Ktl-icon-tai-lieu

Đề giao lưu học sinh giỏi năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi lanthuanls123
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập mừng xuân.
Đề 1
Đề giao lưu học sinh giỏi năm học 2014-2015
Môn:
Tiếng Việt
Lớp :
5
(Thời gian làm bài: 60phút)
Câu 1(3 đ) Xếp các từ ghép dưới đây thành 2 loại: TGPL và TGTH:
Bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời, anh em, anh cả, em út, chị dâu, anh chị,
ruột thịt, hòa thuận, yêu thương.
Câu 2:(3đ) Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều
nghĩa:
Giá vàng trong nước tăng đột biến.
Tấm lòng vàng.
Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường.
Câu 3(4 đ) Tìm TN, CN, VN trong những câu văn sau;
a/ Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi, râm
ran.
b/ Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính.
Câu 4(5 đ) Đoạn thơ dưới đây có những từ nào là từ láy? Hãy nêu rõ tác dụng gợi
tả của các từ láy đó:
Quýt nhà ai chín đỏ cây,
Hỡi em đi học hây hây má tròn
Trường em mấy tổ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa.
Câu 5 (14đ)
Trong suốt những năm học dưới mái trường Tiểu học em có rất nhiều người bạn.
Em hãy kể về một người bạn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
(Chữ viết và điểm trình bày toàn bài 1 điểm)
Đề 2
M«n TiÕng ViÖt
Thêi gian 60 phót ( kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò )
C©u I: ( 4 ®iÓm )
T×m 5 thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh, tèt ®Ñp cña
con ngêi ViÖt Nam.
C©u II: (4 ®iÓm ) H·y xÕp c¸c tõ díi ®©y thµnh tõng nhãm ®ång nghÜa:
ChÕt, hi sinh, tµu ho¶, xe ho¶, m¸y bay, ¨n, x¬i, nhá, bÐ, réng, réng r·i, bao la, toi
m¹ng, quy tiªn, xe löa, phi c¬, tµu bay, ngèn, ®íp, lo¾t cho¾t, bÐ báng, b¸t ng¸t,
mªnh m«ng.
C©u III: ( 4 ®iÓm )
Em hiÓu néi dung tõng tËp hîp tõ cè ®Þnh díi ®©y nh thÕ nµo?
a, Häc mét biÕt mêi.
b, Häc ®i ®«i víi hµnh.
§Æt c©u víi mçi tËp hîp tõ trªn.
C©u IV: ( 4 ®iÓm )
X¸c ®Þnh c¸c bé phËn tr¹ng ng÷, chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi c©u trong ®o¹n v¨n
sau:
“ Håi cßn ®i häc, H¶i rÊt say mª ©m nh¹c. Tõ c¸i c¨n g¸c nhá cña m×nh, H¶i
cã thÓ nghe thÊy tÊt c¶ c¸c ©m thanh n¸o nhiÖt, ån · cña thµnh phè thñ ®«. ”
( T« Ngäc HiÕn ).

C©u V: ( 9 ®iÓm )
“ ChiÒu kÐo lªn mét m¶ng trêi mµu biÓn:
M©y tr¾ng gi¨ng “ bao con sãng vç bê.
DiÒu no giã “ nh÷ng c¸nh buåm hiÓn hiÖn.
BiÓn trªn trêi! Em bÐ bçng reo to.“
Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trêi chiÒu theo ý ®o¹n th¬ trªn.
ĐỀ 3
Đề thi học sinh giỏi lớp 5 Môn Tiếng Việt ( Thời gian làm bài 60 phút )
Câu 1 : ( 4 điểm )
Tìm 8 thành ngữ , tục ngữ có từ “ học ” .
Câu 2 : ( 4 điểm )
Hãy chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của tiếng “ thắng ” trong các từ ngữ dưới đây :
Thắng cảnh tuyệt vời ;
Chiến thắng vĩ đại ;
Thắng nghèo nà...


 !
Môn: "#$%&'(!
)Thời gian làm bài(*+,
Câu 1(3 đ) Xếp các từ ghép dưới đây thành 2 loại: TGPL và TGTH:
Bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời, anh em, anh cả, em út, chị dâu, anh chị,
ruột thịt, hòa thuận, yêu thương.
Câu 2:(3đ) Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều
nghĩa:
Giá vàng trong nước tăng đột biến.
Tấm lòng vàng.
Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường.
Câu 3(4 đ) Tìm TN, CN, VN trong những câu văn sau;
a/ Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi, râm
ran.
b/ Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính.
Câu 4(5 đ) Đoạn thơ dưới đây có những từ nào là từ láy? Hãy nêu rõ tác dụng gợi
tả của các từ láy đó:
Quýt nhà ai chín đỏ cây,
Hỡi em đi học hây hây má tròn
Trường em mấy tổ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa.
Câu 5 (14đ)
Trong suốt những năm học dưới mái trường Tiểu học em có rất nhiều người bạn.
Em hãy kể về một người bạn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
(Chữ viết và điểm trình bày toàn bài 1 điểm)

M«n TiÕng ViÖt
Thêi gian 60 phót ( kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò )
C©u I: ( 4 ®iÓm )
T×m 5 thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ ®¹o ®øclèi sèng lµnh m¹nh, tèt ®Ñp cña
con ngêi ViÖt Nam.
C©u II: (4 ®iÓm ) H·y xÕp c¸c tõ díi ®©y thµnh tõng nhãm ®ång nghÜa:
ChÕt, hi sinh, tµu ho¶, xe ho¶, m¸y bay, ¨n, x¬i, nhá, bÐ, réng, réng r·i, bao la, toi
m¹ng, quy tiªn, xe löa, phi c¬, tµu bay, ngèn, ®íp, lo¾t cho¾t, bÐ báng, b¸t ng¸t,
mªnh m«ng.
C©u III: ( 4 ®iÓm )
Em hiÓu néi dung tõng tËp hîp tõ cè ®Þnh díi ®©y nh thÕ nµo?
a, Häc mét biÕt mêi.
b, Häc ®i ®«i víi hµnh.
§Æt c©u víi mçi tËp hîp tõ trªn.
C©u IV: ( 4 ®iÓm )
X¸c ®Þnh c¸c bé phËn tr¹ng ng÷, chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi c©u trong ®o¹n v¨n
sau:
“ Håi cßn ®i häc, H¶i rÊt say mª ©m nh¹c. Tõ c¸i c¨n g¸c nhá cña m×nh, H¶i
cã thÓ nghe thÊy tÊt c¶ c¸c ©m thanh n¸o nhiÖt, ån · cña thµnh phè thñ ®«. ”
( T« Ngäc HiÕn ).
Đề giao lưu học sinh giỏi năm học 2014-2015 - Trang 2
Đề giao lưu học sinh giỏi năm học 2014-2015 - Người đăng: lanthuanls123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề giao lưu học sinh giỏi năm học 2014-2015 9 10 247