Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1 Mã đề 002


1
) V ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =
6
3
H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là


A. i = 4cos(120πt +
)A
B. i = 4,8cos(100πt +
)A
2
3
2

C. i =4cos(120πt )A
D. i = 4,8cos(100πt )A
3
2
2) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt bằng 30 V; 50 V và 90 V. Khi thay tụ C bằng tụ C’ để mạch
có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng
A. 100 2 V
B. 100 V
C. 70 2 V
D. 50 V
3) Chọn phát biểu sai. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch xoay chiều cực đại khi
A. điện áp hai đầu mạch cùng pha dòng điện.
B. mạch chỉ có cuộn dây.
C. hệ số công suất của mạch bằng 1.
D. mạch chỉ có điện trở R.
24
24
4) 11 Na là chất phóng xạ β và tạo thành magiê. Ban đầu có 4,8 g 11 Na , khối lượng magiê tạo thành sau
thời gian 15 giờ là 2,4 g. Sau 60 giờ khối lượng Mg tạo thành bằng
A. 4,2 g
B. 0,3 g
C. 4,5 g
D. 4,8 g
5) Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
1) Điện áp xoay chiều : u = 160cos(120πt -

A. là giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều.
B. là cường độ trung bình của dòng điện trong mỗi chu kì.
C. được đo bằng ampe kế nhiệt, khi ampe mắc nối tiếp vào mạch.
D. có cường độ không đổi nhưng đổi chiều 2 lần trong mỗi chu kì.
6) Chất phóng xạ phốtpho có chu kì bán rã T = 14 ngày đêm. Ban đầu có 300 g chất ấy. Khối lượng phốtpho
còn lại sau 70 ngày đêm là
A. 290,725 g
B. 18,8 g
C. 9,375 g
D. 60 g
7) Tia phóng xạ
A. đều không bị lệch trong điện trường.
B. không bị lệch trong điện trường là tia γ.
C. không bị lệch trong điện trường là tia α .
D. không bị lệch trong điện trường là tia β.
8) Điện áp hai đầu điện trở R cùng pha với dòng điện xoay chiều qua R
A. trong mọi trường hợp.

B. chỉ xảy ra trong mạch điện không phân nhánh.

C. chỉ khi trong mạch có cộng hưởng điện.

D. khi mạch chỉ có điện trở R.

9) Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng là vì
A. số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gia phản ứng.
B. số nuclôn trước và sau phản ứng khác nhau.
C. sự hụt khối của từng hạt nhân trước và sau phản ứng khác nhau.
D. phản ứng hạt nhân có tỏa năng lượng và thu năng lượng.
10) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ,
khoảng cách giữa hai khe là a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Biết bề rộng của 9 vân
sáng liên tiếp là 36 mm thì bước sóng λ bằng
A. 0,75 μm
B. 0,45 μm
C. 0,675 μm
D. 0,6 μm
11) Tr...
Đề số 1 Mã đề 002
1) Điện áp xoay chiều : u = 160cos(120πt -
6
) V ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =
1
3
H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là
A. i = 4cos(120πt +
2
) A B. i = 4,8cos(100πt +
3
) A
C. i =4cos(120πt -
2
3
) A D. i = 4,8cos(100πt -
2
) A
2) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt bằng 30 V; 50 V và 90 V. Khi thay tụ C bằng tụ C’ để mạch
có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng
A. 100
2
V B. 100 V C. 70
2
V D. 50 V
3) Chọn phát biểu sai. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch xoay chiều cực đại khi
A. điện áp hai đầu mạch cùng pha dòng điện. B. mạch chỉ có cuộn dây.
C. hệ số công suất của mạch bằng 1. D. mạch chỉ có điện trở R.
4)
24
11
Na
là chất phóng xạ β
-
và tạo thành magiê. Ban đầu có 4,8 g
24
11
Na
, khối lượng magiê tạo thành sau
thời gian 15 giờ là 2,4 g. Sau 60 giờ khối lượng Mg tạo thành bằng
A. 4,2 g B. 0,3 g C. 4,5 g D. 4,8 g
5) Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
A. là giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều.
B. là cường độ trung bình của dòng điện trong mỗi chu kì.
C. được đo bằng ampe kế nhiệt, khi ampe mắc nối tiếp vào mạch.
D. có cường độ không đổi nhưng đổi chiều 2 lần trong mỗi chu kì.
6) Chất phóng xạ phốtpho có chu kì bán rã T = 14 ngày đêm. Ban đầu có 300 g chất ấy. Khối lượng phốtpho
còn lại sau 70 ngày đêm là
A. 290,725 g B. 18,8 g C. 9,375 g D. 60 g
7) Tia phóng xạ
A. đều không bị lệch trong điện trường. B. không bị lệch trong điện trường là tia γ.
C. không bị lệch trong điện trường là tia α . D. không bị lệch trong điện trường là tia β.
8) Điện áp hai đầu điện trở R cùng pha với dòng điện xoay chiều qua R
A. trong mọi trường hợp. B. chỉ xảy ra trong mạch điện không phân nhánh.
C. chỉ khi trong mạch có cộng hưởng điện. D. khi mạch chỉ có điện trở R.
9) Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng là vì
A. số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gia phản ứng.
B. số nuclôn trước và sau phản ứng khác nhau.
C. sự hụt khối của từng hạt nhân trước và sau phản ứng khác nhau.
D. phản ứng hạt nhân có tỏa năng lượng và thu năng lượng.
10) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ,
khoảng cách giữa hai khe là a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Biết bề rộng của 9 vân
sáng liên tiếp là 36 mm thì bước sóng λ bằng
A. 0,75 μm B. 0,45 μm C. 0,675 μm D. 0,6 μm
11) Trong các hiện tượng vật lí sau, hiện tượng nào không phụ thuộc tác động từ bên ngoài?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. Hiện tượng quang điện
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng D. HIện tượng phóng xạ.
12) Kim loại làm catôt của tế bào quang điện công thoát A = 2,27 eV. Khi chiếu vào catôt 4 bức xạ điện
từ bước sóng λ
1
= 0,489 μm; λ
2
= 0,559 μm; λ
3
= 0,6 μm; λ
4
= 0,457 μm thì các bức xạ không gây hiện
tượng quang điện là
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).doc 9 10 601