Ktl-icon-tai-lieu

Đề đáp án HSG toán khối 6;7;8 huyện Thanh Oai

Được đăng lên bởi nguyenhalan2000
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò thi olympic líp 6
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót

phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò chÝnh thøc

(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Câu 1 ( 6 điểm ) Tìm x thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
1. x  30% x  1,3
2.

1 1 1
21 1 3
4     x     
3 6 2
33 2 4

( x  z)

3. | x | + x = 0
Câu 2 ( 5 điểm )
1. Tìm a, b là số tự nhiên biết:

a 2
2
 
5 b 15

(a, b 0)

2. Hai số tự nhiên x và 2x đều có tổng các chữ số bằng y.
Chứng minh rằng: x chia hết cho 9.
3. Chứng minh rằng :

1 1
1
1
1
1
1
1
1






 

4 16 36 64 100 144 196
10000 2

Câu 3 ( 3 điểm )
Cùng một công việc nếu mỗi người làm riêng thì 3 người A, B, C hoàn thành
công việc trong thời gian lần lượt là 6 giờ, 8 giờ, 12 giờ. Hai người B và C làm
chung trong 2 giờ sau đó C chuyển đi làm việc khác, A cùng làm với B tiếp tục
hoàn thành công việc cho đến xong. Hỏi A làm trong mấy giờ?
Câu 4 ( 5 điểm )
Cho: xoy = 1200, xoz = 500. Tính xom biết rằng om là tia phân của góc yoz.
Câu 5 ( 1 điểm )
Tìm số tự nhiên x biết tổng các chữ số của x bằng y, tổng các chữ số của y
bằng z và x + y + z = 60.
__________________________________________________________

phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò chÝnh thøc

§Ò thi olympic líp 7
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

Câu 1 ( 6 điểm )
1. Tìm x thỏa mãn một trong các điều kiện sau :
9
2
a,  2 x  3 121

b, , | x – 5 | = 5- x
2. Chứng minh đa thức x2 + 2x + 2 không có nghiệm.
Câu 2 ( 4 điểm )
Cho:
a,

a c

b d

( a, b, c, d o, a  b, c  d ) .

a
c

a b c d

b,

a
c

a b c d

Chứng minh:

 a  b 2
c,
c  d  2



ab
cd

Câu 3 ( 4 điểm )
1. Chứng minh rằng với mọi a,b  Q ta có : | a + b | ≤ | a | + | b |
2. So sánh 12723 và 51318
Câu 4 ( 5 điểm )
Cho tam giác ABC vuông ở C, đường cao CD. Các tia phân giác của các góc
ACD và DCB cắt cạnh huyền AB theo thứ tự ở K và M.
a, Chứng minh: ∆ ACM cân.
b, Chứng minh điểm cách đều 3 đỉnh của ∆KCM thì cũng cách đều ba cạnh
của ∆ABC.
Câu 5 ( 1 điểm )
Cho các số nguyên dương a, b, c, d, e, f biết :
a c e
 
b d
f

và

af – be = 1

Chứng minh : d ≥ b + f
__________________________________________________________

phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò chÝnh thøc

Câu 1 ( 6 điểm )
1. Giải phương trình:

§Ò thi olympic líp 8
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

a, | 2x - 3 | = - x + 21
b, 9x2 + 6x – 8 = 0
2. Chứng minh bất đẳng thức

x  x ...
phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò thi olympic líp 6
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
Câu 1 ( 6 điểm ) Tìm x thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
1.
3,1%30 xx
2.
4
3
2
1
3
1
3
2
2
1
6
1
3
1
4 x
)( zx
3. | x | + x = 0
Câu 2 ( 5 điểm )
1. Tìm a, b là số tự nhiên biết:
15
22
5
b
a
)0,( ba
2. Hai số tự nhiên x và 2x đều có tổng các chữ số bằng y.
Chứng minh rằng: x chia hết cho 9.
3. Chứng minh rằng :
2
1
10000
1
196
1
144
1
100
1
64
1
36
1
16
1
4
1
Câu 3 ( 3 điểm )
Cùng một công việc nếu mỗi người làm riêng thì 3 người A, B, C hoàn thành
công việc trong thời gian lần lượt 6 giờ, 8 giờ, 12 giờ. Hai người B C làm
chung trong 2 giờ sau đó C chuyển đi làm việc khác, A cùng làm với B tiếp tục
hoàn thành công việc cho đến xong. Hỏi A làm trong mấy giờ?
Câu 4 ( 5 điểm )
Cho: xoy = 120
0
, xoz = 50
0
. Tính xom biết rằng om là tia phân của góc yoz.
Câu 5 ( 1 điểm )
Tìm số tự nhiên x biết tổng các chữ số của x bằng y, tổng các chữ số của y
bằng z và x + y + z = 60.
__________________________________________________________
phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai
§Ò thi olympic líp 7
N¨m häc 2012 - 2013
M«n thi : To¸n
Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
§Ò chÝnh thøc
§Ò chÝnh thøc
Đề đáp án HSG toán khối 6;7;8 huyện Thanh Oai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đáp án HSG toán khối 6;7;8 huyện Thanh Oai - Người đăng: nguyenhalan2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề đáp án HSG toán khối 6;7;8 huyện Thanh Oai 9 10 615