Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Tố Tụng Dân Sự

Được đăng lên bởi lananh-eunmin
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
BỘ MễN DÂN SỰ

1

HÀ NỘI - 2014

Bảng từ viết tắt
ĐĐ
BLDS
BLTTDS
BPKCTT
BT
CAND
GTĐC
GV
HĐTPTANDTC
LTCTAND
LTCVKSND
LVN
Nxb
PLKSVVKSND
2

Địa điểm
Bộ luật dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
Biện pháp khẩn cấp tạm thời
Bài tập
Công an nhân dân
Giới thiệu đề cương
Giảng viên
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Luật tổ chức toà án nhân dân
Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân
Làm việc nhóm
Nhà xuất bản
Pháp lệnh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân

dân năm 2002
PLTP&HTTAND Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân
dân năm 2002
PLTTGQCTCLĐ Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp
lao động năm 1996
PLTTGQCVADS Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự
năm 1989
PLTTGQCVAKT Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
năm 1994
TAND
Toà án nhân dân
TC
Tín chỉ
TG
Thời gian

3

KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
BỘ MễN DÂN SỰ

Hệ đào tạo: Cử nhân luật (chất lượng cao)
Tên môn học:

Luật tố tụng dân sự

Số tín chỉ:

03

Loại môn học:

Bắt buộc

1. Thông tin về giảng viên

1.1 TS Trần Anh Tuấn – GVC- 0983332559
1.2. TS Bựi Thị Huyền – GVC- 0936043186
1.3. TS . Nguyễn Thị Thu Hà – GV- 0949186841
1.4. TS. Trần Phương Thảo – GV- 0912338806
2. môn học tiên quyết
- Luật dân sự Việt Nam 1
- Luật dân sự Việt Nam 2

3. TóM TắT NộI DUNG MÔN HọC
Luật tố tụng dân sự là môn học cơ bản của chương trình đào tạo
cử nhân luật, cung cấp cho người học những kiến thức pháp lí về
trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức tại toà án.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là nh ững v ấn đề lí lu ận v ề
luật tố tụng dân sự, nội dung các quy định c ủa pháp lu ật t ố t ụng
dân sự và thực tiễn thực hiện chúng t ại các c ơ quan t ư pháp, bao
gồm: Khái niệm và các nguyên tắc c ơ b ản c ủa lu ật t ố t ụng dân
sự; thẩm quyền dân sự c ủa to à án nhân dân; nhi ệm v ụ, quy ền
hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, ng ười ti ến h ành t ố t ụng;
4

quyền, nghĩa vụ của người tham gia t ố t ụng; ch ứng minh v à
chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp kh ẩn c ấp t ạm th ời;
cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố t ụng; trình t ự, th ủ t ục
giải quyết vụ việc dân sự tại to à án c ấp s ơ th ẩm, phúc th ẩm v à
thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hi ệu l ực pháp lu ật c ủa
toà án...
4. nội dung chi tiết của MÔN HọC
Vấn đề 1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ b ản
của luật tố tụng dân sự Việt Nam
1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của
luật tố tụng dân sự Việt Nam
2. Nhiệm vụ và nguồn của...
KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
BỘ MễN DÂN SỰ
1
Đề cương Tố Tụng Dân Sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Tố Tụng Dân Sự - Người đăng: lananh-eunmin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề cương Tố Tụng Dân Sự 9 10 417