Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm Học 2008-2009
Môn: Vật lí 12
Thời Gian : 60 phút .
Mã Đề : 121
1. Chọn câu đúng.
Các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt
kim loại có …
A. cường độ sáng rất lớn.
B. bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác
định.
C. bước sóng lớn.
D. bước sóng nhỏ.
2. Tính bước sóng ánh sáng mà năng lượng của phôtôn là 2,8.10 -19J. Cho hằng số plăng h = 6,625.1034
Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s.
A. 0,71m
B. 0,66m
C. 0,45m
D. 0,58m
3. Tìm kết luận sai về thuyết lượng tử ánh sáng.
A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục,
mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
B. Mỗi phần đó mang một năng lượng hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng.
C. Ta có cảm giác chùm là liên tục vì số lượng các phôtôn là rất lớn.
D. Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.
4. Tìm phát biểu sai về lưỡng tính sóng hạt.
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tích chất sóng.
B. Hiện tượng quang điện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt.
C. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn cngà thể hiện rõ tính chất sóng.
D. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt.
5. Một mạch dao động gồm có điện dung của tụ điện là

1 
F. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là


6V. Năng lượng của khung dao động nhận giá trị đúng nào sau đây?
A. 57,3.10-6J.
B. 5,73.10-6J.
C. 1,91.10-6J.
D. 191.10-6J.
6. Chọn đáp số đúng để điền vào chỗ trống: “Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau
của một loại trường duy nhất gọi là ....... .”
A. Điện trường.
B. Từ trường.
C. Điện từ trường.
D. Điện từ trường tĩnh.
7. Một mạch dao động gồm có điện dung 50pF và cuộn dây có độ tự cảm 5mH. Chu kỳ dao động của
mạch nhận giá trị đúng nào sau đây?
A. 10-6  (s)
B. 2.10-6  (s)
C. 2.10-14  (s)
D. 10-6(s)
8. Với điều kiện nào của ánh sáng kích thích thì hiện tượng quang điện xảy ra với một tấm kim loại
xác định?
A. Tần số của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó
B. Cường độ của chùm ánh sáng kích thích phải đủ lớn.
C. Công thoát êlectrôn của kim loại đó phải lớn hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng kích thích.
D. Bước sóng của ánh sáng kích thích phải không lớn hơn giới hạn quang điện của kim loại đó.
9. Trong thang sóng điện từ, theo thứ tự bước sóng giảm dần ta có:
A. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, t...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm Học 2008-2009
Môn: Vật lí 12
Thời Gian : 60 phút .
Mã Đề : 121

 !""#$%
 &'
()*+!,- .)-!&/01+- 2

)-!&- 3)-!&
45")-!&!%6)789::%4;<=
>?
@1!A96BC;C4D=
>
EF
@!;$GA8!:BE=
<
H!
(=;I .=;CC =;FD 3=;D<
E5J#G!$0#)7K!
(LM0NK09K$G,:,9O02 !+NO;
%%P9QN;R
.ST9Q&+6)7%%2%)7K6)7
5&UV%NO$J!A)79::%,-
3W!0;)7K:X;:9O+$%U-Y!
F5J9Z!$)["!& 
(\)7!Z",!&
.\)7;!Z", 
]&P&)-!&%^%Z_",!&
3!&P&)-!&%`%J",!&Z_/", 
DS+ `+Y&`8O%
a\#b NUO%
CcL6)78`+G%!0d
(DI;E=
>C
@ .D;IE=
>C
@ ;?=
>C
@ 3?=
>C
@
C9!AZ$%TAefg)*$%P)*%Z
8+ )*`0,%h
(g)* .5P)* gP)* 3gP)*i
IS+ `+Y&`D=9a$%+`0&+bUD\j`+8
 G%!0d
(=
>C
k!l .4=
>C
k!l 4=
>F
k!l 3=
>C
k!l
<c-%8!""J)72U0$-+, 
2d
(5Q!A8!""9U/- 8 &
.)*+8V!""9U8-
:N:8 &9U-/6)79::8!""
3.)-!&8!""9U:-/- 8 &
?5!&P;b)-!&U`Q&e
(]&$:0#;Y ;!J,0;K ;m;n
.]&$:0#;!J,0;Y ;K ;m;n
]&$:0#;K ;!J,0;Y ;m;n
3]&$:0#;Y ;!J,0;K ;n;m
=oZ%!0%&$9X80NK\`:d
( p9X\`%9XNO
. $ %9X&%#XNOP#"
 qM`R0r;.$%o!:&-2
3 3R0.s&F$ e;;%;"
5"t$!WUM1$%U
P#%%4#1!^J ZS$!"
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 179