Ktl-icon-tai-lieu

Đề Giải tích 2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:(Dành cho nhóm 1, 3, 5, 7, 9)
Viết 1 đoạn code để khảo sát sự HT của ít nhất là các chuỗi số sau bằng cách dùng tiêu chuẩn Cauchy,
d’Alembert hoặc điều kiện cần của sự hội tụ
∞ 1
2n + 1 n
1.
n 2n − 1
n=1 2
∞ 2n + 3
2.
n=1 5n − 1
∞ 2n2 + 3
3.
2
n=1 5(n + 1)
∞
1 n
1
1−
4.
n
n
n=1 n2
n2
∞ 1
n
5.
n
n+1
n=1 7
∞
2n!
6.
n
2
n=1 2 (n!)
∞ 7n (n!)3
7.
n=1 (3n)!
∞ (2n + 1)!!
8.
3n n!
n=1
∞ 2.5.8...(3n − 1)
9.
5n (n!)
n=1
∞ 1.5.9...(4n − 3)
10.
(4n)!
n=1
Câu 2: (Dành cho nhóm 2, 4, 6, 8, 10)
Viết 1 đoạn code để tìm BKHT của ít nhất các chuỗi hàm sau và in ra BKHT
∞ xn
1.
n=1 n
∞ (x − 3)n
2.
3n
n=1
∞ (x − 1)n
3.
n
n
n=1 2 + 5
∞
(x − 7)n
4.
2
n=1 n + 3n − 1
∞
n!
5.
nn xn
n=1
∞ (−1)n xn
6.
n
3
n=1 3 + n
n
∞ (−1)
1−x n
7.
1+x
n=1 2n + 1
∞ (2x + 1)2n
8.
n2 7n
n=1
∞
3
9.
1 + n+1 xn
7
n=1
∞
2n x2n
√
10.
n3 + 5n
n=1
NHÓM 1:
Câu 2: Viết 1 đoạn code để tính tích phân hàm f(x,y) trên tam giác OAB, với O(0,0), 2 điểm A, B và hàm f
nhập từ bàn phím.Vẽ tam giác
Câu 3: Cho vật thể giới hạn bởi y = 1 + x2 ; z = 0; y + z = 5. Viết đoạn code để vẽ vật thể và tính tích phân
hàm f(x,y,z) nhập từ bàn phím trên miền V
NHÓM 2:
Câu 2:Viết đoạn code để tìm cực trị hàm f(x,y) với điều kiện

1

x2 y 2
+ 2 = 1 , trong đó a, b nhập từ bàn phím.
a2
b

Câu 3: Cho vật thể giới hạn bởi x + y + z = 3, 3x + y = 3,

3x
+ y = 3, y = 0, z = 0. Viết đoạn code để vẽ vật
2

thể và tính thể tích vật thể.
NHÓM 3:
Câu 2: Viết đoạn code để tính tích phân I =

f (x, y, z)dxdydz với S là phần mặt nón z =

x2 + y 2 nằm

S

dưới mặt phẳng z = 1 với hàm f (x, y, z) nhập từ bàn phím và vẽ mặt S
Câu 3: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi z 2 = x2 + y 2 , x2 + y 2 = 4 và vẽ vật thể
NHÓM 4:
Câu 2: Cho hình vuông |x| + |y| ≤ a. Viết đoạn code để tìm GTLN, GTNN của hàm f(x,y) trên hình vuông
với a, b, hàm f nhập từ bàn phím
Câu 3: Cho mặt cong S là phần mặt paraboloid z = x2 + y 2 nằm phía dưới mặt phẳng z=3 và phía trên mặt
nón z = x2 + y 2 . Viết đoạn code để tính tích phân mặt loại 1 trên mặt S của hàm f(x,y,z) và vẽ mặt S với
hàm f(x,y,z) nhập từ bàn phím
NHÓM 5:
√
x
Câu 2: Cho miền D giới hạn bởi x2 + y 2 = ax, y = √ , y = 3x. Viết đoạn code để tính tích phân trên miền
3
D của hàm f(x,y) nhập từ bàn phím, a nhập từ bàn phím và vẽ miền D. Loại trường hợp không có miền D.
Câu 3: Cho C là đường cong x2 + y 2 = a2 , z = y 2 , và 2 hàm P (x, y) = mx + ny, Q(x, y) = px + qy. Viết đoạn
code tính tích phân P dx + Qdy + ydz với a, m, n, p, q nhập từ bàn phím và vẽ đường cong C
C

NHÓM 6:
Câu 2: Vẽ đường cong C x2 + y 2 =...
Câu 1:(Dành cho nhóm 1, 3, 5, 7, 9)
Viết 1 đoạn code để khảo sát sự HT của ít nhất các chuỗi số sau bằng cách dùng tiêu chuẩn Cauchy,
d’Alembert hoặc điều kiện cần của sự hội tụ
1.
n=1
1
2
n
2n + 1
2n 1
n
2.
n=1
2n + 3
5n 1
3.
n=1
2n
2
+ 3
5(n + 1)
2
4.
n=1
1
n2
n
1
1
n
n
5.
n=1
1
7
n
n
n + 1
n
2
6.
n=1
2n!
2
n
(n!)
2
7.
n=1
7
n
(n!)
3
(3n)!
8.
n=1
(2n + 1)!!
3
n
n!
9.
n=1
2.5.8...(3n 1)
5
n
(n!)
10.
n=1
1.5.9...(4n 3)
(4n)!
Câu 2: (Dành cho nhóm 2, 4, 6, 8, 10)
Viết 1 đoạn code để tìm BKHT của ít nhất các chuỗi hàm sau và in ra BKHT
1.
n=1
x
n
n
2.
n=1
(x 3)
n
3
n
3.
n=1
(x 1)
n
2
n
+ 5
n
4.
n=1
(x 7)
n
n
2
+ 3n 1
5.
n=1
n!
n
n
x
n
6.
n=1
(1)
n
x
n
3
n
+ n
3
7.
n=1
(1)
n
2n + 1
1 x
1 + x
n
8.
n=1
(2x + 1)
2n
n
2
7
n
9.
n=1
1 +
3
7
n+1
x
n
10.
n=1
2
n
x
2n
n
3
+ 5n
NHÓM 1:
Câu 2: Viết 1 đoạn code để tính tích phân hàm f(x,y) trên tam giác OAB, với O(0,0), 2 điểm A, B và hàm f
nhập từ bàn phím.V tam giác
Câu 3: Cho vật thể giới hạn bởi y = 1 + x
2
; z = 0; y + z = 5. Viết đoạn code để vẽ vật thể và tính tích phân
hàm f(x,y,z) nhập từ bàn phím trên miền V
NHÓM 2:
Câu 2:Viết đoạn code để tìm cực trị hàm f(x,y) với điều kiện
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1 , trong đó a, b nhập từ bàn phím.
1
Đề Giải tích 2 - Trang 2
Đề Giải tích 2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề Giải tích 2 9 10 44