Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA ĐỂ PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC
CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 THPT.
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài
Pisa là gì?
Mục đích của Pisa
Đặc điểm của Pisa
Tầm quan trọng của Pisa
Các nội dung đánh giá của Pisa qua các kỳ
Mẫu khảo sát Pisa
Khảo sát Pisa
Việt Nam tham gia Pisa
Đánh giá của Pisa đối với lĩnh vực khoa học
Năng lực khoa học theo đánh gia của Pisa
Xây dựng định nghĩa
Khung năng lực khoa học
Bối cảnh và kiến thức được tiếp cận
Tiêu chí lựa chọn nội dung
Thái độ

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH
HỌC 12 THPT
2.1. Cấu trúc của đề thi Pisa
2.1.1. Thuật ngữ cấu trúc đề thi Pisa
2.1.2. Các dạng câu hỏi
2.1.3. Quy trình đánh giá Pisa
2.1.4. Thang đánh giá Pisa ở lĩnh vực năng lực khoa học
2.2. Xây dựng đề thi Pisa chương I- Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 thpt
2.2.1. Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
2.2.2. Dạng câu hỏi phức hợp
2.2.3. Dạng câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời ngắn
2.2.4. Dạng câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời dài
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI
3.1. Mục đích đánh giá
3.2. Nội dung đánh giá
3.3. Phương pháp đánh giá

3.4. Kết quả đánh giá

...
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA ĐỂ PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC
CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 THPT.
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.1.1. Pisa là gì?
1.1.2. Mục đích của Pisa
1.1.3. Đặc điểm của Pisa
1.1.4. Tầm quan trọng của Pisa
1.1.5. Các nội dung đánh giá của Pisa qua các kỳ
1.1.6. Mẫu khảo sát Pisa
1.1.7. Khảo sát Pisa
1.1.8. Việt Nam tham gia Pisa
1.2. Đánh giá của Pisa đối với lĩnh vực khoa học
1.2.1. Năng lực khoa học theo đánh gia của Pisa
1.2.2. Xây dựng định nghĩa
1.2.3. Khung năng lực khoa học
1.2.4. Bối cảnh và kiến thức được tiếp cận
1.2.5. Tiêu chí lựa chọn nội dung
1.2.6. Thái độ
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO QUAN ĐIỂM PISA CHƯƠNG I- CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH
HỌC 12 THPT
2.1. Cấu trúc của đề thi Pisa
2.1.1. Thuật ngữ cấu trúc đề thi Pisa
2.1.2. Các dạng câu hỏi
2.1.3. Quy trình đánh giá Pisa
2.1.4. Thang đánh giá Pisa ở lĩnh vực năng lực khoa học
2.2. Xây dựng đề thi Pisa chương I- Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 thpt
2.2.1. Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
2.2.2. Dạng câu hỏi phức hợp
2.2.3. Dạng câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời ngắn
2.2.4. Dạng câu hỏi mở đòi hỏi câu trả lời dài
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI
3.1. Mục đích đánh giá
3.2. Nội dung đánh giá
3.3. Phương pháp đánh giá
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh - Trang 2
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương xây dựng câu hỏi theo pisa để phát huy năng lực học sinh 9 10 731