Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (45).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THPT Nguyeãn Höõu Thoï

KIEÅM TRA TAÄP TRUNG KHOÁI 12 MOÂN LYÙ– ÑÔT 2 HKII
Thôøi gian : 60 phuùt
Maõ ñeà

150
Caâu 1: Trong nhöõng hieän töôïng sau ñaây, ñieàu naøo theå hieän roõ tính chaát soøng aùnh saùng
A. khaû naêng ñaâm xuyeân
B. taùn saéc aùnh saùng
C. taùc duïng quang ñieän
D. taùc duïng phaùt quang
Caâu 2: Ta kyù hieäu böùc xaï: I/ laø aùnh saùng traéng, II/ laø tia hoàng ngoïai, III/ laø tia töû ngoïai
Kali coù giôùi haïn quang ñieän laø 0,55 μm. Loïai böùc xaï naøo neâu treân gaây ñöôïc hieän töôïng quang ñieän khi
chieáu ñeán Kali:
A. chæ I
B. chæ I, II
C. chæ I, III
D. caû I, II, III
Caâu 3: Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi chieáu chuøm tia töû ngoïai vaøo taám keõm tích ñieän aâm:
A. taám keõm vaãn tích ñieän tích aâm nhö cuõ
B. taàm keõm maát daàn ñieän tích aâm vaø trôû thaønh mang ñieän tích döông
C. taám keõm tích ñieän aâm nhieàu hôn'
D. taám keõm maát daàn electron vaø trôû neân trung hoøa ñieän
Caâu 4: Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt electron A = 6,625eV . Laàn
löôït chieáu vaøo catoât caùc böôùc soùng:  1 = 0,1875(  m) ;  2 = 0,1925(  m) ;  3 = 0,1685(  m) . Hoûi
böôùc soùng naøo gaây ra hieän töôïng quang ñieän?
A.  3
B.  1;  2;  3
C.  2;  3
D.  1;  3
Caâu 5: Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng nhôø khe Young, khoaûng caùch giöõa 2 khe heïp S 1 vaø S2 laø a=0,5mm,
nguoàn saùng S roïi vaøo 2 khe böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng   0,5m . Maøn aûnh (E) caùch 2 khe laø D=2m . Beà
roäng vuøng giao thoa quan saùt ñöôïc treân maøn (E) laø PQ = 26mm . Treân PQ thaáy bao nhieâu vaân saùng , bao
nhieâu vaân toái ?
A. Mieàn giao thoa coù 13 vaân saùng , 12 vaân toái
B. Mieàn giao thoa coù 14 vaân saùng , 13 vaân toái .
C. Toøan mieàn giao thoa coù 13 vaân saùng , 14 vaân toái
D. Mieàn giao thoa coù 12 vaân saùng , 13 vaân toái
Caâu 6: Moät chaát phaùt quang coù theå phaùt ra aùnh saùng maøu luïc khi ñöôïc kích thích phaùt saùng . Hoûi khi chieáu
vaøo chaát ñ1 aùnh saùng ñôn saéc naøo döôùi ñaây thì chaát ñoù seõ phaùt quang?
A. vaøng
B. chaøm
C. ñoû
D. da cam
Caâu 7: Ñieàu naøo sau ñaây sai khi noùi veà söï phaùt quang:
A. Söï phaùt quang laø hieän töôïng haáp thuï moät photon naøy vaø phaùt ra moät photon khaùc coù naêng löôïng thaáp
hôn.
B. Cô cheá cuûa huyønh quang khaùc vôùi laân quang chaúng haïn aùnh saùng huyønh quang coù theå toàn taïi laâu hôn
laân quang sau khi taét aùnh saùng kích thích.
C. Söï phaùt quang ñöôïc chia ra laøm hai loaïi laø huyønh quang vaø laân quang.
D...
THPT Nguyeãn Höõu Thoï KIEÅM TRA TAÄP TRUNG KHOÁI 12 MOÂN LYÙ– ÑÔT 2 HKII
Thôøi gian : 60 phuùt Maõ ñeà
150
Caâu 1: Trong nhöõng hieän töôïng sau ñaây, ñieàu naøo theå hieän roõ tính chaát soøng aùnh saùng
A. khaû naêng ñaâm xuyeân B. taùn saéc aùnh saùng
C. taùc duïng quang ñieän D. taùc duïng phaùt quang
Caâu 2: Ta kyù hieäu böùc xaï: I/ laø aùnh saùng traéng, II/ laø tia hoàng ngoïai, III/ laø tia töû ngoïai
Kali coù giôùi haïn quang ñieän laø 0,55 μm. Loïai böùc xaï naøo neâu treân gaây ñöôïc hieän töôïng quang ñieän khi
chieáu ñeán Kali: A. chæ I B. chæ I, II C. chæ I, III D. caû I, II, III
Caâu 3: Hieän töôïng naøo sau ñaây xaûy ra khi chieáu chuøm tia töû ngoïai vaøo taám keõm tích ñieän aâm:
A. taám keõm vaãn tích ñieän tích aâm nhö cuõ
B. taàm keõm maát daàn ñieän tích aâm vaø trôû thaønh mang ñieän tích döông
C. taám keõm tích ñieän aâm nhieàu hôn'
D. taám keõm maát daàn electron vaø trôû neân trung hoøa ñieän
Caâu 4: Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt electron A = 6,625eV . Laàn
löôït chieáu vaøo catoât caùc böôùc soùng:
1
=
0,1875(
m) ;
2
= 0,1925(
m) ;
3
= 0,1685(
m) . Hoûi
böôùc soùng naøo gaây ra hieänôïng quang ñieän?
A.
3
B.
1
;
2
;
3
C.
2
;
3
D.
1
;
3
Caâu 5: Thöïc hin giao thoa aùnh saùng nhôø khe Young, khoaûng caùch giöõa 2 khe heïp S
1
vaø S
2
l a=0,5mm,
nguoàn sng S roïi vaøo 2 kheùc xñôn sc côùc soùng
  0,5 m
. Maøn aûnh (E) caùch 2 khe l D=2m . Beà
roäng vuøng giao thoa quan saùt ñöôïc treân maøn (E) laø PQ = 26mm . Treân PQ thaáy bao nhieâu vaân saùng , bao
nhieâu vaân ti ?
A. Min giao thoa c13 vaân saùng , 12 vn ti B. Mieàn giao thoa coù 14 vn saùng , 13 vaân toái .
C. Toøan mieàn giao thoa coù 13 vn sng , 14 vaân toái D. Mieàn giao thoa coù 12 vn sng , 13 vaân toái
Caâu 6: Moät chaát phaùt quang coù theå phaùt ra aùnh saùng maøu luïc khi ñöôïc kích thích phaùt saùng . Hoûi khi chieáu
vaøo chaát ñ1 aùnh sng ñôn sc naøo döôùi ñaây thì chaát ñoù sphaùt quang?
A. vaøng B. chaøm C. ñ D. da cam
Caâu 7: Ñieàu naøo sau ñaây sai khi ni veà söï phaùt quang:
A. Söï phaùt quang laø hieän ôïng haáp thuï moät photon naøy vaø phaùt ra moät photon khaùc coù naêng ôïng thaáp
n.
B. cheá cuûa huyønh quang khaùc ùi laân quang chaúng haïn aùnh saùng huyønh quang coù theå toàn taïi laâu n
laân quang sau khi taét aùnh saùng kích thích.
C. Söï phaùt quang ñöôïc chia ra laøm hai loaïi laø huyønh quang vaø laân quang.
D. Ñeå kích thích söï phaùt quang coù theå duøng: tia töû ngoaïi, tia Rơnghen, tia gamma hoaëc chuøm tia
electron.
Caâu 8: Tia laze khoâng coù ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây:
A. ñoä ñònh höôùng cao B. cöôøng ñoä lôùn C. ñoä ñôn saéc cao D. coâng suaát lôùn
Caâu 9: Khi noùi veà quang phoå, ñeå haáp thuï ñöôïc aùnh saùng, vaät haáp thuï phaûi coù:
A. theå tích nhoû hôn theå tích cuûa vaät phaùt saùng
B. chieát suaát nhoû hôn chieát suaátä cuûa vaät phaùt saùng
C. khoái löôïng nhoû hôn khoái löôïng cuûa vaät phaùt saùng
D. nhieät ñoä nhoû hôn nhieät ñoä cuûa vaät phaùt saùng
Caâu 10: Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng
A. tia hoàng ngoïai taùc duïng lean moïi kính aûnh B. tia hoàng ngoïai laø soùng ñieän töø
C. Tia hoàng ngoïai do caùc vaät nung noùng phaùt ra D. tia hoàng ngoïai coù taùc duïng nhieät raát maïnh
Caâu 11: Nguyeân töû Hidroâ ñang ôû traïng thaùi döøng coù möùc naêng löôïng E
n
thaáp chuyeån leân traïng thaùi döøng
coù möùc naêng löôïng E
m
cao hôn (E
m
- E
n
= 10,2 eV ) khi noù haáp thuï moät photon coù naêng löôïng:
A.
10,2eV
B.
10,2eV
C.
10,2eV
D.
10,2eV
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (45).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (45).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (45).doc 9 10 22