Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM
Trường THPT NGUYỄN HỮU CẦU
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – MÔN VẬT LÝ
* Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Young; Khoảng cách 2 khe hẹp S1 và S2 là a = 2mm; Màn
ảnh (E) cách hai khe là D = 2m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có
bước sóng từ 0,40 m đến 0,76m.
Trả lời các câu 1, 2, 3, 4
Câu 1: Xác định bước sóng của các bức xạ bị tắt tại M cách vân sáng trung tâm là 3,3mm.
6, 6
6, 6
6, 6
 m ; 2 
 m ; 3 
m
a/ 1 
15
8
9
6, 6
6, 6
6, 6
6, 6
 m ; 2 
 m ; 3 
 m ; 4 
m
b/ 1 
9
11
13
15
6, 6
6, 6
 m ; 2 
m
c/ 1 
12
11
6, 6
6, 6
6, 6
 m ; 2 
 m ; 3 
m
d/ 1 
10
13
12
Câu 2: Tại N cách vâ sáng trung tâm là 1,4mm có những vân sáng nào, bước sóng bao nhiêu?
a/ Có 2 vân sáng: 1 = 0,72m ; 2 = 0,64m
b/ Có 3 vân sáng: 1 = 0,72m ; 2 = 0,64m ; 3 = 0,56m
c/ Có 2 vân sáng: 1 = 0,70m ; 2 = 0,466m
d/ Có 2 vân sáng: 1 = 0,70m ; 2 = 0,54m
Câu 3: Các quang phổ bậc một và bậc ba có độ rộng x1 và x3 thỏa mãn đáp án nào sau đây?
a/ x1 = 0,36mm ; x3 = 1,08mm
b/ x1 = 0,36mm ; x3 = 1,5mm
c/ x1 = 0,42mm ; x3 = 1,26mm
d/ x1 = 0,42mm ; x3 = 2,1mm
Câu 4: Khoảng cách giữa vân sáng bậc một của 2 và vân sáng bậc ba của 1 thỏa mãn giá trị nào
dưới đây?
a/ 0,48mm
b/ 0,56mm
c/ 0,44mm
d/ 0,66mm
* Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young hai khe hẹp được rọi là đồng thời hai bức
xạ 1 = 0,45m và 2 = 0,55m; Khoảng cách hai khe là a = 1mm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D =
2m.
Trả lời các câu hỏi 5, 6
Câu 5: Khoảng cách giữa vân sáng bậc hai của bức xạ 1 và vân tối thứ 4 của bức xạ 2 nhận giá trị
nào sau đây?
a/ 2,05mm
b/ 2,25mm
c/ 1,85mm
d/ 1,95mm
Câu 6: Thành lập công thức xác định các vị trí trùng nhau của hai hệ vân sáng trên màn (E)?
a/ x = 9,1p.10-3(mm); p thuộc tập các số nguyên
b/ x = 9,9p.10-3(mm); p thuộc tập các số nguyên
c/ x = 11p.10-3(mm); p thuộc tập các số nguyên
d/ x = 10,9p.10-3(mm); p thuộc tập các số nguyên

* Thực hiên giao thoa ánh sáng nhờ khe Young khoàng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a =
0,5mm; Nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng  = 0,5m. Màn ảnh (E) cách
hai khe là D = 2m
Trả lời các câu hỏi 7, 8, 9, 10
Câu 7: Điểm M1 ở trên màn hình (E) cách vân sáng trung tâm là 7mm. Hỏi tại M1 có vân sáng hay
vân tối, bậc bao nhiêu?
a/ Vân tối thứ ba (k = 3)
b/ Vân sáng thứ ba (k = 3)
c/ Vân sáng thứ tư (k = 4)
d/ Vân tối thứ tư (k = 4)
Câu 8: Điểm M2 ở trên màn hình (E) cách vân sáng trung tâm là 12mm. Hỏi tại M2 có vân sáng hay
...
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM
Trường THPT NGUYỄN HỮU CẦU
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – MÔN VẬT LÝ
* Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Young; Khoảng cách 2 khe hẹp S
1
và S
2
là a = 2mm; Màn
ảnh (E) cách hai khe là D = 2m. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có
bước sóng từ 0,40 m đến 0,76m.
Trả lời các câu 1, 2, 3, 4
Câu 1: Xác định bước sóng của các bức xạ bị tắt tại M cách vân sáng trung tâm là 3,3mm.
a/
1
6,6
15
m
;
2
6,6
8
m
;
3
6,6
9
m
b/
1
6,6
9
m
;
2
6,6
11
m
;
3
6,6
13
m
;
4
6,6
15
m
c/
1
6,6
12
m
;
2
6,6
11
m
d/
1
6,6
10
m
;
2
6,6
13
m
;
3
6,6
12
m
Câu 2: Tại N cách vâ sáng trung tâm là 1,4mm có những vân sáng nào, bước sóng bao nhiêu?
a/ Có 2 vân sáng:
1
= 0,72m ;
2
= 0,64m
b/ Có 3 vân sáng:
1
= 0,72m ;
2
= 0,64m ;
3
= 0,56m
c/ Có 2 vân sáng:
1
= 0,70m ;
2
= 0,466m
d/ Có 2 vân sáng:
1
= 0,70m ;
2
= 0,54m
Câu 3: Các quang phổ bậc một và bậc ba có độ rộng x
1
x
3
thỏa mãn đáp án nào sau đây?
a/ x
1
= 0,36mm ; x
3
= 1,08mm
b/ x
1
= 0,36mm ; x
3
= 1,5mm
c/ x
1
= 0,42mm ; x
3
= 1,26mm
d/ x
1
= 0,42mm ; x
3
= 2,1mm
Câu 4: Khoảng cách giữa vân sáng bậc một của
2
và vân sáng bậc ba của
1
thỏa mãn giá trị nào
dưới đây?
a/ 0,48mm
b/ 0,56mm
c/ 0,44mm
d/ 0,66mm
* Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young hai khe hẹp được rọi là đồng thời hai bức
xạ
1
= 0,45m và
2
= 0,55m; Khoảng cách hai khe là a = 1mm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D =
2m.
Trả lời các câu hỏi 5, 6
Câu 5: Khoảng cách giữa vân sáng bậc hai của bức xạ
1
và vân tối thứ 4 của bức xạ
2
nhận giá trị
nào sau đây?
a/ 2,05mm
b/ 2,25mm
c/ 1,85mm
d/ 1,95mm
Câu 6: Thành lập công thức xác định các vị trí trùng nhau của hai hệ vân sáng trên màn (E)?
a/ x = 9,1p.10
-3
(mm); p thuộc tập các số nguyên
b/ x = 9,9p.10
-3
(mm); p thuộc tập các số nguyên
c/ x = 11p.10
-3
(mm); p thuộc tập các số nguyên
d/ x = 10,9p.10
-3
(mm); p thuộc tập các số nguyên
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 14