Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (6).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 2 Mã đề 002
1) Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa
không khí và nước với góc tới i = 300. Khi đó tia khúc xạ vào trong nước
A. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ lệch ít nhất,
tia tím lệch nhiều nhất.
B. có góc khúc xạ nhỏ hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng.
C. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia tím bị lệch ít
nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.
D. có góc khúc xạ lớn hơn 300 nhưng vẫn có màu trắng.
2) Phóng xạ β+
A. hạt nhân con có cùng số điện tích với hạt nhân mẹ.
B. có sự biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtrôn.
C. đi kèm theo các phóng xạ .
D. hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.
3) Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện điện dung C = 31,8 µF là u = 80cos(100πt +


)
6

V. Cường độ dòng điện qua đọan mạch là


A. i = 0,8cos(100πt +
)A
B. i = 0,8 2 cos(100πt )A
2
2
2

C. i = 0,8cos(100πt +
)A
D. i = 0,8cos(100πt )A
3
3
4) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, tại một điểm trong vùng giao thoa trên màn quan sát sẽ có
vân tối khi hiệu đường đi bằng
A. một số lẻ lần nửa bước sóng.
B. một số nửa nguyên lần bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng
5) Một nguồn sáng điểm đơn sắc đặt cách tế bào quang điện đoạn d thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có
hiệu điện thế hãm Uh = -2V. Khi đưa nguồn sáng cách tế bào quang điện đọan d’ = 0,5d thì hiệu điện thế
hãm sẽ là
A. U’h = -1 V
B. U’h = -0,5 V
C. U’h = -2 V
D. U’h = -4 V
6) Dung kháng của tụ điện tăng lên
A. khi điện áp xoay chiều 2 đầu tụ tăng lên.
B. khi cường độ dòng điện xoay chiều qua tụ tăng lên.
C. điện áp xoay chiều cùng pha với dòng điện xoay chiều.
D. tần số dòng điện xoay chiều qua tụ giảm.
7) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với nguồn là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ,
khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm. Người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn ra xa hai
khe đoạn 0,5 m. Giá trị của bước sóng λ bằng
A. 0,65 μ
B. 0,45 μm
C. 0,5 μm
D. 0,6 μm
8) Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng λ có
giá trị
A. 1 mm
B. 1 nm
C. 0,1 mm
D. 0,1 m
9) Theo Anhxtanh
A. các nguyên tử khi chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ bức xạ một phôtôn.
B. mỗi phôton bị electron hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron.
C. khi chiếu ánh sáng vào mặt catôt, điện trường biến thiên ...
Đề số 2 Mã đề 002
1) Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) có màu trắng đi trong không khí đến mặt phân cách giữa
không khí và nước với góc tới i = 30
0
. Khi đó tia khúc xạ vào trong nước
A. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ lệch ít nhất,
tia tím lệch nhiều nhất.
B. có góc khúc xạ nhỏ hơn 30
0
nhưng vẫn có màu trắng.
C. bị tán sắc thành một chùm sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia tím bị lệch ít
nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.
D. có góc khúc xạ lớn hơn 30
0
nhưng vẫn có màu trắng.
2) Phóng xạ β
+
A. hạt nhân con có cùng số điện tích với hạt nhân mẹ.
B. có sự biến đổi hạt prôtôn thành hạt nơtrôn.
C. đi kèm theo các phóng xạ .
D. hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.
3) Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện điện dung C = 31,8 µF là u = 80cos(100πt +
6
)
V. Cường độ dòng điện qua đọan mạch là
A. i = 0,8cos(100πt +
2
) A B. i = 0,8
2
cos(100πt -
2
) A
C. i = 0,8cos(100πt +
2
3
) A D. i = 0,8cos(100πt -
3
) A
4) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, tại một điểm trong vùng giao thoa trên màn quan sát sẽ có
vân tối khi hiệu đường đi bằng
A. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. một số nửa nguyên lần bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng
5) Một nguồn sáng điểm đơn sắc đặt cách tế bào quang điện đoạn d thì để triệt tiêu dòng quang điện cần có
hiệu điện thế hãm U
h
= -2V. Khi đưa nguồn sáng cách tế bào quang điện đọan d’ = 0,5d thì hiệu điện thế
hãm sẽ là
A. U’
h
= -1 V B. U’
h
= -0,5 V C. U’
h
= -2 V D. U’
h
= -4 V
6) Dung kháng của tụ điện tăng lên
A. khi điện áp xoay chiều 2 đầu tụ tăng lên.
B. khi cường độ dòng điện xoay chiều qua tụ tăng lên.
C. điện áp xoay chiều cùng pha với dòng điện xoay chiều.
D. tần số dòng điện xoay chiều qua tụ giảm.
7) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với nguồn là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ,
khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm. Người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn ra xa hai
khe đoạn 0,5 m. Giá trị của bước sóng λ bằng
A. 0,65 μ B. 0,45 μm C. 0,5 μm D. 0,6 μm
8) Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng λ có
giá trị
A. 1 mm B. 1 nm C. 0,1 mm D. 0,1 m
9) Theo Anhxtanh
A. các nguyên tử khi chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ bức xạ một phôtôn.
B. mỗi phôton bị electron hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một electron.
C. khi chiếu ánh sáng vào mặt catôt, điện trường biến thiên trong sóng ánh sáng sẽ làm các electron
trong kim loại dao động.
D. trong hiện tượng quang điện tất cả các phôtôn chiếu tới kim loại đều được các electrong hấp thụ hoàn
toàn.
10) Trong máy phát điện xoay chiều ba pha
A. stato là phần ứng, rôto là phần cảm. B. phần nào đứng yên là phần tạo ra từ trường.
C. phần nào quay là phần ứng. D. stato là phần cảm, rôto là phần ứng.
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (6).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (6).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (6).doc 9 10 678