Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ & đáp án môn toán 9 cuối học kì II

Được đăng lên bởi okmenmygod
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH Trung Hòa I.
Lớp 4......
Họ và tên: .........................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn: TOÁN- KHỐI 4
Thời gian: 60 phút

Điểm

PhÇn i: tr¾c nghiÖm (4 ñieåm)
Khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1. Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0:
A. 7
B. 10
C. 9
D. 8
Caâu 2: Moãi bao gaïo naëng 3 taï .Moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy?
A. 90 bao
B. 900 bao
C. 30 bao
D. 270 bao
Caâu 3: Tính: (m + n) x p bieát m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
A. 350
B. 78
C. 560
Caâu 4: Cho hai hình sau:
8 dm
40cm
4dm

D. 56

40cm

A.
B.
C.
D.

Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng.
Dieän tích hình hình vuoâng lín hôn dieän tích chöõ nhaät.
Dieän tích hai hình baèng nhau.
Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng.

Caâu 5: Soá vöøa chia heát cho 3 vöøa chia heát cho 5 laø:
A. 6800
B. 571
C. 940

D. 2685

3
cuûa 21 =?
7

Caâu 6:

A. 1
B. 9
C. 49
D. 19
Caâu 7: Treân baûn ñoà tæ leä 1: 300 000, quaõng ñöôøng töø A ñeán B ño ñöôïc 1 cm. Nhö vaäy ñoä daøi thaät töø
A ñeán B laø:
A. 300 000m
C. 30 000 cm
B. 3 km
D. 3000 hm
Caâu 8: Coù 14 tuùi gaïo neáp vaø 16 tuùi gaïo teû caân naëng taát caû laø 300 kg. Bieát raèng trong moãi tuùi ñeàu caân
naëng baèng nhau. Hoûi coù bao nhieâu kg gaïo moãi loaïi?
A. 300 kg gaïo teû vaø 30kg gaïo neáp.
B. 300 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
C. 30 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
D. 160 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
PhÇn ii: tù luËn (6 ñieåm)
Baøi 1:( 2 ñieåm ) Ñaët tính roài tính
4 5 1
b) 39 721 – 24 816
:  =
5 4

2

c) 435 x 418

3144 : 262

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Baøi 2 ( 1 ñieåm)
a, Tìm x. (

2
3
5
+
) :x=
3
5
6

b, Tính : 324 x 127 : 36 + 873
...
Trường TH Trung Hòa I. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Lớp 4...... Môn: TOÁN- KHỐI 4
Họ và tên: ......................................... Thời gian: 60 phút
PhÇn i: tr¾c nghiÖm (4 ñieåm)
Khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1. Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Caâu 2: Moãi bao gaïo naëng 3 taï .Moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy?
A. 90 bao B. 900 bao C. 30 bao D. 270 bao
Caâu 3: Tính: (m + n) x p bieát m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
A. 350 B. 78 C. 560 D. 56
Caâu 4: Cho hai hình sau:
8 dm 40cm
4dm 40cm
A. Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng.
B. Dieän tích hình hình vuoâng lín hôn dieän tích chöõ nhaät.
C. Dieän tích hai hình baèng nhau.
D. Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng.
Caâu 5: Soá vöøa chia heát cho 3 vöøa chia heát cho 5 laø:
A. 6800 B. 571 C. 940 D. 2685
Caâu 6:
7
3
cuûa 21 =?
A. 1 B. 9 C. 49 D. 19
Caâu 7: Treân baûn ñoà tæ leä 1: 300 000, quaõng ñöôøng töø A ñeán B ño ñöôïc 1 cm. Nhö vaäy ñoä daøi thaät töø
A ñeán B laø:
A. 300 000m C. 30 000 cm
B. 3 km D. 3000 hm
Caâu 8: Coù 14 tuùi gaïo neáp vaø 16 tuùi gaïo teû caân naëng taát caû laø 300 kg. Bieát raèng trong moãi tuùi ñeàu caân
naëng baèng nhau. Hoûi coù bao nhieâu kg gaïo moãi loaïi?
A. 300 kg gaïo teû vaø 30kg gaïo neáp.
B. 300 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
C. 30 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
D. 160 kg gaïo teû vaø 140 kg gaïo neáp.
PhÇn ii: tù luËn (6 ñieåm)
Baøi 1:( 2 ñieåm ) Ñaët tính roài tính
2
1
4
5
:
5
4
=
b) 39 721 – 24 816 c) 435 x 418 3144 : 262
Điểm
ĐỀ & đáp án môn toán 9 cuối học kì II - Trang 2
ĐỀ & đáp án môn toán 9 cuối học kì II - Người đăng: okmenmygod
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ & đáp án môn toán 9 cuối học kì II 9 10 615