Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Lê Quý Đôn
Chương trình nâng cao

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Vật Lí – Khối 12
Thời gian làm bài : 60 phút, không kể thời gian giao đề

Câu hỏi 1: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào
chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ không phát quang ?
A. Đỏ.
B. Lam.
C. Tím.
D. Chàm.
Câu hỏi 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng được ứng dụng để
A. đo chính xác bước sóng ánh sáng.
B. tìm các bọt khí bên trong vật kim loại.
C. kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại.
D. chế tạo đèn ống huỳnh quang.
Câu hỏi 3: Catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,26 µm. Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng
0,21 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron bật ra khỏi catôt là
A. 8,64.105 m/s
B. 3,99.1011 m/s
C. 5,86.105 m/s
D. 6,32.105 m/s
Câu hỏi 4: Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho
A. cấu tạo phân tử của chất ấy.
B. một nguyên tố trong chất ấy.
C. tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học của chất ấy.
D. thành phần hóa học của chất ấy.
Câu hỏi 5: Tính chất hạt của ánh sáng thể hiện ở hiện tượng
A. giao thoa.
B. nhiễu xạ.
C. tán sắc.
D. phát quang.
Câu hỏi 6: Chọn phát biểu sai.
A. Các vật bị nung nóng đều phát ra tia hồng ngoại.
B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn 0,76 µm đến khoảng vài milimet.
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu hỏi 7: Tia X phát ra từ ống tia X là
A. chùm êlectron phát ra từ catôt khi bị nung nóng.
B. sóng điện từ có bước sóng rất dài.
C. sóng điện từ có tần số rất lớn.
D. chùm êlectron được tăng tốc trong điện trường mạnh.
Câu hỏi 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn là 1,5 m. Nếu nguồn phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 µm và 0,64 µm thì khoảng
cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là
A. 1,05 mm.
B. 1,26 mm.
C. 2,56 mm.
D. 3,60 mm.
Câu hỏi 9: Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,2 µm vào catôt của một tế bào quang điện thì êlectron quang điện có vận
tốc ban đầu cực đại là v1. Nếu thay bằng bức xạ khác có tần số 3.1015 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang
điện là v2 = 2 v1. Công thoát của êlectron của kim loại làm catôt là
A. 1,61.10-19 J.
B. 19,88.10-19 J.
C. 6,63.10-19 J.
D. 3,01.10-19 J.
Câu hỏi 10: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 0,8 mm. Người ta đo được trên màn h...
Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Vật Lí – Khối 12
Chương trình nâng cao Thời gian làm bài : 60 phút, không kể thời gian giao đề
Câu hỏi 1: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào
chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ không phát quang ?
A. Đỏ. B. Lam. C. Tím. D. Chàm.
Câu hỏi 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng được ứng dụng để
A. đo chính xác bước sóng ánh sáng. B. tìm các bọt khí bên trong vật kim loại.
C. kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại. D. chế tạo đèn ống huỳnh quang.
Câu hỏi 3: Catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,26 µm. Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng
0,21 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron bật ra khỏi catôt là
A. 8,64.10
5
m/s B. 3,99.10
11
m/s C. 5,86.10
5
m/s D. 6,32.10
5
m/s
Câu hỏi 4: Quang phổ vạch phát xạ của một chất thì đặc trưng cho
A. cấu tạo phân tử của chất ấy. B. một nguyên tố trong chất ấy.
C. tỉ lệ phần trăm các nguyên tố hóa học của chất ấy. D. thành phần hóa học của chất ấy.
Câu hỏi 5: Tính chất hạt của ánh sáng thể hiện ở hiện tượng
A. giao thoa. B. nhiễu xạ. C. tán sắc. D. phát quang.
Câu hỏi 6: Chọn phát biểu sai.
A. Các vật bị nung nóng đều phát ra tia hồng ngoại.
B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn 0,76 µm đến khoảng vài milimet.
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu hỏi 7: Tia X phát ra từ ống tia X là
A. chùm êlectron phát ra từ catôt khi bị nung nóng. B. sóng điện từ có bước sóng rất dài.
C. sóng điện từ có tần số rất lớn. D. chùm êlectron được tăng tốc trong điện trường mạnh.
Câu hỏi 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn là 1,5 m. Nếu nguồn phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 µm và 0,64 µm thì khoảng
cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là
A. 1,05 mm. B. 1,26 mm. C. 2,56 mm. D. 3,60 mm.
Câu hỏi 9: Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,2 µm vào catôt của một tế bào quang điện thì êlectron quang điện có vận
tốc ban đầu cực đại là v
1
. Nếu thay bằng bức xạ khác có tần số 3.10
15
Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang
điện là v
2
= 2 v
1
. Công thoát của êlectron của kim loại làm catôt là
A. 1,61.10
-19
J. B. 19,88.10
-19
J. C. 6,63.10
-19
J. D. 3,01.10
-19
J.
Câu hỏi 10: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 0,8 mm. Người ta đo được trên màn hứng vân
chiều dài 9 khoảng vân là 7,2 mm. Nếu cho màn di chuyển ra xa hai khe thêm 50 cm thì đo được chiều dài 7 khoảng vân
là 8,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là
A. 0,56 µm. B. 0,64 µm. C. 0,5 µm. D. 0,72 µm.
Câu hỏi 11: Theo thuyết tương đối hẹp, một vật đứng yên có khối lượng m
o.
Khi vật chuyển động, khối lượng của nó có
giá trị
A. lớn hơn m
o
. B. vẫn bằng m
o
.
C. nhỏ hơn m
o
. D. nhỏ hơn hoặc lớn hơn m
o
tùy thuộc vào vận tốc của vật.
Câu hỏi 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn là 1,5 m. người ta sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Khoảng cách từ vân
sáng bậc một màu đỏ đến vân sáng bậc một màu tím ( ở cùng phía đối với vân trung tâm ) là
A. 0,38 mm. B. 0,95 mm. C. 0,76 mm. D. 1,52 mm.
Câu hỏi 13: Trong chân không một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,66 µm. Trong môi trường chiết suất n ánh sáng
này có bước sóng 0,44 µm. Vận tốc ánh sáng trong môi trường này là
A. 275.000 km/s. B. 225.000 km/s. C. 250.000 km/s. D. 200.000 km/s.
Câu hỏi 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn là 1,2 m, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 0,6 µm. Tại điểm M cách vân trung tâm 8,1 mm là
A. vân tối thứ năm. B. vân sáng thứ năm. C. vân sáng thứ tư. D. vân tối thứ tư.
Câu hỏi 15: Một laze có công suất phát sáng là 3 mW. Chùm sáng phát ra có đường kính 1,2 mm. Cường độ của chùm
sáng là
A. 0,66.10
3
W/m
2
B. 2,65.10
3
W/m
2
C. 5,31.10
3
W/m
2
D. 3,98.10
3
W/m
2
Câu hỏi 16: Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt là
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 324