Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THPT HOÀNG HOA THÁM
TỔ VẬT LÝ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LÝ 12 (2008-2009)
1/ Trong mạch dao động điện từ LC , gọi Qo là điện tích cực đại của tụ điện , Io là cường độ dòng điện qua
cuộn dây .Tần số của mạch dao động này là
Io
QO
QO
2QO
A. f =
B. f =
C. f = 2π
D. f =
2 .Qo
2 .I O
.I O
 .I O
2/ Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young S1 và S2 .Một điểm M trên màn cách S1 và S2
lần lượt là MS1= d1 và MS2= d2. M sẽ ở trên vân sáng khi
ax
D
ai
A. d2 – d1=
B. d2 – d1= k
C. d2 – d1= k
D. d2 – d1=
D

a

D

3/ Trong mạch dao động LC (B với điện trở không đáng kể ) đang có một dao động điện từ tự do .Điện tích
cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Qo= 1µC và Io= 10A. Tần số dao động
riêng của mạch f của mạch có giá trị nào sau đây ?
A. 1,6MHz
B. 16MHz
C.1,6kHz
D. 16kHz
4/ Chọn câu đúng :
Trong thí nghiệm Younng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách 2 khe a = 1mm , khoảng cách từ mặt phẳng 2
khe đến màn D = 1m , 2 khe được chiếu bởi ánh sáng tím có bước sóng λt= 0,4µm.Tính khoảng cách từ vân
sáng bậc 6 đến vân sáng bậc 12 cùng bên đối với vân sáng trung tâm là :
A. 2,4mm
B. 3,6mm
C. 4,8mm
D. 5,4mm
5/Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young , khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 5 khác bên so với vân
trung tâm là 12mm. Vân tối thứ 4 cách vân trung tâm là :
A. 4,2mm
B. 5,4mm
C. 21mm
D. 10,5mm
6/ Trong thí nghiệm Young .Nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân
sáng trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ
A. giảm 3 lần
B. giảm 2 lần
C. giảm 6 lần
D. tăng 2 lần
7/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , 2 khe S1, S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ= 0,5µm , khoảng cách từ 2 khe đến màn D= 80cm , khoảng cách 2 khe S1S2= 0,4mm .Tính
khoảng cách từ vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 cùng bên so với vân sáng trung tâm
A. 1,5mm
B. 4,5mm
C. 3mm
D. 2,5cm
8/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ,2 khe Young được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng
0,55µm , khoảng cách 2 khe là 0,3mm , khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn là 90cm .Điểm M cách
vân trung tâm 0,66cm thuộc :
A. vân sáng bậc 4
B. vân sáng bậc 5
C. vân tối thứ 5
D. vân tối thứ 4
9/ Trong các máy thu vô tuyến , mạch chọn sóng dựa vào hiện tượng nào để thu được sóng vô tuyến cần thu
A. Hiện tượng giao thoa
B. Hiện tượng cộng hưởng
C. Hiện tượng quang điện
D.Hiện tượng phản xạ
10/ Công thức tính chu kỳ dao động riêng của mạch dao động gồm có độ tự cảm L và điện
dung C :
A. T =

1
. LC
2

B. T = 2 . LC

C. T=

1
2

LC...
THPT HOÀNG HOA THÁM
TỔ VẬT LÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LÝ 12 (2008-2009)
1/ Trong mạch dao động điện từ LC , gọi Qo là điện tích cực đại của tụ điện , Io là cường độ dòng điện qua
cuộn dây .Tần số của mạch dao động này là
A. f =
O
O
I
Q
.2
B. f =
o
Q
Io
.2
C. f = 2π
O
O
I
Q
.
D. f =
O
O
I
Q
.
2
2/ Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với 2 khe Young S
1
và S
2
.Một điểm M trên màn cách S
1
và S
2
lần lượt là MS
1
= d
1
và MS
2
= d
2
. M sẽ ở trên vân sáng khi
A. d
2
– d
1
=
D
ax
B. d
2
– d
1
= k
a
D
C. d
2
– d
1
=
k
D. d
2
– d
1
=
D
ai
3/ Trong mạch dao động LC (B với điện trở không đáng kể ) đang có một dao động điện từ tự do .Điện tích
cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Q
o
= 1µC và I
o
= 10A. Tần số dao động
riêng của mạch f của mạch có giá trị nào sau đây ?
A. 1,6MHz B. 16MHz C.1,6kHz D. 16kHz
4/ Chọn câu đúng :
Trong thí nghiệm Younng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách 2 khe a = 1mm , khoảng cách từ mặt phẳng 2
khe đến màn D = 1m , 2 khe được chiếu bởi ánh sáng tím có bước sóng λ
t
= 0,4µm.Tính khoảng cách từ vân
sáng bậc 6 đến vân sáng bậc 12 cùng bên đối với vân sáng trung tâm là :
A. 2,4mm B. 3,6mm C. 4,8mm D. 5,4mm
5/Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young , khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 5 khác bên so với vân
trung tâm là 12mm. Vân tối thứ 4 cách vân trung tâm là :
A. 4,2mm B. 5,4mm C. 21mm D. 10,5mm
6/ Trong thí nghiệm Young .Nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân
sáng trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ
A. giảm 3 lần B. giảm 2 lần C. giảm 6 lần D. tăng 2 lần
7/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , 2 khe S
1
, S
2
được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ= 0,5µm , khoảng cách từ 2 khe đến màn D= 80cm , khoảng cách 2 khe S
1
S
2
= 0,4mm .Tính
khoảng cách từ vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 cùng bên so với vân sáng trung tâm
A. 1,5mm B. 4,5mm C. 3mm D. 2,5cm
8/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ,2 khe Young được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng
0,55µm , khoảng cách 2 khe là 0,3mm , khoảng cách từ mặt phẳng 2 khe đến màn là 90cm .Điểm M cách
vân trung tâm 0,66cm thuộc :
A. vân sáng bậc 4 B. vân sáng bậc 5
C. vân tối thứ 5 D. vân tối thứ 4
9/ Trong các máy thu vô tuyến , mạch chọn sóng dựa vào hiện tượng nào để thu được sóng vô tuyến cần thu
A. Hiện tượng giao thoa B. Hiện tượng cộng hưởng
C. Hiện tượng quang điện D.Hiện tượng phản xạ
10/ Công thức tính chu kỳ dao động riêng của mạch dao động gồm có độ tự cảm L và điện
dung C :
A. T =
B. T =
LC.2
C. T=
D. T =
.
2
LC
11/ Dòng điện qua cuộn cảm ở một mạch dao động LC có tính chất nào sau đây là không đúng
A.biến thiên điều hòa cùng tần số với dòng điện q
B.sớm pha hơn dòng điện q là π /2
C. trễ pha hơn điện tích q là π /2
D.dòng điện cực đại khi điện tích của tụ điện cực đại
12/ Một mạch dao động gồm tụ điện C và tụ điện C .Nếu ta tăng độ tự cảm L lên 2 lần và giảm điện dung
của tụ điện 2 lần thì tần số dao động của mạch :
A. tăng 2 lần B. tăng 4 lần C. giảm 2 lần D. không đổi
13/ Điện tích trên 2 bản tụ điện của mạch dao động biến thiên theo phương trình q= 10
-8
cos(10
6
t + π/2)
(C) .Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 646