Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 5 KHOA KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ĐỒ ÁN NHÀ HÁT KHOA KIẾN TRÚC HỒNG BÀNG
Ñeà 1 :
NHAØ HAÙT 1200 CHO
Ã
(MSSV leû)
I. QUAN NIEÄM ÑEÀ TAØI : laø loaïi kieán truùc biu din tng hp nhiu th loi ngh thut : ca,
muùa, nhc, kch, ... Nhaø haùt vi hình thc saân khu hp”, coù thiết kế thieân kiu đảm bo hoaït
ñoäng bieåu dieãn caùc loi hình ngheä thuaät ña daïng. “Saân khu hplaø khoâng gian saân khu taùch
bit vi khoâng gian phoøng khaùn gi. Coâng trình được xây dng trung taâm thaønh ph vaø laø mt
trong nhng coâng trình văn hoùa quan trng nht ca khu trung taâm.
II. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Khu ñaát coù dieän tích 3 ha (caïnh b > a). Sinh vieân chn 01 trong 02
địa đim theo hình veõ ñính keøm. Maät ñoä xaây döïng : 30 ~ 35%.
Bc
III. NOÄI DUNG COÂNG TRÌNH : Coâng trình bao goàm caùc boä phaän chöùc naêng sau :
1. Khu ñoùn tieáp :
- Saûnh khaùn giaû (0,2 m
2
/ngöôøi)
coù quaày baùn veù (4 ~ 6 nhaân vieân), nôi göûi muõ aùo, quaày löu nieäm, … : SV t nh
- Choã giaûi lao (keát hôïp trieån laõm, giaûi khaùt) 500 m
2
- Phoøng veä sinh : SV töï tính
2. Phoøng khaùn giaû : 0,85 ~ 1 m
2
/ngöôøi : SV töï tính
3. Khoái bieåu dieãn :
- Hoá nhaïc 24 ~ 36 m
2
- Phoøng nhaïc coâng 36 x 2 m
2
= 72 m
2
- Saân khaáu chính (coù thieân kieàu) 400 ~ 450 m
2
- 02 saân khaáu phuï 700 ~ 800 m
2
- Phoøng hoùa trang nam 45 x 2 = 90 m
2
- Phoøng hoùa trang nuõ 45 x 2 = 90 m
2
- Phoøng ñaïo dieãn 24 m
2
- Phoøng bieân taäp 12 m
2
- Phoøng chôø dieãn nhaäp vai 30 x 2 = 60 m
2
- Phoøng thay quaàn aùo nam 36 x 2 = 72 m
2
- Phoøng thay quaàn aùo nöõ 36 x 2 = 72 m
2
- Phoøng thay ñoà, veä sinh dieãn vieân (nam, nöõ rieâng) : SV töï tính
- Phoøng tröïc ( coù choã tieáp khaùch) 20 m
2
4. Khu trôï dieãn :
- Phoøng ñieàu khieån phoâng maøn (treân thieân kieàu) 12 x 2 = 24 m
2
-
Phoøng
aùnh saùng
16
m
2
ĐẠI HC QUC T HNG BÀNG
KHOA KIN TRÚC
ĐỒ ÁN SÁNG TÁC KIN TRÚC VHNT, TDTD (CC.5)
Lp : KC10.DT1,2 - 3TC (45 tiết) - HK.1 /2014 - 2015
ĐỀ ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 5 KHOA KIẾN TRÚC - Trang 2
ĐỀ ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 5 KHOA KIẾN TRÚC - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 5 KHOA KIẾN TRÚC 9 10 532