Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ HKII TOÁN 4

Được đăng lên bởi yeutinh1708-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ........................................

Thứ ngày tháng năm 2010
THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Thời gian
: 60
phút
Môn
: Toán
Thời gian : 60 phút

Họ và Tên:....................................................................................
Lớp : 4

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề :
I . Khoanh vào câu đúng trong các bài tập dưới đây : ( 5 đ )
1/ - 1 tấn 25 kg = ……………kg ( 0,5 đ )
a . 1250 kg
b . 1025 kg
c . 1205 kg
2/ - 3 giờ 15 phút = …………..phút ( 0,5 đ )
a . 150 phút
b . 205 phút
c . 195 phút
3/ - 1 km 25m =………………m ( 0,5 đ )
a . 1250 m
b . 125 m
c . 1025 m
2
2
2
4/ - 1m 5 dm = …………….m ( 0,5 đ )
a . 150 m2
b . 15 m2
c. 1500 m2
5 /- Ch÷ sè 3 trong sè 534 260 chØ:

A. 300
B. 3000
C. 30 000
3
6 /- ph©n sè
b»ng ph©n sè nµo díi ®©y? ( 0,5 đ )

d . 125 kg
d . 175 phút
d . 1205 m
d . 105 m2
D. 300 000

5

A.

6
15

B.

15
16

C.

9
15

7/- Trong c¸c ph©n sè díi ®©y ph©n sè nµo lín h¬n 1? ( 0,5 đ )
A. 7
B. 7
C. 9
9

8/- Kết quả của phép
A.

13
10

7
3
7
tính 5  10
B. 10
13

9/- Kết quả của phép tính
A.

11
14

11 5

14 7
B. 1
14

10
6

B.

15
9

D.

9
7

D.

15
10

D.

12
14

D.

10
9

= .............? ( 0,5 đ )
C.

10
15

= .............? ( 0,5 đ )

5 2
:
3 3

10/- Kết quả của phép tính
A.

9

D.

C.

10
14

=.............? ( 0,5 đ )

15
3

III . Đặt tính rồi tính ( 2 đ )
1/ 75806 + 9758
2/ 27045 – 8547

C.

5
2

3/ 64057 x 64

4/ 6336 : 36

…………
…………
………….
………….

……….. ..
…………
………….
………….

………… ..
……………
……………
……………

x

IV . Tìm
(1đ)
1/ x x 25 = 625

2/ x

………..
…….....
………
…........

: 46 = 53

V . Bài toán : ( 2 đ )
a)

Một lớp học có 32 học sinh , trong đó số học sinh trai bằng
Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học trai và bao nhiêu học sinh gái ?

Vẽ sơ đồ :

Bài giải

3
5

số học sinh gái .

...
THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Toán
Thời gian : 60 phút
Thứ ngày tháng năm 2010
Thời gian : 60 phút
Đề :
I . Khoanh vào câu đúng trong các bài tập dưới đây : ( 5 đ )
1/ - 1 tấn 25 kg = ……………kg ( 0,5 đ )
a . 1250 kg b . 1025 kg c . 1205 kg d . 125 kg
2/ - 3 giờ 15 phút = …………..phút ( 0,5 đ )
a . 150 phút b . 205 phút c . 195 phút d . 175 phút
3/ - 1 km 25m =………………m ( 0,5 đ )
a . 1250 m b . 125 m c . 1025 m d . 1205 m
4/ - 1m
2
5 dm
2
= …………….m
2
( 0,5 đ )
a . 150 m
2
b . 15 m
2
c. 1500 m
2
d . 105 m
2
5 /- Ch÷ sè 3 trong sè 534 260 chØ:
A. 300 B. 3000 C. 30 000 D. 300 000
6 /- ph©n sè
5
3
b»ng ph©n sè nµo díi ®©y? ( 0,5 đ )
A.
15
6
B.
16
15
C.
15
9
D.
9
15
7/- Trong c¸c ph©n sè díi ®©y ph©n sè nµo lín h¬n 1? ( 0,5 đ )
A.
9
7
B.
7
7
C.
9
9
D.
7
9
8/- Kết quả của phép tính
10
7
5
3
= .............? ( 0,5 đ )
A.
10
13
B.
13
10
C.
15
10
D.
10
15
9/- Kết quả của phép tính
7
5
14
11
= .............? ( 0,5 đ )
A.
14
11
B.
14
1
C.
14
10
D.
14
12
10/- Kết quả của phép tính
3
2
:
3
5
=.............? ( 0,5 đ )
A.
6
10
B.
3
15
C.
2
5
D.
9
10
III . Đặt tính rồi tính ( 2 đ )
1/ 75806 + 9758 2/ 27045 – 8547 3/ 64057 x 64 4/ 6336 : 36
Điểm Lời phê của giáo viên
Trường ........................................
Họ và Tên:....................................................................................
Lớp : 4
ĐỀ HKII TOÁN 4 - Trang 2
ĐỀ HKII TOÁN 4 - Người đăng: yeutinh1708-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ HKII TOÁN 4 9 10 440