Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương XSTK

Được đăng lên bởi minhipc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. Sự kiện ngẫu nhiên, định nghĩa xác suất, giải tích tổ hợp.
1. Cho 3 sản phẩm. A là sự kiện có ít nhất 1 phế phẩm, B là sự kiện cả 3 đều
tốt. Các sự kiện sau có nghĩa là gì: a. A + B
b. AB
2. Gọi Ai là sự kiện chỉ việc bắn trúng của xạ thủ thứ i (mỗi người bắn 1
phát), i = 1, 2, 3. Hãy biểu diễn các sự kiện sau
a. Có đúng 1 người bắn trúng.
b. Có ít nhất 1 người bắn trúng.
c. Có đúng hai người bắn trúng.
d. Không có người nào bắn trúng.
3. Mét hép cã N qu¶ cÇu ®­îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn N. Rót tõng qu¶ ra, ®¸nh dÊu
sau ®ã bá l¹i trong hép, lµm n lÇn nh­ vËy. Hái cã bao nhiªu kh¶ n¨ng cã
thÓ x¶y ra. Cã bao nhiªu kh¶ n¨ng x¶y ra biÕn cè A: “C¸c qu¶ ®· ®­îc rót
ra lµ ®«i mét kh¸c nhau.”
4. Cã bao nhiªu c¸ch xÕp 5 ng­êi ngåi quanh mét chiÕc bµn trßn sao cho hai
ng­êi ®Þnh tr­íc ®­îc ngåi c¹nh nhau? C©u hái nh­ vËy nh­ng thay bµn
trßn b»ng bµn dµi?
5. Cã bao nhiªu c¸ch ph©n tÝch sè 100 thµnh tæng cña
a. ba sè nguyªn kh«ng ©m.
b. ba sè nguyªn d­¬ng.
6. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn
ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tìm xác suất để chọn được 3 quả trắng, 2 quả đỏ và
1 quả đen.
7. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 tới 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính
xác suất để:
a. Tất cả tấm thể đều mang số chẵn.
b. Có đúng 5 số chia hết cho 3.
c. Có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có
một số chia hết cho 10.
8. Có bao nhiêu số điện thoại gồm 4 chữ số có đúng 1 cặp chữ số trùng nhau?
9. Trong hộp bi có 6 viên đỏ và 4 viên trắng cùng kích cỡ. Rút hú hoạ ra 2
viên. Tính xác suất để trong đó:
a. 2 viên đều đỏ
b. Viên thứ 2 màu đỏ
10. Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng, 6 viên bi vàng. Người ta chọn
4 viên bi từ hộp bi. Tính xác suất để chọn được 4 bi đủ 3 màu.

11. Trong 10 sản phẩm có 2 phế phẩm. Tìm xác suất để trong 5 sản phẩm chọn
ngẫu nhiên có:
a. 1 phế phẩm
b. Không có phế phẩm
c. Ít nhất 1 phế phẩm
12. Đường dây cáp ngầm nối tổng đài với 1 trạm dài 1km. Tính xác suất của
sự kiện dây cáp bị đứt tại nơi cách tổng đài không dưới 800m.
13. Một lô hàng gồm 6 chính phẩm và 4 phế phẩm được chia ngẫu nhiên thành
2 phần bằng nhau. Tìm xác suất để mỗi phần đều có số chính phẩm như
nhau.
14. Giả sử biết rằng trong 20 vé số có 4 vé trúng thưởng. Một người mua 3 vé.
Tìm xác suất trúng thưởng của người đó.
15. Trong một thành phố có 5 khách sạn. Có 3 khách du lịch đến thành phố
đó, mỗi người chọn ngẫu nhiên một khách sạn. Tìm xác suất để:
a. Mỗi người ở một khách sạn khác nhau.
b. Có đúng 2 người ở cùng 1 khách sạn.
16. Tìm xác s...
I. S kin ngu nhiên, định nghĩa xác sut, gii tích t hp.
1. Cho 3 sn phm. A là s kin ít nht 1 phế phm, B s kin c 3 đều
tt. Các s kin sau có nghĩa là gì: a. A + B b. AB
2. Gi A
i
s kin ch vic bn trúng ca x th th i (mi người bn 1
phát), i = 1, 2, 3. Hãy biu din các s kin sau
a. đúng 1 người bn trúng.
b. Có ít nht 1 người bn trúng.
c. đúng hai người bn trúng.
d. Không có người nào bn trúng.
! "#$%&#'%()%*%+,-%(.,%/01(%/23&%45%$6%7%/83%*!%9:$%$63;%+,-%<=>%/23&%?@,%
4=,%/)%AB%CDE%$<F3;%&#'>%CGH%3%C.3%3&0%IJK!%LBE%()%A=F%3&EM,%N&-%3O3;%()%
$&P%Q-K%<=!%R)%A=F%3&EM,%N&-%3O3;%Q-K%<=%AE83%(5%ST%UR2(%+,-%/V%/01(%<:$%
<=%CG%/WE%H#$%N&2(%3&=,!X%
4. R)%A=F%3&EM,%(2(&%Q8'%Z%3;0[E%3;\E%+,=3&%H#$%(&E8(%AG3%$<]3%4=F%(&F%&=E%
3;0[E%/^3&%$<0_(%/01(%3;\E%(D3&%3&=,`%Ra,%&BE%3&0%IJK%3&03;%$&=K%AG3%
$<]3%Ab3;%AG3%?GE`
5. R)%A=F%3&EM,%(2(&%'&a3%$c(&%45%7dd%$&G3&%$e3;%(f=
=! A=%45%3;,KM3%N&W3;%aH!%
b. A=%45%3;,KM3%?0g3;!
6. Mt chiếc hp đựng 6 qu cu trng 4 qu cu đỏ 2 qu cu đen. Chn
ngu nhiên 6 qu cu. Tìm xác sut để chn được 3 qu trng, 2 qu đỏ
1 qu đen.
7. 30 tm th đánh s t 1 ti 30. Chn ngu nhiên ra 10 tm th. Tính
xác sut để:
a. Tt c tm th đều mang s chn.
b. đúng 5 s chia hết cho 3.
c. 5 tm th mang s l, 5 tm th mang s chn trong đó ch
mt s chia hết cho 10.
8. Có bao nhiêu s đin thoi gm 4 ch sđúng 1 cp ch s trùng nhau?
9. Trong hp bi 6 viên đỏ 4 viên trng cùng kích c. Rút ho ra 2
viên. Tính xác sut để trong đó:
a. 2 viên đều đỏ
b. Viên th 2 màu đỏ
10. Mt hp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trng, 6 viên bi vàng. Người ta chn
4 viên bi t hp bi. Tính xác sut để chn được 4 bi đủ 3 màu.
Đề cương XSTK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương XSTK - Người đăng: minhipc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương XSTK 9 10 158