Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (42).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Hiền
( Đề thi gồm 4 trang, 40 câu )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Lớp 12 Môn Vật lý Ban Nâng cao
Thời gian : 60 phút
-----------------

Chú ý: các hằng số h = 6,625.10-34Js, c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31kg;
NA = 6,02.1023mol-1, mn = 1.0087u; mp =1,0073u; 1u = 931MeV/c2.
Câu 1: Một lá niken có công thoát electrôn 5eV được chiếu sáng bằng bức xạ 0,18m. Động năng ban
đầu cực đại của quang electrôn là
a) 3,042.10-20J
b) 30,42.10-19J
c) 3,042.10-19J
d) 3,042.10-18J
Câu 2: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại
a) làm phát quang các chất
b) tác dụng lên kính ảnh
c) khả năng đâm xuyên
d) tác dụng nhiệt
Câu 3: Electrôn trong nguyên tử hiđrô bị kích thích ở quỹ đạo N. Khi trở về trạng thái cơ bản có thể
phát ra bao nhiêu vạch trong dãy Laiman?
a) 3
b) 4
c) 6
d) 5
Câu 4: Quang phổ liên tục do
a) các vật có khối lượng riêng lớn phát ra ở mọi nhiệt độ.
b) Mặt trời chiếu sáng xuống Trái đất
c) các đám hơi hoặc khí bị kích thích phát sáng phát ra.
d) các vật có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.
Câu 5: Chọn câu sai. Hiện tượng liên quan tới tính chất lượng tử của ánh sáng là:
a) hiện tượng quang điện
b) hiện tượng tạo thành quang phổ vạch
c) hiện tượng quang phát quang của các chất
d) hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia laze?
a) Tia laze rất song song
b) Tia laze là ánh sáng kết hợp,
c) Tia laze có mật độ công suất lớn
d) Tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
a) Mặt Trăng là một tiểu hành tinh.
b) Trên Mặt Trăng không có khí quyển.
c) Các hành tinh trong hệ Mặt Trời đều quay quanh Mặt Trời theo chiều thuận
d) Mặt Trời là một ngôi sao có công suất bức xạ khoảng P = 3,9.1026 W.
Câu 8: Trong các bức xạ điện từ, khả năng đâm xuyên mạnh nhất là của
a) tia tử ngoại
b) tia gamma
c) áùnh sáng trông thấy
d) tia hồng ngoại
Câu 9: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , hai khe cách nhau 0,35mm, khoảng cách từ 2
khe đến màn ảnh là 1,5m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên
tiếp là
a) 2mm
b) 4mm
c) 1,5mm
d) 3mm
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ
a) Không thể tác động vào hiện tượng phóng xạ.
b) Chỉ các đồng vị không bền mới có tính phóng xạ
c) Các tia phóng xạ đều có tính đâm xuyên và có năng lượng lớn.
d) Các tia phóng xạ bị lệch trong từ trường và điện trường.
Câu 11: Ống Rơn ghen có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 6,625A o thì hiệu điện thế giữa hai
cực UAK
a) 1875V
b) 1800V
c) 18750V
d) 1800V
2
3
4...
Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Lớp 12 Môn Vật lý Ban Nâng cao
( Đề thi gồm 4 trang, 40 câu ) Thời gian : 60 phút
-----------------
Chú ý: các hằng số h = 6,625.10
-34
Js, c = 3.10
8
m/s, e = 1,6.10
-19
C; me = 9,1.10
-31
kg;
NA = 6,02.10
23
mol
-1
, mn = 1.0087u; mp =1,0073u; 1u = 931MeV/c
2
.
Câu 1: Một lá niken có công thoát electrôn 5eV được chiếu sáng bằng bức xạ 0,18m. Động năng ban
đầu cực đại của quang electrôn là
a) 3,042.10
-20
J b) 30,42.10
-19
J c) 3,042.10
-19
J d) 3,042.10
-18
J
Câu 2: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại
a) làm phát quang các chất b) tác dụng lên kính ảnh
c) khả năng đâm xuyên d) tác dụng nhiệt
Câu 3: Electrôn trong nguyên tử hiđrô bị kích thích quỹ đạo N. Khi trở về trạng thái bản thể
phát ra bao nhiêu vạch trong dãy Laiman?
a) 3 b) 4 c) 6 d) 5
Câu 4: Quang phổ liên tục do
a) các vật có khối lượng riêng lớn phát ra ở mọi nhiệt độ.
b) Mặt trời chiếu sáng xuống Trái đất
c) các đám hơi hoặc khí bị kích thích phát sáng phát ra.
d) các vật có tỉ khối lớn bị nung nóng phát ra.
Câu 5: Chọn câu sai. Hiện tượng liên quan tới tính chất lượng tử của ánh sáng là:
a) hiện tượng quang điện
b) hiện tượng tạo thành quang phổ vạch
c) hiện tượng quang phát quang của các chất
d) hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia laze?
a) Tia laze rất song song b) Tia laze là ánh sáng kết hợp,
c) Tia laze có mật độ công suất lớn d) Tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
a) Mặt Trăng là một tiểu hành tinh.
b) Trên Mặt Trăng không có khí quyển.
c) Các hành tinh trong hệ Mặt Trời đều quay quanh Mặt Trời theo chiều thuận
d) Mặt Trời là một ngôi sao có công suất bức xạ khoảng P = 3,9.10
26
W.
Câu 8: Trong các bức xạ điện từ, khả năng đâm xuyên mạnh nhất là của
a) tia tử ngoại b) tia gamma
c) áùnh sáng trông thấy d) tia hồng ngoại
Câu 9: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , hai khe cách nhau 0,35mm, khoảng cách từ 2
khe đến màn ảnh 1,5m, ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,7m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên
tiếp là
a) 2mm b) 4mm c) 1,5mm d) 3mm
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ
a) Không thể tác động vào hiện tượng phóng xạ.
b) Chỉ các đồng vị không bền mới có tính phóng xạ
c) Các tia phóng xạ đều có tính đâm xuyên và có năng lượng lớn.
d) Các tia phóng xạ bị lệch trong từ trường và điện trường.
Câu 11: Ống Rơn ghen khả năng phát ra bức xạ bước sóng 6,625A
o
thì hiệu điện thế giữa hai
cực U
AK
a) 1875V b) 1800V c) 18750V d) 1800V
Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân sau:
2 3
1 1
D T
4 1
2 0
He n
. Biết độ hụt khối củac hạt nhân trên lần
lượt là mD
= 0,0024u; mT
= 0,0087u và mHe
= 0,0305u. . Nang lượng tỏa ra của phản ứng là
a) 1,806MeV b) 18,06MeV c) 180,6MeV d) 18,06eV
Câu 13: Khối lượng của hạt nhân
10
4
Be
là 10,0113u. Năng lượng liên kết riêng của Be là
a) 6,53MeV b) 5,63MeV c) 56,3MeV d) 65,3MeV
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (42).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (42).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (42).doc 9 10 413