Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh trong dạy học chương I SH12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA ĐỂ PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 THPT.
PHẦN I: MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài
Trong những năm cuối thế kỉ 20, chuyển sang đầu thế kỉ 21, tình hình kinh tế thế giới có hai đặc điểm nổi bật đó là: kinh tế
thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế. Nguyên nhân quan trọng dẫn
đến các đặc điểm trên chính là các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong tình
hình đó ngành giáo dục với chức năng chuẩn bị lực lượng lao động cho xã hội cũng phải chuyển biến đáp ứng tình hình. Giáo dục
Việt Nam trong những năm gần đây đang tập trung đổi mới, hướng tới một nên giáo dục tiến bộ, hiện đại, bắt kịp xu hướng của
các nước trong khu vực và trên thế giới. Một trong những mục tiêu lớn của giáo dục nước ta hiện nay là hoạt động giáo dục phải
gắn liền với thực tiễn. Điều này được cụ thể hóa và quy định trong Luật giáo dục nước ta năm 2005, tại chương 1, điều 3, khoản 2:
“ Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền
với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Chính vì vậy, với việc dạy học nói chung và
dạy học bộ môn Sinh học nói riêng, vai trò của việc vận dụng kiến thức vào thực tế là cấp thiết và mang tính thời sự. Trước đòi hỏi
của thực tiễn thì việc đổi mới giáo dục, trong đó đổi mới phương pháp dạy học là hết sức cần thiết. Luật giáo dục năm 2005, điều
28.2 có ghi: “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác
động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Hiện nay, ở các trường trung học phổ thông phương pháp dạy học vẫn là đọc- chép, giảng giải kết hợp vấn đáp, giải thích
minh họa tranh vẽ, hình ảnh, chưa chú trọng nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn. Chính vì vậy học sinh học tập thụ động,
chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo, chủ động và khả năng vận dụng của học sinh. Đối với bộ môn Sinh học là môn khoa
học thực nghiệm nhưng rất gần gũi với thực tiễn đời sống sản xuất nhưng ở các trường phổ thông môn học này chưa thu hút được
sự yêu thích của các em học sinh bởi nhiều nguyên nhân chủ yếu do nội dung...
ĐỀ CƯƠNG: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA ĐỂ PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 THPT.
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
 !"#$%&
'()*%+,%-./01234'5
6 17$%6%8-96(4:;< "<$%;<;/
%6'=*)>"?$8$,@$9+A9BCD"6C)/E6'=
F<02#C!,916'="9<("G?C+,-
6,*8*%1/H9=1$-6'=,<$%(96'=CD
G$.*8I/J.%,@=*%3?K#6'=,L(,M.ND&
OP(96'=CD8<Q1$R4;*%6'=@C*$9D+S$R$#G$.
*8I6'=%,T@C*6'=*%6'=+A9U/V7**#**<'(4*%
'(4"9;W41*X-*<*#'=)*%8$%SC*%7T8/,XY
-8I*<!6'=!C,MC6C'(4$%)/K#6'=L.
Z/&OC,MC6C6'=C!;CDC6,@77886-96(-4[C\@C
* -]$C4;4["^',_C,MC6C84`$<a*#'=)*%8I[6
9DQ$(.*)b4#C4U/
P<c6,T4C!;C,MC6C'(4*5$%4:dCDD@C*S6CD7
4*eD,b42D*#'=*%8I/V7**#44#C=9
,C6,@7786(-9*%D*#'=-4/J*"9;W4$%;
48<,SB*8ITD+S,c6,TC!;;4%,b,@
817-6Q4"c.12-'9'X *.$RC,MC6C'(4-
$%$%4;)b*;4;C6,@$8-4/F*#36
'(4bRf'=62YbC6QC67786(D*#'=-4
*%8I7$%C6,@$8-4/
"D#),@*X*%Ra*;\34-,M663*<(
?6$,@*%76C66'=31F<0A3?*%9,M
6637*%C!"S<$%ghWi$%*G-OProgramme for International Student
Assessment:V,M6643U'!)@C6*%C6jklVmnc+,*%(/
ghWi,@8<QN9$j"G]n/J,@66$%49!L9!
b(6'="G"9c63jLN6o6p9!ghWin/H9 
!"#66ghWi$%9'66,@+6?'81)a,M$;'8*%
6,M6'=3/J27$%.%ghWi4$%O$8C!;U/H96$8,@6
6ghWi$%$84/ghWi6,@,66$8%$13#
*S.9-62%%*S.-9^*%%/
V7*$R'11.%Oq2'82YQ3ghWiC6$8-4'(
4,Mh:VM'.*%"'?CLW4PgU,@$841)/
2. Mục đích nghiên cứu
01)6+2'82YQ3ghWi+2'82YrC6$8-4'(
4,Mh:VM'.*%"'?4Pg/
3. Giả thuyết khoa học
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh trong dạy học chương I SH12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh trong dạy học chương I SH12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh trong dạy học chương I SH12 9 10 836