Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP
Môn: Vật lý
Thời gian: 60 phút
Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Lực cản của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian do ma sát của môi trường.
C. Trong dao động tắt dần, cơ năng được chuyển hóa dần dần thành nhiệt năng.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên tuần hoàn.
Câu 2: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = -3cos4 πt
đầu của dao động là
A. 3cm ;

π /2 rad

B. 3cm ; 4 π

rad

C. 3cm ; π

Câu 3: Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng
A. động năng của vật ở vị trí cân bằng.
C. động năng của vật ở vị trí biên dương.

A
2

rad

D. 3cm ; 0 rad

B. động năng của vật ở vị trí biên âm.
D. thế năng của vật ở vị trí cân bằng.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc
có li độ x = +

(cm). Biên độ dao động và pha ban

ω . Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí

theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

π
ωt−
A. x = Acos(
3 ) (cm).
C. x = Acos(

ωt +

π
ωt−
B. x = Acos(
6 ) (cm).

π
6 ) (cm).

D.

x = Acos(

ωt +

π
3 ) (cm).

Câu 5: Một vật thực hiện động thời 2 dao động điều hòa cùng phương là x1 = 2cos ωt

ωt −
x2 = 2

(cm) và

π
2

) (cm) . Dao động tổng hợp có phương trình là
¿
√ 3cos ¿

ωt−
A. x = 4

¿
cos ¿
ωt+

C. x =

π
3

π
3

ωt +
) (cm).

) (cm). D. x = 16
¿
16 cos ¿

B. x = 4

ωt−

π
3

¿
cos ¿

π
3

¿
cos ¿

) (cm).

) (cm).

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lương không đáng kể, độ cứng k và hòn bi khối lượng m gắn
vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều
hòa theo phương ngang. Số dao động toàn phần con lắc thực hiện được trong một giây là

A.

π

√

1
2π

√

k
m

B.

√

1
2π

m
k

C. 2 π

√

k
m

D. 2

m
k

Câu 7: Vật dao động điều hòa có gốc thời gian được chọn lúc vật ở vị trí biên âm, thời điểm vật đạt tốc
độ cực đại là
A. t = T

B. t =

T
4

C. t =

T
2

D. t = 0

Câu 8: Chọn phát biểu sai : Quá trình truyền sóng là một quá trình
A. truyền phần tử vật chất.
B. truyền năng lượng.
C. truyền pha dao động.
D. truyền trạng thái dao động
Câu 9: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố
định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 40m/s.
B. 60m/s.
C. 80m/s.
D. 100m/s.
Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng, cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai
sóng kết...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP
Môn: Vật lý
Thời gian: 60 phút
Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Lực cản của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
B. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian do ma sát của môi trường.
C. Trong dao động tắt dần, cơ năng được chuyển hóa dần dần thành nhiệt năng.
D. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên tuần hoàn.
Câu 2: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = -3cos4
πt
(cm). Biên độ dao động và pha ban
đầu của dao động là
A. 3cm ;
π /2
rad B. 3cm ; 4
π
rad C. 3cm
;π
rad D. 3cm ; 0 rad
Câu 3: Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng
A. động năng của vật ở vị trí cân bằng. B. động năng của vật ở vị trí biên âm.
C. động năng của vật ở vị trí biên dương. D. thế năng của vật ở vị trí cân bằng.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc
ω
. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí
có li độ x = +
A
2
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = Acos(
ωt
π
3
) (cm). B. x = Acos(
ωt
π
6
) (cm).
C. x = Acos(
ωt +
π
6
) (cm). D. x = Acos(
ωt +
π
3
) (cm).
Câu 5: Một vật thực hiện động thời 2 dao động điều hòa cùng phương là x
1
= 2cos
(cm) và
x
2
= 2
ωt
π
2
¿
3cos ¿
) (cm) . Dao động tổng hợp có phương trình là
A. x = 4
ωt
π
3
¿
cos ¿
) (cm). B. x = 4
ωt +
π
3
¿
cos ¿
) (cm).
C. x =
ωt+
π
3
¿
16 cos¿
) (cm). D. x = 16
ωt
π
3
¿
cos ¿
) (cm).
Câu 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lương không đáng kể, độ cứng k và hòn bi khối lượng m gắn
vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều
hòa theo phương ngang. Số dao động toàn phần con lắc thực hiện được trong một giây là
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 857