Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (19).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng THPT GIA ÑÒNH

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II – Naêm Hoïc 08-09
Moân: Vaät Lyù – Lôùp 12 – NAÂNG CAO
Toång soá caâu : 50
Caâu1: Moät oáng tia X phaùt ra böùc xaï coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 0,265 A 0. Boû qua ñoäng naêng ban ñaàu
cuûa quang electron khi thoaùt khoûi catoát, laáy h = 6,625.10-34 (J.s), c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C. Hieäu
ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng laø
A) 1526,5 V
B) 15265 V
C) 4687,5 V
D) 46875 V
Caâu2: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, ngöôøi ta chieáu saùng 2 khe ñoàng thôøi baèng hai
aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 1 = 0,54 m vaø 2 = 0,72 m. Ta thaáy treân maøn quan saùt vaân saùng baäc
6 cuûa böùc xaï 2 truøng vôùi moät vaân saùng cuûa böùc xaï 1 coù baäc
A) 5
B) 4
C) 7
D) 8
Caâu3: Goïi c laø toác ñoä aùnh saùng trong chaân khoâng. Moät haït coù khoái löôïng nghæ m 0 chuyeån ñoäng vôùi
ñoäng naêng baèng naêng löôïng nghæ thì noù coù khoái löôïng baèng
A) 2m0
B) 1,5m0
C) 1,25m0
D) 0,5m0
Caâu4: Tia  coù cuøng baûn chaát vôùi
A) tia 
B) tia +
C) tia 
D) tia catoát
Caâu5: Trong soá caùc haït sô caáp caùc haït beàn laø
A) proton, electron, oâmeâga - , nôtrinoâ
B) proton, nôtron, electron, nôtrinoâ
C) proton,electron, photon, nôtrinoâ
D) proton, nôtron, electron, photon
Caâu6: Haønh tinh ôû xa maët trôøi nhaát laø
A) thuyû tinh
B) traùi ñaát
C) haûi vöông tinh
D) thieân vöông tinh
Caâu7: Söï ñaûo vaïch quang phoå laø
A) söï thay ñoåi vò trí cuûa caùc vaïch quang phoå.
B) söï ñoåi chieàu caùch vaïch maøu bieán ñoåi töø ñoû ñeán tím thaønh töø tím ñeán ñoû.
C) söï thay ñoåi maøu saéc cuûa caùc vaïch quang pho.å
D) söï bieán ñoåi caùc vaïch toái ñöôïc ngaên caùch bôûi nhöõng khoaûng saùng thaønh nhöõng vaïch saùng ñöôïc ngaên
caùch bôûi nhöõng khoaûng toái.
Caâu8: Tìm caâu sai. Soùng voâ tuyeán ñieän, tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia töû ngoaïi tia X vaø tia
gamma
A) ñöôïc taïo ra töø nhöõng phöông phaùp raát khaùc nhau.
B) coù cuøng baûn chaát laø soùng ñieän töø.
C) ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taàn soá giaûm daàn.
D) coù caùc tính chaát raát khaùc nhau.
Caâu9: Löïc haït nhaân laø löïc
A) coù taùc duïng lieân keát caùc nuclon vôùi nhau.
B) coù giaù trò phuï thuoäc vaøo ñieän tích cuûa nuclon.
C) coù ñoä lôùn baèng vôùi löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc nuclon
D) coù baùn kính taùc duïng baèng kích thuôùc nguyeân töû.
Caâu10: Khi nguyeân töû hydro phaùt xaï ra caùc vaïch phoå coù böôùc soùng thuoäc vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc thì
caùc electron trong nguyeân töû chuyeån töø caùc quó ña...
Tröôøng THPT GIA ÑÒNH
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II – Naêm Hoïc 08-09
Moân: Vaät Lyù – Lôùp 12 – NAÂNG CAO
Toång soá caâu : 50
Caâu1: Moät oáng tia X phaùt ra böùc xaï coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 0,265 A
0
. Boû qua ñoäng naêng ban ñaàu
cuûa quang electron khi thoaùt khoûi catoát, laáy h = 6,625.10
-34
(J.s), c = 3.10
8
m/s, e = 1,6.10
-19
C. Hieäu
ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng laø
A) 1526,5 V B) 15265 V C) 4687,5 V D) 46875 V
Caâu2: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, ngöôøi ta chieáu saùng 2 khe ñoàng thôøi baèng hai
aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng
1
= 0,54 m vaø
2
= 0,72 m. Ta thaáy treân maøn quan saùt vaân saùng baäc
6 cuûa böùc xaï
2
truøng vôùi moät vaân saùng cuûa böùc xaï
1
coù baäc
A) 5 B) 4 C) 7 D) 8
Caâu3: Goïi c laø toác ñoä aùnh saùng trong chaân khoâng. Moät haït coù khoái löôïng nghæ m
0
chuyeån ñoäng vôùi
ñoäng naêng baèng naêng löôïng nghæ thì noù coù khoái löôïng baèng
A) 2m
0
B) 1,5m
0
C) 1,25m
0
D) 0,5m
0
Caâu4: Tia
-
coù cuøng baûn chaát vôùi
A) tia B) tia
+
C) tia D) tia catoát
Caâu5: Trong soá caùc haït sô caáp caùc haït beàn laø
A) proton, electron, oâmeâga
-
, nôtrinoâ B) proton, nôtron, electron, nôtrin
C) proton,electron, photon, nôtrin D) proton, nôtron, electron, photon
Caâu6: Haønh tinh ôû xa maët trôøi nhaát laø
A) thuyû tinh B) traùi ñaát C) haûi vöông tinh D) thieân vöông tinh
Caâu7: Söï ñaûo vaïch quang phoå laø
A) söï thay ñoåi vò trí cuûa caùc vaïch quang phoå.
B) söï ñoåi chieàu caùch vaïch maøu bieán ñoåi töø ñoû ñeán tím thaønh töø tím ñeán ñoû.
C) söï thay ñoåi maøu saéc cuûa caùc vaïch quang pho.å
D) söï bieán ñoåi caùc vaïch toái ñöôïc ngaên caùch bôûi nhöõng khoaûng saùng thaønh nhöõng vaïch saùng ñöôïc ngaên
caùch bôûi nhöõng khoaûng toái.
Caâu8: Tìm caâu sai. Soùng voâ tuyeán ñieän, tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia töû ngoaïi tia X vaø tia
gamma
A) ñöôïc taïo ra töø nhöõng phöông phaùp raát khaùc nhau. B) coù cuøng baûn chaát laø soùng ñieän töø.
C) ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taàn soá giaûm daàn. D) coù caùc tính chaát raát khaùc nhau.
Caâu9: Löïc haït nhaân laø löïc
A) coù taùc duïng lieân keát caùc nuclon vôùi nhau.
B) coù giaù trò phuï thuoäc vaøo ñieän tích cuûa nuclon.
C) coù ñoä lôùn baèng vôùi löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc nuclon
D) coù baùn kính taùc duïng baèng kích thuôùc nguyeân töû.
Caâu10: Khi nguyeân töû hydro phaùt xaï ra caùc vaïch phoå coù böôùc soùng thuoäc vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc thì
caùc electron trong nguyeân töû chuyeån töø caùc quó ñaïo beân treân veà quó ñaïo
A) L B) K C) N D) M
Caâu11: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng. 2 khe S
1
, S
2
caùch nhau ñoaïn a, ñöôïc chieáu
saùng baèng aùnh saùng ñôn saéc phaùt ra töø khe S caùch ñeàu S
1
, S
2
. Khong vaân giao thoa quan saùt ñöôïc
treân maøn luoân khoâng ñoåi khi ta thay ñoåi khoaûng caùch
A) hai khe S
1
, S
2
. B) töø S ñeán maët phaúng chöùa 2 khe S
1
, S
2
.
C) töø maøn quan saùt ñeán maët phaúng chöùa 2 khe S
1
, S
2
. D) töø maøn quan saùt ñeán S.
1
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (19).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (19).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (19).doc 9 10 439