Ktl-icon-tai-lieu

Đề đáp án Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac le nin

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề đáp án
Những nguyên
lý cơ bản của
chủ nghĩa
Mác - Lênin

MỤC LỤC
Đề đáp án Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa ...........................................1
Mác - Lênin........................................................................................................... 1
MỤC LỤC.............................................................................................................2

HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
SĐVHT : 7; Khối K11; Hệ: Cao Đẳng
Thời gian làm bài: 150 phút
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài)
PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)
I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu)
Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý
nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của ch ủ nghĩa duy vật và nh ận
thức khoa học.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y
thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt đ ộng th ực ti ễn c ủa
bản thân.
Câu 3 (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động th ực
tiễn của bản thân.
Câu 4 (4 điểm): Phân tích cặp phạm trù cái chung và cái riêng.Từ đó rút
ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

Câu 5 (4 điểm): Trình bày quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi
về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa
phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
Câu 6 (4 điểm): Trình bày quy luật phủ định của phủ định. Từ đó làm rõ sự
vận dụng quy luật này của Việt Nam trong viêc̣ lựa choṇ con đường đi lên
CNXH.
Câu 7 (4 điểm): Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận th ức. Từ đó ch ứng
minh rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan
sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”.
Câu 8 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản
xuất và quan hệ sản xuất. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này trong ti ến
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 9 (4 điểm): Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá.
Từ đó kể tên những hàng hoá đặc biệt mà em biết và lý gi ải vì sao nó là hàng
hoá đặc biệt?
Câu 10 (4 điểm): Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt
Nam đã vận dụng quy luật này như thế nào trong quá trình xây d ựng n ền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Câu 11 (4 điểm): Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động
trở thành hàng hoá? Làm rõ hai thuộ...
Đ đáp án
Nhng nguyên
lý cơ bn ca
ch nghĩa
Mác - Lênin
Đề đáp án Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac le nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đáp án Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac le nin - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề đáp án Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac le nin 9 10 702