Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Lê Mỹ Huy
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I.
Khái niệm “Tư tưởng HCM”
1. Nội dung của định nghĩa
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của CM Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người .Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại .Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại
đoàn kết dân tộc.Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà Nước thật sự của dân, do
dân, vì dân.Về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.Về phát triển
kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Về
đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau.Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài
sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
+Định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như trên thể hiện bốn nội dung chủ yếu cần nắm
vững:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLê Nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt
Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm
qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.
2. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh: Là tư tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ và chủ
nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người
II.
Cơ sở hình thành và phát triển của TT HCM
1. Cơ sở khách quan:
 Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20:
*Trong nước:
-VN trở thành một nước thuộc địa của thực dân Pháp, chính quyền nhà Nguyễn đã từng
bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp , lần lược kí các hiệp định đầu
hàng,...
1
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. Khái niệm “Tư tưởng HCM”
1. Nội dung của định nghĩa
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của CM Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển các giá trị truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hnhân loại. Đó tưởng về giải phóngn tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người .Về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại .Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại
đoàn kết dân tộc.Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà Nước thật sự của dân, do
dân, dân.Về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng trang nhân dân.Về phát triển
kinh tế văn hoá, không ngừngng cao đời sống vật chất tinh thần của nhânn.Về
đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, tư.Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời sau.Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa
người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…
tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài
sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
+Định nghĩa về ng Hồ Chí Minh n trên thể hiện bốn nội dung chủ yếu cần nắm
vững:
- tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề
bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng hội chủ
nghĩa.
- tưởng Hồ Chí Minh kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lê Nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
- ởng Hồ Chí Minh sự kế thừa phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt
Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại.
- tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm
qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.
2. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh
Cốt lõi của tưởng Hồ Chí Minh: tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ chủ
nghĩa hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội nhằm giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp và giải phóng con người
II. Cơ sở hình thành và phát triển của TT HCM
1. Cơ sở khách quan:
Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20:
*Trong nước:
-VN trở thành một nước thuộc địa của thực dân Pháp, chính quyền nhà Nguyễn đã từng
bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp , lần lược các hiệp định đầu
hàng, thừa nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi VN.
- Pháp thực hiện các chính sách cai trị giã man đối với nhân dân An Nam: bóc lột về kinh
tế, áp bức về chính trị và nô dịch về văn hóa.
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Lê Mỹ Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 466