bài báo
như: “Người cùng khổ” do Người sáng lập, báo “Nhân đạo” cơ quan Trung ương
ca Đảng Cng Sản Pháp, báo “Đời sống công nhân” tiếng nói của giai cấp công
nhân, báo “Sự thật” Liên Xô,….nhưng chủ yếu nhất là hai tác phẩm :‟‟ Bản án chế
độ thực dân Pháp‟‟ (Xuất bn tại Pari năm 1925) và tác phẩm „‟ Đường cách
mệnh‟‟ (xut bản năm 1927). Qua nội dung các bài báo và các tác phẩm đó, người
tập trung lên án chủ nghĩa đế quc, ch nghĩa thực dân nói chung và chủ nghĩa
thực dân Pháp. Người vch trn bn chất xâm lược, bóc lột, phản động, đàn áp tàn
bo ca ch nghĩa thực dân. Bằng nhng dn chng c thể, sinh động, Người đã t
cáo trước dư luận Pháp và thế gii tội ác tày trời ca thực dân Pháp đối với nhân
dân các nước thuộc địa. Đặc biệt, Người đã trình bày các quan điểm lý luận v
cách mạng thuộc địa một cách đúng đắn, sáng tạo và khá hoàn chnh. H thng
quan điểm đó được truyền vào Việt Nam nhm chun b v tư tưởng và chính trị
cho việc thành lập Đảng.
- S chun b v t chc :
Đề cương thi tốt nghiệp đại học môn Chính Trị bắt buộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thi tốt nghiệp đại học môn Chính Trị bắt buộc - Người đăng: halley_nth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương thi tốt nghiệp đại học môn Chính Trị bắt buộc 9 10 182