Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (26).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo Dục & Đào tạo
Trường THPT Chuyên LÊ HỒNG PHONG
Tổ Vật Lý

ĐỀ THI HỌC KÌ II ĐỀ NGHỊ
BAN CƠ BẢN
( Câu chọn đúng có màu đỏ)
1-Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q 0 và cường độ dòng điện cực đại
trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:
Q0
I0
a) T = 2
b) T = 2LC
c) T = 2 
d) T = 2Q0I0
I0
Q0
2- Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, với  

1

LC

có thể coi như:

a) dao động điện từ riêng của mạch
b) dao động điện từ cưỡng bức trong mạch
c) dao động điện từ duy trì trong mạch
d) dao động điện từ cộng hưởng trong mạch
3- Một mạch dao động gồm cuộn cảm có L= 45mH, tụ điện C = 2pF. Tần số dao động điện từ trong mạch
là:
a) f = 5,3MHz
b) f = 0,53MHz
c) f = 53KHz
d) giá trị khác
4- Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?
A. Cường độ rất lớn B. Tần số rất lớn
A. Chu kỳ rất lớn
D. Năng lượng rất lớn
5- Chọn phát biểu SAI về so sánh sóng cơ và sóng điện từ:
a) Sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất, sóng điện từ có thể truyền cả trong chân không
b) Sóng cơ có vận tốc truyền thay đổi theo môi trường truyền, sóng điện từ luôn có vận tốc truyền là v = c
= 3.108 m/s.
c) Sóng cơ có thể là sóng dọc hoặc ngang , sóng điện từ là sóng ngang.
d) Sóng điện từ và sóng cơ đều có thể tạo các hiện tượng đặc trưng của sóng như phản xạ,giao thoa.
6-Phát biểu nào sau đây là đúng :
a) Lăng kính làm đổi màu chùm sáng qua nó
b) Vận tốc của đơn sắc đỏ nhỏ hơn đơn sắc tím khi truyền trong thủy tinh.
c) Anh sáng trắng là tập hợp của bảy đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
d) Tần số của đơn sắc càng lớn thì chiết suất môi trường đối với đơn sắc đó càng lớn
7- Trong thí nghiệm Young với hai khe S1,S2 ;MS1= d1, MS2 = d2 , M sẽ ở trên vân sáng khi:
a) d2 – d1 =

ax
D

b) d2 – d1= k

c) d2 – d1 = k

d) d2 – d1 =

ai
D

*Trong thí nghiệm Young: a = 0,5mm, D = 2m. Ta quan sát thấy 11 vân sáng trên đoạn MN = 20
mm trên màn. Tại M và N cũng là vân sáng và đối xứng nhau qua vân trung tâm (Câu 8,9)
8- Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
a)  = 0,55.10-3m m
b)  = 0,5 m
c)  = 600 nm
d) 0,65 m
9- Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,6 m thì trên đoạn MN sẽ có bao nhiêu vân sáng?
a) 7

b) 8

c) 9

d) 10

10- Trong thí nghiệm Young: a = 0,5mm, D = 2m. Khỏang cách giữa vân tối thứ ba ở bên phải vân trung
tâm đến vân sáng bậc năm ở bên trái vân sáng trung tâm là l5 mm.Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí
nghiệm là:
a)  = 0,55.10-3m m b)  = 0,5 m
c) ...
Sở Giáo Dục & Đào tạo
Trường THPT Chuyên LÊ HỒNG PHONG
Tổ Vật Lý
ĐỀ THI HỌC KÌ II ĐỀ NGHỊ
BAN CƠ BẢN
( Câu chọn đúng có màu đỏ)
1-Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điệnQ
0
cường độ dòng điện cực đại
trong mạch là I
0
thì chu kì dao động điện từ trong mạch là:
a) T =
0
0
2
I
Q
b) T = 2LC c) T = 2
0
0
Q
I
d) T = 2Q
0
I
0
2- Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch điện RLC mắc nối tiếp, với
LC
1
có thể coi như:
a) dao động điện từ riêng của mạch
b) dao động điện từ cưỡng bức trong mạch
c) dao động điện từ duy trì trong mạch
d) dao động điện từ cộng hưởng trong mạch
3- Một mạch dao động gồm cuộn cảm có L= 45mH, tụ điện C = 2pF. Tần số dao động điện từ trong mạch
là:
a) f = 5,3MHz b) f = 0,53MHz
c) f = 53KHz d) giá trị khác
4- Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?
A. Cường độ rất lớn B. Tần số rất lớn
A. Chu kỳ rất lớn D. Năng lượng rất lớn
5- Chọn phát biểu SAI về so sánh sóng cơ và sóng điện từ:
a) Sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất, sóng điện từ có thể truyền cả trong chân không
b) Sóng cơ có vận tốc truyền thay đổi theo môi trường truyền, sóng điện từ luôn có vận tốc truyền là v = c
= 3.10
8
m/s.
c) Sóng cơ có thể là sóng dọc hoặc ngang , sóng điện từ là sóng ngang.
d) Sóng điện từ và sóng cơ đều có thể tạo các hiện tượng đặc trưng của sóng như phản xạ,giao thoa.
6-Phát biểu nào sau đây là đúng :
a) Lăng kính làm đổi màu chùm sáng qua nó
b) Vận tốc của đơn sắc đỏ nhỏ hơn đơn sắc tím khi truyền trong thủy tinh.
c) Anh sáng trắng là tập hợp của bảy đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
d) Tần số của đơn sắc càng lớn thì chiết suất môi trường đối với đơn sắc đó càng lớn
7- Trong thí nghiệm Young với hai khe S
1
,S
2
;MS
1
= d
1
, MS
2
= d
2
, M sẽ ở trên vân sáng khi:
a) d
2
– d
1
=
D
ax
b) d
2
– d
1
= k c) d
2
– d
1
= k d) d
2
– d
1
=
D
ai
*Trong thí nghiệm Young: a = 0,5mm, D = 2m. Ta quan sát thấy 11 vân sáng trên đoạn MN = 20
mm trên màn. Tại M và N cũng là vân sáng và đối xứng nhau qua vân trung tâm (Câu 8,9)
8- Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
a) = 0,55.10
-3
m m b) = 0,5 m c) = 600 nm d) 0,65 m
9- Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,6 m thì trên đoạn MN sẽ có bao nhiêu vân sáng?
a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (26).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (26).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (26).doc 9 10 882