Ktl-icon-tai-lieu

Đề đáp án HSG lớp 7

Được đăng lên bởi hoangthao-ngoclan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò kiÓm tra m«n to¸n líp 7
Häc sinh giái - n¨m häc 2012 - 2013
(Thêi gian lµm bµi 120 phót)
1. (2,0 ®) T×m x biÕt:
a) x3  125
b) x  x  1
c) x 2  x
2. (1,5 ®) Cho c¸c sè hò tØ:

x

a
c
ac
( a, b, c, d  ¢; b > 0, d > 0).
; y ; z
b
d
bd

Chøng minh r»ng nÕu x < y th× x < z < y.

3. (1,5 ®) Cho bèn sè a, b, c, d sao cho a + b + c + d  0.
BiÕt

bcd cd a d a b abc



 k tÝnh gi¸ trÞ cña k.
a
b
c
d

4. (2,0 ®) C¶ ba vßi níc cïng ch¶y vµo mét bÓ. NÕu vßi thø nhÊt vµ vßi thø hai
cïng ch¶y trong 6 giê th× ®Çy
trong 5 giê th× ®Çy
giê th× ®Çy

3
bÓ. NÕu vßi thø thø hai vµ vßi thø ba cïng ch¶y
5

7
bÓ. NÕu vßi thø thø ba vµ vßi thø nhÊt cïng ch¶y trong 9
12

3
bÓ. Hái nÕu c¶ ba vßi cïng ch¶y th× bao l©u bÓ sÏ ®Çy níc.
4

5. (3,0 ®) Cho tam gi¸c ABC, trung truyÕn AM. VÏ ra phÝa ngoµi cña tam gi¸c nµy
c¸c tam gi¸c vu«ng c©n ë A lµ ABD vµ ACE.
a) Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm F sao cho MF = AM. Chøng minh gãc
ABF b»ng gãc DAE.
b) Chøng minh DE = 2AM.

híng dÉn chÊm m«n to¸n líp 7
Häc sinh giái - n¨m häc 2012 - 2013

C©u
1.(2,0 ®)

a) x  125

Néi dung

§iÓm

3

x 3   5 

3

0,5

x = -5
b)Víi x  0 th× x = x + 1 kh«ng cã x tho· m·n.
Víi x < 0 th× -x = x + 1 hay –x – x = 1

0,25

c)Víi x = 0 , ®¼ng thøc ®óng.
Víi x  0, chia c¶ hai vÕ cho x, ta cã x = 1.
VËy x= 0; x= 1.

0,75

1
-2x = 1  x 
2

2.(1,5 ®)

V×

0,5

a c
 nªn ad < bc (1).
b d



XÐt tÝch a(b + c) = ab + ad (2)
b(a + c) = ba + bc (3)
Tõ (1) , (2) vµ (3) suy ra a(b + c) < b(a + c) do ®ã
a ac
(4).

b bd

ac c
 (5).
bd d
a ac c
KÕt hîp (4) vµ (5) ta ®îc 
 .
b bd d

T¬ng tù ta cã

3.(1,5 ®)

4.(2,0 ®)



 0,75


0,25
0,5

Céng thªm 1 vµo mçi tØ sè ta cã:

bcd
cd a
d a b
abc
1 
1 
1 
1
a
b
c
d
bcd a cd ab d abc abcd



a
b
c
d
V× a + b + c + d  0 nªn a = b = c = d.
3a
Suy ra k   3 .
a
5
1
Trong 1 giê vßi 1 vµ vßi 2 ch¶y ®îc: : 6 
(bÓ).
6
10
7
7
Trong 1 giê vßi 2 vµ vßi 3 ch¶y ®îc: : 5 
(bÓ).
12
60
3
1
Trong 1 giê vßi 3 vµ vßi 1 ch¶y ®îc: : 9 
(bÓ).
4
12
1 7 1
3
Trong 2 giê c¶ ba vßi ch¶y ®îc:    bÓ.
10 60 12 10
3
3
Trong 1 giê c¶ ba vßi ch¶y ®îc: : 2 
bÓ.
10
20

NÕu c¶ ba vßi cïng ch¶y ®Çy bÓ sÏ mÊt thêi gian:
1:

5.(3,0 ®)



3 20
giê = 6 giê 40 phót.

20 3

§¸p sè: 6 giê 40 phót.
-Gi¶ thiÕt, kÕt luËn, h×nh vÏ ®óng:

1,0
0,25
0,25

0,5

0,5
0,5
0,25
0,25

e

0,25

d
a

b

m
c

f

a)C/m  AMC =  FMB (c-g-c)
·
·
 CAM
 AC // BF.
 BFM
·
Do ®ã ·ABF  BAC
 1800 (1)
·
·
·
·
Vµ DAE
 BAC
 1800 (Do DAB
 EAC
 1800 - GT) (2)...
®Ò kiÓm tra m«n to¸n líp 7
Häc sinh giái - n¨m häc 2012 - 2013
(Thêi gian lµm bµi 120 phót)
1. (2,0 ®)m x biÕt:
a)
3
125x  
b)
1x x
c)
2
x x
2. (1,5 ®) Cho c¸c sè hò tØ:
;
a
x
b
;
c
y
d
a c
z
b d
(
, , , ;a b c d ¢
b > 0, d > 0).
Chøng minh r»ng nÕu x < y th× x < z < y.
3. (1,5 ®) Cho bèn sè a, b, c, d sao cho a + b + c + d
0.
BiÕt
tÝnh gi¸ trÞ cña k.
4. (2,0 ®) ba vßi níc cïng ch¶y vµo mét bÓ. NÕu vßi t nhÊt vßi thø hai
cïng ch¶y trong 6 giê th× ®Çy
3
5
bÓ. NÕu vßi thø thø hai vµ vßi thø ba cïng ch¶y
trong 5 giê th× ®Çy
7
12
bÓ. NÕu vßi thø thø ba vµ vßi thø nhÊt cïng ch¶y trong 9
giê th× ®Çy
3
4
bÓ. Hái nÕu c¶ ba vßi cïng ch¶y th× bao l©u bÓ sÏ ®Çy níc.
5. (3,0 ®) Cho tam gi¸c ABC, trung truyÕn AM. VÏ ra phÝa ngoµi cña tam gi¸c nµy
c¸c tam gi¸c vu«ng c©n ë A ABD vµ ACE.
a) Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm F sao cho MF = AM. Chøng minh gãc
ABF b»ng gãc DAE.
b) Chøng minh DE = 2AM.
híng dÉn chÊm m«n to¸n líp 7
Häc sinh giái - n¨m häc 2012 - 2013
C©u Néi dung §iÓm
1.(2,0 ®)
a)
3
125x  
3
3
5x
0,5
Đề đáp án HSG lớp 7 - Trang 2
Đề đáp án HSG lớp 7 - Người đăng: hoangthao-ngoclan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề đáp án HSG lớp 7 9 10 932