Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (47).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG HỌC TƯ THỤC NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ ÔN LUYỆN TÚ TÀI
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh: (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1) Chọn ý sai? Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay
chiều RLC không phân nhánh (với cuộn dây thuần cảm) thì
A. điện áp giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu đoạn mạch vuông
pha với nhau.
B. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất.
C. dòng điện qua cuộn dây cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn dây ngược pha
nhau.
Câu 2) Vật dao động điều hoà với biên độ A, có động năng bằng 3 thế năng
khi vật có li độ

2A
2
1
D. x =  A
3

A. x =  0,5A
C. x = 

B. x = 

3
A
2

Câu 3) Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc
A. năng lượng của sóng.
B. tần số dao động.
C. môi trường truyền sóng.
D. bước sóng .
Câu 4) Xét sóng có bước sóng , truyền từ A đến điểm M cách A một đoạn
AM = d. Điểm M dao động ngược pha với A khi
A. d = ( k + 1) với k = 0,1,2,...
B. d = ( k + 0,5) với k = 0,1,2,...
C. d = ( 2k + 1) với k = 0,1,2,...
1
D. d = ( k + 1)  với k = 0,1,2,...
2
Câu 5) Phương trình dao động của hai dao động điều hoà cùng phương có li
độ lần lượt là : x1 = 3cos(t +

2
) cm và x2 = 4cos(t +  ) cm. Biên độ
3

dao động tổng hợp bằng 5 cm khi  có giá trị là

105
180
7
C.
6
A.

B.


3

D. 


6

Câu 6) Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại
lượng nào sau đây không thay đổi?
A. Bước sóng 
B. Vận tốc truyền sóng
C. Biên độ dao động
D. Tần số dao động
Câu 7) Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng
đến biên là 0,2 s. Chu kì dao động của vật bằng
A. 0,4 s
B. 0,8 s
C. 1,6 s
D. 0,1 s
Câu 8) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn
hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng
kính.
C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn
vận tốc ánh sáng đỏ.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc đều truyền đi với cùng
vận tốc.
Câu 9) Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà có tỉ số giữa lực đàn
hồi cực đại và cực tiểu là 3. Như vậy ở trí cân bằng độ dãn lò xo bằng
A. 0,5 lần biên độ
B. 2 lần biên độ
C. 3 lần biên độ
D. 1,5 lần biên độ
Câu 10) Tại một địa điểm có hai con lắc đơn cùng dao động điều hoà. Chu
kỳ dao động của chúng lần lượt là 2 s và 1 s. Biết m 1 = 2m2 và hai con lắc
dao động với cùng biên độ 0. Năng lượng của con lắc thứ nhất là E...
TRUNG HỌC TƯ THỤC NGUYỄN KHUYẾN
ĐỀ ÔN LUYỆN TÚ TÀI
I. Phần chung cho tất cả các thí sinh: (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1) Chọn ý sai? Khi cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay
chiều RLC không phân nhánh (với cuộn dây thuần cảm) thì
A. điện áp giữa hai bản tụ điện giữa hai đầu đoạn mạch vuông
pha với nhau.
B. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất.
C. dòng điện qua cuộn dây cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai bản tụ điệngiữa hai đầu cuộn dây ngược pha
nhau.
Câu 2) Vật dao động điều hoà với biên độ A, động năng bằng 3 thế năng
khi vật có li độ
A. x = 0,5A B. x =
2
2
A
C. x =
3
2
A D. x =
1
3
A
Câu 3) Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc
A. năng lượng của sóng. B. tần số dao động.
C. môi trường truyền sóng. D. bước sóng .
Câu 4) Xét sóng bước sóng , truyền từ A đến điểm M cách A một đoạn
AM = d. Điểm M dao động ngược pha với A khi
A. d = ( k + 1) với k = 0,1,2,...
B. d = ( k + 0,5) với k = 0,1,2,...
C. d = ( 2k + 1) với k = 0,1,2,...
D. d = ( k + 1)
1
2
với k = 0,1,2,...
Câu 5) Phương trình dao động của hai dao động điều hoà cùng phương li
độ lần lượt : x
1
= 3cos(t +
2
3
) cm x
2
= 4cos(t + ) cm. Biên độ
dao động tổng hợp bằng 5 cm khi có giá trị là
A.
105
180
B.
3
C.
7
6
D.
6
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (47).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (47).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (47).doc 9 10 959