Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).docx

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TT PHAN CHÂU TRINH – QUẬN BÌNH TÂN

KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN: VẬT LÝ 12 (BAN CB)
1. Chọn câu đúng. Trong mạch dao động LC:
1

LC
A. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc
  LC
B. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc
1
T=
C. Điện tích biến thiên điều hòa theo chu kì
2 π √ LC
D. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa theo tần số f =2 π √ LC
2. Chọn phát biểu đúng.

π
2

A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha
B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường sớm pha
C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π

π
2

so với dao động của từ trường.
so với dao động của điện trường.

so với dao động của điện trường.

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường
⃗
E đồng pha với dao động của cảm ứng từ ⃗
B .
3. Tìm phát biểu sai về điện từ trường:
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm
lân cận.
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận
C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức xoáy tròn trôn ốc
D. Đường sức của điện trường xoáy của điện trường là các đường cong kín bao quanh các
đường sức từ của từ trường biến thiên.
4. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ
A. vài nghìn m
B. vài trăm m
C. vài chục m
D. vài m
2
0,8
F


5. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = mH và tụ C =
. Tìm chu kì riêng của dao
động trong mạch.
A. 12,5kHz
B. 7,5kHz
C. 8.10-5s
D. 12500s
6. Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 1mH và tụ xoay Cx. Tìm



giá trị Cx để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn = 125m.
A. 4,4pF
B. 1,58pF
C. 13,2pF
D. 4,85pF
10
 m
3
7. Sóng FM của Đài Hà Nội có bước sóng
. Tìm tần số f.
A. 90kHz
B. 90MHz
C. 90mHz
D. 1MHz
0, 2 F
8. Một tụ điện C =
. Để mạch có tần số dao động riêng 5kHz thì hệ số tự cảm của L phải có
 2  10
giá trị là bao nhiêu? Cho
.
A. 5H
B. 3,125pH
C. 0,5H
D. 5mH
9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:

A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên
tục từ đỏ đến tím.
B. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối
với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn ...
TRƯỜNG THPT TT PHAN CHÂU TRINH – QUẬN BÌNH TÂN
KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN: VẬT LÝ 12 (BAN CB)
1. Chọn câu đúng. Trong mạch dao động LC:
A. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc
1
LC
B. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc
LC
C. Điện tích biến thiên điều hòa theo chu kì
T =
1
2 π
LC
D. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa theo tần số
f =2 π
LC
2. Chọn phát biểu đúng.
A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha
π
2
so với dao động của từ trường.
B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường sớm pha
π
2
so với dao động của điện trường.
C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha
π
so với dao động của điện trường.
D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường
E
đồng pha với dao động của cảm ứng từ
B
.
3. Tìm phát biểu sai về điện từ trường:
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm
lân cận.
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận
C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức xoáy tròn trôn ốc
D. Đường sức của điện trường xoáy của điện trường là các đường cong kín bao quanh các
đường sức từ của từ trường biến thiên.
4. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ
A. vài nghìn m B. vài trăm m C. vài chục m D. vài m
5. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L =
2
mH và tụ C =
0,8
F
. Tìm chu kì riêng của dao
động trong mạch.
A. 12,5kHz B. 7,5kHz C. 8.10
-5
s D. 12500s
6. Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 1mH và tụ xoay C
x
. Tìm
giá trị C
x
để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn
= 125m.
A. 4,4pF B. 1,58pF C. 13,2pF D. 4,85pF
7. Sóng FM của Đài Hà Nội có bước sóng
10
3
m
. Tìm tần số f.
A. 90kHz B. 90MHz C. 90mHz D. 1MHz
8. Một tụ điện C =
0,2 F
. Để mạch có tần số dao động riêng 5kHz thì hệ số tự cảm của L phải có
giá trị là bao nhiêu? Cho
2
10
.
A. 5H B. 3,125pH C. 0,5H D. 5mH
9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).docx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).docx - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (2).docx 9 10 930