Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

Được đăng lên bởi Ánh Ngọc Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
1. Thông tin về giảng viên:
Họ tên giảng viên: Nguyễn Duy Xuân
Email: Email: duyxuan57@yahoo.com
Websiter: 

2. Thông tin về môn học:
a. Tên môn học: Tiếng Việt thực hành
b. Mã số môn học:
c. Số tín chỉ: 2
d. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Nghe giảng lý thuyết: 20 giờ tín chỉ
- Bài tập: 04 giờ tín chỉ (tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Thảo luận: 06 giờ tín chỉ (tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ tín chỉ
đ. Yêu cầu đối với môn học: Giảng đường, máy chiếu...
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Kiến thức: - Nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Việt: văn bản, xây dựng văn bản, từ,
câu, chính tả.
3.2. Kĩ năng: - Kĩ năng tạo lập, phân tích văn bản, kĩ năng dùng từ đặt câu, kĩ năng viết chính tả.
- Làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu.
3.3.Thái độ: - Tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc tích cực tham dự bài giảng, tự tìm
và đọc tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị và tham gia các thảo luận chuyên đề.
- Yêu quí, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần gồm hai chương
Chương I: Rèn kĩ năng xây dựng văn bản, kĩ năng phân tích, thuật lại văn bản, chủ yếu là văn
bản khoa học, gắn với hoạt động dạy học và nghiên cứu của sinh viên hiện nay cũng như sau này
khi ra trường công tác. Chương này gồm 5 bài:

Bài mở đầu: Tiếng Việt và bộ môn Tiếng Việt thực hành
Bài 1: Khái quát về văn bản
Bài 2: Phân tích một tài liệu khoa học
Bài 3: Thuật lại nội dung tài liệu khoa học
Bài 4: Xây dựng một tài liệu khoa học
Chương II: Rèn kĩ năng dùng từ đặt câu, kĩ năng viết chính tả, nâng cao trình độ sử dụng tiếng
Việt trong giao tiếp. Chương này gồm 3 bài:
Bài 1: Chữa các lỗi thông thường về câu
Bài 2: Chữa các lỗi thông thường về từ
Bài 3: Chính tả và phiên âm tiếng nước ngoài
5. Tài liệu học tập.
1. Tiếng Việt thực hành, Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh, NXBGD 2003
2. Tiếng Việt thực hành, Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng, NXBGD – 1998
3. Tiếng Việt, tập 1,2,3, NXBGD - 1998
4. Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Trần Ngọc Thêm, NXBGD – 2000
5. Rèn luyện ngôn ngữ, tập 1,2, Phan Thiều, NXBGD - 1998
6. Chính sách đối với môn học
6.1. Sinh viên phải tham gia đầy đủ số giờ học trên lớp theo qui định (không nghỉ quá 20% tổng
số giờ học). 6.2. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ (chuẩn bị bài ở nhà, đọc tài liệu,
tham gia thảo luận và làm các bài tập tại lớp, làm kiểm tra giữa môn và thi hết môn...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
1. Thông tin về giảng viên:
Họ tên giảng viên: Nguyễn Duy Xuân
Email: Email: duyxuan57@yahoo.com
Websiter: http://nguyenduyxuan.net/
http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
2. Thông tin về môn học:
a. Tên môn học: Tiếng Việt thực hành
b. Mã số môn học:
c. Số tín chỉ: 2
d. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Nghe giảng lý thuyết: 20 giờ tín chỉ
- Bài tập: 04 giờ tín chỉ (tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Thảo luận: 06 giờ tín chỉ (tích hợp trong giờ dạy lí thuyết)
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ tín chỉ
đ. Yêu cầu đối với môn học: Giảng đường, máy chiếu...
3. Mục tiêu môn học:
3.1. Kiến thức: - Nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Việt: văn bản, xây dựng văn bản, từ,
câu, chính tả.
3.2. Kĩ năng: - Kĩ năng tạo lập, phân tích văn bản, kĩ năng dùng từ đặt câu, kĩ năng viết chính tả.
- Làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu.
3.3.Thái độ: - Tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc tích cực tham dự bài giảng, tự tìm
và đọc tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị và tham gia các thảo luận chuyên đề.
- Yêu quí, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần gồm hai chương
Chương I: Rèn kĩ năng xây dựng văn bản, kĩ năng phân tích, thuật lại văn bản, chủ yếu là văn
bản khoa học, gắn với hoạt động dạy học và nghiên cứu của sinh viên hiện nay cũng như sau này
khi ra trường công tác. Chương này gồm 5 bài:
ĐỀ CƯƠNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH - Người đăng: Ánh Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 9 10 610