Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (46).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GD & ÑT TPHCM
TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN KHUYEÁN

ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HKII
MOÂN: LYÙ
Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt
(40 caâu traéc nghieäm)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Catoát cuûa teá baøo quang ñieän laøm baèng kim loaïi coù giôùi haïn quang ñieän laø 0  0,825 m .

3
Chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï coù böôùc soùng 1  0 vaø 2  0 vaøo catoát. Cho h = 6,6.10 -34J.s; c =
2
4
8
-19
3.10 m/s; e = 1,6.10 C. Tìm ñoä lôùn cuûa hieäu ñieän theá haõm.
A. 2V
B. 0,5V
C. 1V.
D. 1,5V
Câu 2: Trong moät phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa caùc haït sau phaûn
öùng lôùn hôn so vôùi luùc tröôùc phaûn öùng?
A. Toång ñoä huït khoái cuûa caùc haït.
B. Toång khoái löôïng cuûa caùc haït.
C. Toång soá nucloân cuûa caùc haït.
D. Toång vectô ñoäng löôïng cuûa caùc haït.
Câu 3: Kích thích cho moät khoái hôi hyñroâ phaùt saùng. Khi khoái hyñroâ phaùt ra caùc böùc xaï trong
vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc thì noù:
A. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc vaø caùc böùc xaï trong vuøng hoàng
ngoaïi.
B. Ñoàng thôøi phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng hoàng ngoaïi, töû ngoaïi vaø aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc.
C. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc.
D. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc vaø caùc böùc xaï trong vuøng töû
ngoaïi.
Câu 4: Moät chuøm tia saùng heïp(coi nhö moät tia saùng) coù maøu traéng ñi trong khoâng khí ñeán maët
phaân caùch giöõa khoâng khí vaø nöôùc vôùi goùc tôùi i = 30 0. Khi naøy tia khuùc xaï vaøo trong nöôùc:
A. Bò taùn saéc thaønh moät chuøm saùng coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, trong ñoù tia ñoû
leäch ít nhaát, tia tím leäch nhieàu nhaát.
B. Bò taùn saéc thaønh moät chuøm saùng coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, trong ñoù tia tím
leäch ít nhaát, tia ñoû leäch nhieàu nhaát.
C. Coù goùc khuùc xaï lôùn hôn 300 nhöng vaãn coù maøu traéng.
D. Coù goùc khuùc xaï nhoû hôn 300 nhöng vaãn coù maøu saùng traéng.
60
Câu 5: 27 Co laø ñoàng vò phoùng xaï coù chu kyø baùn raõ T = 71,3 ngaøy. Tính ñoä phoùng xaï cuûa 1 gam
chaát phoùng xaï neâu treân. Cho soá Avoâgañroâ N A = 6,02.1023 mol-1, ln2 = 0,693, khoái löôïng mol cuûa
60
27 Co theo ñôn vò gam laáy baèng soá khoái cuûa noù.

A. 1,13. 1015 Bq
B. 1,13. 1015 Ci.
C. 9,75. 1019 Ci
D. 9,75. 1019Bq
Câu 6: Khi ê...
SÔÛ GD & ÑT TPHCM
TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN KHUYEÁN
ĐỀ ĐỀ NGH THI HKII
MOÂN: LYÙ
Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt
(40 caâu traéc nghieäm)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Catoát cuûa teá baøo quang ñieän laøm baèng kim loaïi coù giôùi haïn quang ñieän laø
0
0,825 m
.
Chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï c böôùc soùng
0
1
2
vaø
0
2
3
4
vaøo catoát. Cho h = 6,6.10
-34
J.s; c =
3.10
8
m/s; e = 1,6.10
-19
C. Tìm ñoä lôùn cuûa hieäu ñieän theá haõm.
A. 2V B. 0,5V C. 1V. D. 1,5V
Câu 2: Trong moät phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng, ñaïi löôïng naøo sau ñaây cuûa caùc haït sau phaûn
öùng lôùn hôn so vôùi luùc tröôùc phaûn öùng?
A. Toång ñoä huït khoái cuûa caùc haït. B. Toång khoái löôïng cuûa caùc haït.
C. Toång soá nucloân cuûa caùc haït. D. Toång vectô ñoäng löôïng cuûa caùc haït.
Câu 3: Kích thích cho moät khoái hôi hyñroâ phaùt saùng. Khi khoái hyñroâ phaùt ra caùc böùc xaï trong
vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc thì noù:
A. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc vaø caùc böùc xaï trong vuøng hoàng
ngoaïi.
B. Ñoàng thôøi phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng hoàng ngoaïi, töû ngoaïi vaø aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc.
C. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc.
D. Chæ phaùt ra caùc böùc xaï trong vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ñöôïc vaø caùc böùc xaï trong vuøng töû
ngoaïi.
Câu 4: Moät chuøm tia saùng heïp(coi nhö moät tia saùng) coù maøu traéng ñi trong khoâng khí ñeán maët
phaân caùch giöõa khoâng khí vaø nöôùc vôùi goùc tôùi i = 30
0
. Khi naøy tia khuùc xaï vaøo trong nöôùc:
A. Bò taùn saéc thaønh moät chuøm saùng coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, trong ñoù tia ñoû
leäch ít nhaát, tia tím leäch nhieàu nhaát.
B. Bò taùn saéc thaønh moät chuøm saùng coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, trong ñoù tia tím
leäch ít nhaát, tia ñoû leäch nhieàu nhaát.
C. Coù goùc khuùc xaï lôùn hôn 30
0
nhöng vaãn coù maøu traéng.
D. Coù goùc khuùc xaï nhoû hôn 30
0
nhöng vaãn coù maøu saùng traéng.
Câu 5:
60
27
Co
laø ñoàng phoùng xaï coù chu kyø baùn raõ T = 71,3 ngaøy. Tính ñoä phoùng x cuûa 1 gam
chaát phoùng xaï neâu treân. Cho s Avoâgañroâ N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
, ln2 = 0,693, khoái löôïng mol cuûa
60
27
Co
theo ñôn vò gam laáy baèng soá khoái cuûa noù.
A. 1,13. 10
15
Bq B. 1,13. 10
15
Ci. C. 9,75. 10
19
Ci D. 9,75. 10
19
Bq
Câu 6: Khi êlectrôn trong nguyên tử hyđrô từ quỹ đạo N trở về các quỹ đạo bên trong thì số vạch
quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra là
A. 6. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 7: Chaát phoùng xaï Poâloâni
210
84
Po phoùng ra tia
vaø bieán ñoåi thaønh chì
206
82
Pb. Bieát ban ñaàu
coù 0,168g Po vaø chu kyø baùn raõ cuûa Po laø 138 ngaøy ñeâm. Löôïng chì ñöôïc taïo thaønh sau 414 ngaøy
ñeâm laø
A. 0,144 g B. 1,44 mg C. 0,144 kg D. 1,44 g
Câu 8: Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai khi so saùnh tia Rônghen(tia X) vaø tia gamma(tia
)?
Trang 1/4
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (46).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (46).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (46).doc 9 10 758