Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (20).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II
MÔN VẬT LÝ 12

Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 136

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến
màn là 2m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có λ = 0,5μm. Xét hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía
với vân trung tâm cách vân này lần lượt là 7mm và 24mm. Số vân sáng trong khoảng giữa MN là :
A. 10 vân.
B. 8 vân.
C. 7 vân.
D. 9 vân.
Câu 2: Pin quang điện là nguồn điện trong đó
A. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng
B. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện
C. Một quang trở khi được chiếu sáng thì trở thành một máy phát điện
D. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
Câu 3: Tìm câu nhận xét SAI?
A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì chiết suất của môi trường đối với nó càng lớn
D. Chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau
Câu 4: Để gây được hiệu ứng quang điện bức xạ rọi vào kim loại phải có
A. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện
B. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện
C. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện
D. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện
Câu 5: Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong chất khí và bị phản xạ bởi các mặt phẳng kim loại
B. Sóng điện từ là sóng cơ học
C. Sóng điện từ là sóng ngang truyền được trong chân không
D. Sóng điện từ là sóng dọc truyền được trong chân không
Câu 6: Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young bằng 1mm. Khoảng cách từ màn tới
khe bằng 2m. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp trên màn bằng 0,5mm. Tính bước sóng của ánh
sáng tới.
A. 0,4μm
B. 0,5μm
C. 0,6μm
D. 0,65μm
Câu 7: Chiếu vào ca tốt của tế bào quang điện chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,200μ m vào catốt nhận được
công suất 2,5mW từ chùm bức xạ đó .Xác định số phô tôn nhận được sau 1 giây
A. 25.1015 phôtôn
B. 2,5.1015 phôtôn
C. 2,5.1014 phôtôn
D. 2,5.1016 phôtôn
Câu 8: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có L = 2 H và C = 10pF. Bước sóng thu được có giá
trị đúng nào sau đây?
A. 84m.
B. 8,4m.
C. 48m.
D. 4,8m.
Câu 9: Tìm phát biểu sai về lưỡng tính s...
TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II
MÔN VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 136
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến
màn 2m, ánh sáng dùng trong thí nghiệm λ = 0,5μm. t hai điểm M N trên màn cùng một phía
với vân trung tâm cách vân này lần lượt là 7mm và 24mm. Số vân sáng trong khoảng giữa MN là :
A. 10 vân. B. 8 vân. C. 7 vân. D. 9 vân.
Câu 2: Pin quang điện là nguồn điện trong đó
A. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng
B. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện
C. Một quang trở khi được chiếu sáng thì trở thành một máy phát điện
D. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
u 3: Tìm câu nhận t SAI?
A. Ánh ng trắng là tập hp của sánh sáng đơn sắc u biến đổi liên tục tđỏ đến m
B. Ánh ng đơn sắc là ánh sáng không bị n sắc khi đi qua ng kính
C. Ánh ng có bước sóng ng lớn tchiết suất của môi tờng đối với nó càng lớn
D. Chiết suất của môi tờng đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau
Câu 4: Để gây được hiệu ứng quang điện bức xạ rọi vào kim loại phải có
A. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện B. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện
C. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện D. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện
Câu 5: Nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong chất khí và bị phản xạ bởi các mặt phẳng kim loại
B. Sóng điện từ là sóng cơ học
C. Sóng điện từ là sóng ngang truyền được trong chân không
D. Sóng điện từ là sóng dọc truyền được trong chân không
Câu 6: Khoảng cách giữa hai khe S
1
S
2
trong máy giao thoa Young bằng 1mm. Khoảng cách từ màn tới
khe bằng 2m. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp trên màn bằng 0,5mm. Tính bước sóng của ánh
sáng tới.
A. 0,4μm B. 0,5μm C. 0,6μm D. 0,65μm
Câu 7: Chiếu vào ca tốt của tế bào quang điện chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,200μ m vào catốt nhận được
công suất 2,5mW từ chùm bức xạ đó .Xác định số phô tôn nhận được sau 1 giây
A. 25.10
15
phôtôn B. 2,5.10
15
phôtôn C. 2,5.10
14
phôtôn D. 2,5.10
16
phôtôn
Câu 8: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có L = 2
H
và C = 10pF. Bước sóng thu được có giá
trị đúng nào sau đây?
A. 84m. B. 8,4m. C. 48m. D. 4,8m.
Câu 9: Tìm phát biểu sai về lưỡng tính sóng hạt.
A. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt.
B. Hiện tượng quang điện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt.
C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tích chất sóng.
D. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng.
Câu 10: Nguồn sáng nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ.
A. Khối sắt nóng chảy. B. Ngọn đuốc cháy sáng.
C. Mặt Trời và khối sắt nóng chảy. D. Đèn hơi Natri nóng sáng.
Câu 11: Nhận xét nào sau đây về ánh sáng đơn sắc là đúng nhất ?
A. Có một màu và một bước sóng không xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.
B. Có một màu và một bước sóng xác định, khi đi qua lăng kính không bị tán sắc.
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (20).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (20).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (20).doc 9 10 627