Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (50).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT
NGUYỄN THỊ ĐỊNH
2008 – 2009

ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ NGHỊ HỌC KỲ II
Môn: VẬT LÝ 12
Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên HS: …………………………………
Số báo danh: …………………………………..
---------------------------------------------------

Mã đề thi 127

Đề có 4 trang gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5 MHz, vận tốc ánh sáng trong chân không
c = 3.108 m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là
A. 1,5.108 m.
B. 6.108 m.
C. 600 m.
D. 600 km.
Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện, bộ phận không có trong máy phát là
A. Bộ phát sóng cao tần
B. Mạch tách sóng
C. Mạch biến điệu
D. Mạch khuếch đại
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ
điện có điện dung C  0,2 F . Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao
động điện từ riêng. Lấy   3,14 . Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là
A. 3,97 s.
B. 7962 s.
C. 12,56.10-3 s.
D. 12,56.10-5 s
-9
-11
Câu 4: Chọn câu sai. Các bức xạ có bước sóng từ 10 m đến 10 m có tính chất là
A. có tác dụng lên kính ảnh.
B. không nhìn thấy.
C. có tác dụng sưởi ấm.
D. có khả năng hủy diệt tế bào.
Câu 5: Chọn câu sai.
A. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng trông thấy.
B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
C. Tác dụng nổi bậc nhất của tia X là khả năng đâm xuyên.
D. Tia tử ngoại có thể xuyên qua được thạch anh
Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,3 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng.
Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 màu đỏ (  d  0,76 m ) đến vân sáng bậc 2 màu tím (  t  0,40 m
) ở cùng một phía của vân trung tâm là
A. 2,4 mm.
B. 5,1 mm.
C. 4,8 mm.
D. 2,7 mm.
Câu 7: Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại 4,14 eV, hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s, vận
tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 3.10-7 m.
B. 4,8.10-26 m.
C. 0,375 m.
D. 0,3 m.
Câu 8: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1  0,75 m và  2  0,25 m vào một tấm kim
loại có tần số giới hạn quang điện là fo = 8,57.1014 Hz. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. Chỉ có bức xạ 1.
B. Cả hai bức xạ.
C. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.
D. Chỉ có bức xạ 2.
Câu 9: Electron sẽ bứt ra khỏi mặt một kim loại nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ có
A. phôtôn của ánh sáng kích thích có tần số nhỏ hơn một tần số gi...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NK TDTT ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ NGHỊ HỌC KỲ II
NGUYỄN THỊ ĐỊNH Môn: VẬT LÝ 12
2008 – 2009 Thời gian: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên HS: …………………………………
Số báo danh: …………………………………..
---------------------------------------------------
Đề có 4 trang gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1: Một mạch dao động điện từ tần số f = 0,5 MHz, vận tốc ánh sáng trong chân không
c = 3.10
8
m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là
A. 1,5.10
8
m. B. 6.10
8
m. C. 600 m. D. 600 km.
Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện, bộ phận không có trong máy phát là
A. Bộ phát sóng cao tần B. Mạch tách sóng
C. Mạch biến điệu D. Mạch khuếch đại
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L = 2 mH t
điện có điện dung
C 0,2 F
. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao
động điện từ riêng. Lấy
3,14
. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là
A. 3,97 s. B. 7962 s. C. 12,56.10
-3
s. D. 12,56.10
-5
s
Câu 4: Chọn câu sai. Các bức xạ có bước sóng từ 10
-9
m đến 10
-11
m có tính chất là
A. có tác dụng lên kính ảnh. B. không nhìn thấy.
C. có tác dụng sưởi ấm. D. có khả năng hủy diệt tế bào.
Câu 5: Chọn câu sai.
A. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng trông thấy.
B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.
C. Tác dụng nổi bậc nhất của tia X là khả năng đâm xuyên.
D. Tia tử ngoại có thể xuyên qua được thạch anh
Câu 6: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,3 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng.
Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 màu đỏ (
d
0,76 m
) đến vân sáng bậc 2 màu tím (
t
0,40 m
) ở cùng một phía của vân trung tâm là
A. 2,4 mm. B. 5,1 mm. C. 4,8 mm. D. 2,7 mm.
Câu 7: ng thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại 4,14 eV, hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, vận
tốc ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 3.10
-7
m. B. 4,8.10
-26
m. C. 0,375 m. D. 0,3 m.
Câu 8: Lần lượt chiếu hai bức xạ bước sóng
1
0,75 m
2
0,25 m
vào một tấm kim
loại có tần số giới hạn quang điện là f
o
= 8,57.10
14
Hz. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. Chỉ có bức xạ
1
. B. Cả hai bức xạ.
C. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên. D. Chỉ có bức xạ
2
.
Câu 9: Electron sẽ bứt ra khỏi mặt một kim loại nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ có
A. phôtôn của ánh sáng kích thích có tần số nhỏ hơn một tần số giới hạn nào đó đối với kim loại.
B. phôtôn của ánh sáng kích thích năng lượng lớn hơn công thoát của electron ra khỏi kim
loại.
C. phôtôn của ánh sáng kích thích bước sóng lớn hơn một bước sóng giới hạn nào đó đối với
kim loại.
D. cường độ của ánh sáng kích thích đủ lớn.
Trang 1/4 – Mã đề 127
Mã đề thi 127
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (50).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (50).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (50).doc 9 10 228