Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (41).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn – Công - Trứ
Tổ Vật Lý
ĐỀ THI HỌC KÌ II
PHẦN CHUNG ( 32 CÂU )
1. Trong hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn thu được:
A. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng tím ở trong, đỏ ở ngoài.
B. các vân sáng trắng và vân tối cách đều nhau.
C. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng đỏ ở trong, tím ở ngoài.
D. có một dải màu cầu vồng từ tím đến đỏ.
2. Chọn câu SAI trong các phát biểu về thang sóng điện từ
A. Các tia có bước sóng càng ngắn , có tính đâm xuyên càng mạnh , dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ ion hóa
không khí
B. Thang sóng điện từ có bước sóng từ 0,4m  0,75m
C. Giữa các vùng sóng theo sự phân chia như thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt
D. Các tia có bước sóng dài dễ quan sát hiện tượng giao thoa
3. Bằng hiện tượng giao thoa ánh sáng ta có thể tính được :
A. vận tốc ánh sáng
B. bước sóng ánh sáng
C. chiết suất môi trường
D. tần số ánh sáng
4. Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Iâng, 2 khe sáng cách nhau 0,5 mm và cách màn 2m.
Trên đoạn MN = 22mm có 11 vân tối với M, N là 2 vân sáng. Đơn sắc dùng có bước sóng là :
A. 0,5 µm
B. 0,6 µm
C. 0,65 µm
D. 0,4 µm
5. Chọn câu đúng
Bằng hiện tượng giao thoa ánh sáng ta có thể tính được
A. Tần số ánh sáng.
B. Chiết suất của môi trường.
C. Vận tốc ánh sáng. D. Bước sóng của ánh sáng.
6. Trong thí nghiẹm giao thoa ánh sáng (khe Young ), hai khe cách nhau 0,5mm và cách màn 1,5m.
Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0, 5m. Tại M cách vân trung tâm 3,75mm là vân :
a) sáng bậc 3

b) tối bậc 3

c) sáng bậc 4

d) tối bậc 4

7. Khoảng vân được định nghĩa là:
A. Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn.
B. Khoảng cách giữa hai vân sáng trên màn
C. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên màn.
D. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp trên màn.
8. Trong thí nghiệm Young , hai khe cách nhau 1mm và cách màn 1m. Khoảng cách giữa 3 vân sáng
liên tiếp là 9mm . Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng là:
A. 6µm
B. 5,4µm
C. 4,5µm
D. 6,5µm
9. sắp xếp theo thứ tự giảm dần khoảng vân của các đơn sắc : đỏ, tím, lục, khi lần lượt thực hiện thí
nghiệm giao thoa ánh sáng với các ánh sáng trên trong cùng một điều kiện :
A. iđ > il > it
B. il > id > it
C. it > il > iđ
D. iđ > it > il
10. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ:

A. Mỗi đơn sắc có một bước sóng nhất định trong chân không.
B. Chiết suất môi trường tăng theo bước sóng ánh sáng.
C. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 đơn sắc từ đỏ đến tím.
D. Vận tốc truyền ánh sáng tỉ lệ với chiết suất...
Trường THPT Nguyễn – Công - Trứ
Tổ Vật Lý
ĐỀ THI HỌC KÌ II
PHẦN CHUNG ( 32 CÂU )
1. Trong hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn thu được:
A. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng tím ở trong, đỏ ở ngoài.
B. các vân sáng trắng và vân tối cách đều nhau.
C. trung tâm là vân sáng trắng, 2 bên có dải màu cầu vồng đỏ ở trong, tím ở ngoài.
D. có một dải màu cầu vồng từ tím đến đỏ.
2. Chọn câu SAI trong các phát biểu về thang sóng điện từ
A. Các tia có bước sóng càng ngắn , có tính đâm xuyên càng mạnh , dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ ion hóa
không khí
B. Thang sóng điện từ có bước sóng từ 0,4 m 0,75 m
C. Giữa các vùng sóng theo sự phân chia như thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt
D. Các tia có bước sóng dài dễ quan sát hiện tượng giao thoa
3. Bằng hiện tượng giao thoa ánh sáng ta có thể tính được :
A. vận tốc ánh sáng B. bước sóng ánh sáng
C. chiết suất môi trường D. tần số ánh sáng
4. Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Iâng, 2 khe sáng cách nhau 0,5 mm cách màn 2m.
Trên đoạn MN = 22mm có 11 vân tối với M, N là 2 vân sáng. Đơn sắc dùng có bước sóng là :
A. 0,5 µm B. 0,6 µm C. 0,65 µm D. 0,4 µm
5. Chọn câu đúng
Bằng hiện tượng giao thoa ánh sáng ta có thể tính được
A. Tần số ánh sáng. B. Chiết suất của môi trường.
C. Vận tốc ánh sáng. D. Bước sóng của ánh sáng.
6. Trong thí nghiẹm giao thoa ánh sáng (khe Young ), hai khe cách nhau 0,5mm cách màn 1,5m.
Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0, 5m. Tại M cách vân trung tâm 3,75mm là vân :
a) sáng bậc 3 b) tối bậc 3 c) sáng bậc 4 d) tối bậc 4
7. Khoảng vân được định nghĩa là:
A. Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn.
B. Khoảng cách giữa hai vân sáng trên màn
C. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên màn.
D. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp trên màn.
8. Trong thí nghiệm Young , hai khe cách nhau 1mm ch màn 1m. Khoảng cách giữa 3 vân sáng
liên tiếp là 9mm . Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng là:
A. 6µm B. 5,4µm C. 4,5µm D. 6,5µm
9. sắp xếp theo thứ tự giảm dần khoảng vân của các đơn sắc : đỏ, tím, lục, khi lần lượt thực hiện thí
nghiệm giao thoa ánh sáng với các ánh sáng trên trong cùng một điều kiện :
A. i
đ
> i
l
> i
t
B. i
l
> i
d
> i
t
C. i
t
> i
l
> i
đ
D. i
đ
> i
t
> i
l
10. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ:
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (41).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (41).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (41).doc 9 10 478