Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ

Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35m. Hiện tượng quang
điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là
A. 0,1m
B. 0,3m
C. 0,4m

D. 0,2m

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong
một dung dịch.
B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.
C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một
điện trường mạnh.
D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng
thích hợp.

Câu 3: Trong thí nghiệm Young , hai khe cách nhau 1mm và cách màn 1m. Khoảng cách giữa 3 vân
sáng liên tiếp là 9mm . Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng là:
A. 6,5µm
B. 5,4µm
C. 4,5µm
D. 6µm
Câu 4: Hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 m. Các
vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có
A. vân sáng bậc 2.
B. vân sáng bậc 3.
C. vân tối bậc 2.
D. vân tối bậc 3.
Câu 5: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t (A). Tần số
dao động của mạch là
A. 318,5 Hz.
B. 318,5 rad/s.
C. 2000 Hz.
D. 2000 rad/s.
Câu 6: Chọn câu SAI . Trong hiện tượng tán sắc :
A. Nguyên nhân của tán sắc là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau
thì khác nhau
B. Máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc áng sáng
C. Tán sắc là hiện tượng ánh sáng trắng khi qua lăng kính bị phân tich thành nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ
tới tím
D. Hiện tượng tán sắc được ứng dụng : đo chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc .

Câu 7: Trong thí nghieäm Young ,aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 0,6 m ,hai khe saùng caùch nhau
1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn 1m.Tính khoaûng caùch töø vaân saùng trung taâm ñeán vaân saùng
thöù naêm
A. 6mm
B. 3mm
C. 5mm
D. 4mm
Câu 8: Gọi a là khoảng cách hai khe S 1 và S2 ; D là khoảng cách từ S 1S2 đến màn ; b là khoảng cách 5 vân
sáng liên tiếp.Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đó là
A. ba/D
B. ab/5D
C. ab4/D

D. ab/4D

Câu 9: Tìm phát biểu đúng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ
Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 357
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽmgiới hạn quang điện 0,35m. Hiện tượng quang
điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là
A. 0,1m B. 0,3m C. 0,4m D. 0,2m
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong
một dung dịch.
B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.
C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một
điện trường mạnh.
D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng
thích hợp.
Câu 3: Trong thí nghiệm Young , hai khe cách nhau 1mmcách màn 1m. Khoảng cách giữa 3 vân
sáng liên tiếp là 9mm . Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng là:
A. 6,5µm B. 5,4µm C. 4,5µm D. 6µm
Câu 4: Hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 m. Các
vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có
A. vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3. C. vân tối bậc 2. D. vân tối bậc 3.
Câu 5: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC dạng i = 0,05sin2000t (A). Tần số
dao động của mạch là
A. 318,5 Hz. B. 318,5 rad/s. C. 2000 Hz. D. 2000 rad/s.
Câu 6: Chọn câu SAI . Trong hiện tượng tán sắc :
A. Nguyên nhân của tán sắc là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau
thì khác nhau
B. Máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc áng sáng
C. Tán sắc là hiện tượng ánh sáng trắng khi qua lăng kính bị phân tich thành nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ
tới tím
D. Hiện tượng tán sắc được ứng dụng : đo chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc .
Câu 7: Trong thí nghieäm Young ,aùnh saùng ñôn saéc c böôùc soùng 0,6
m
,hai khe saùng caùch nhau
1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn 1m.Tính khoaûng caùch töø vaân saùng trung taâm ñeán vaân saùng
thöù naêm
A. 6mm B. 3mm C. 5mm D. 4mm
Câu 8: Gọi a khoảng cách hai khe S
1
S
2
; D khoảng cách từ S
1
S
2
đến màn ; b khoảng cách 5 vân
sáng liên tiếp.Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc đó là
A. ba/D B. ab/5D C. ab4/D D. ab/4D
Câu 9: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc.
A. Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà mọi người đều nhìn thấy cùng một màu.
C. Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường đi khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
Câu 10: Chọn câu sai:
A. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
B. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
C. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
Trang 1/4 - Mã đề thi 357
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 987