Ktl-icon-tai-lieu

Đề Hóa khối A

Được đăng lên bởi xuanphuc1990
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
Môn thi: HOÁ HỌC; Khối: A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Mã đề thi 596

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học, nguyên tố X thuộc
A. chu kì 4, nhóm IIA.
B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. chu kì 3, nhóm VIB.
D. chu kì 4, nhóm VIIIA.
Câu 2: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản
ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 0,8 gam.
B. 2,0 gam.
C. 4,0 gam.
D. 8,3 gam.
Câu 3: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến
hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 1,12.
Câu 4: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của
chúng là:
A. Al, Fe, Cr.
B. Mg, Zn, Cu.
C. Ba, Ag, Au.
D. Fe, Cu, Ag.
Câu 5: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam
H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là
A. 46,15%.
B. 35,00%.
C. 53,85%.
D. 65,00%.
Câu 6: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung
dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. II, III và IV.
B. I, II và IV.
C. I, II và III.
D. I, III và IV.
Câu 7: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu
được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:
A. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.
B. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.
C. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.
D. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.
Câu 8: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hế...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2009
Môn thi: HOÁ HC; Khi: A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề.
đề thi 596
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết khi lượng nguyên t (theo đvC) ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cu hình electron ca ion X
2+
là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
. Trong bng tun hoàn các nguyên t hoá
hc, nguyên t X thuc
A. chu kì 4, nhóm IIA. B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. chu kì 3, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm VIIIA.
Câu 2: Cho lung khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hn hp gm CuO và Al
2
O
3
nung nóng đến khi phn
ng hoàn toàn, thu được 8,3 gam cht rn. Khi lượng CuO có trong hn hp ban đầu là
A. 0,8 gam. B. 2,0 gam. C. 4,0 gam. D. 8,3 gam.
Câu 3: Dung dch X cha hn hp gm Na
2
CO
3
1,5M và KHCO
3
1M. Nh t t tng git cho đến
hết 200 ml dung dch HCl 1M vào 100 ml dung dch X, sinh ra V lít khí ( đktc). Giá tr ca V là
A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 1,12.
Câu 4: Dãy các kim loi đều có th được điu chế bng phương pháp đin phân dung dch mui ca
chúng là:
A. Al, Fe, Cr. B. Mg, Zn, Cu. C. Ba, Ag, Au. D. Fe, Cu, Ag.
Câu 5: Cho hn hp khí X gm HCHO và H
2
đi qua ng s đựng bt Ni nung nóng. Sau khi phn ng
xy ra hoàn toàn, thu được hn hp khí Y gm hai cht hu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu đưc 11,7 gam
H
2
O và 7,84 lít khí CO
2
( đktc). Phn trăm theo th tích ca H
2
trong X là
A. 46,15%. B. 35,00%. C. 53,85%. D. 65,00%.
Câu 6: Cho các hp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc vi dung
dch cht đin li thì các hp kim mà trong đó Fe đều b ăn mòn trước là:
A. II, III và IV. B. I, II và IV. C. I, II và III. D. I, III và IV.
Câu 7: Xà phòng hoá mt hp cht có công thc phân t C
10
H
14
O
6
trong dung dch NaOH (dư), thu
được glixerol và hn hp gm ba mui (không có đồng phân hình hc). Công thc ca ba mui đó là:
A. CH
3
-COONa, HCOONa và CH
3
-CH=CH-COONa.
B. CH
2
=CH-COONa, CH
3
-CH
2
-COONa và HCOONa.
C. HCOONa, CHC-COONa và CH
3
-CH
2
-COONa.
D. CH
2
=CH-COONa, HCOONa và CHC-COONa.
Câu 8: Lên men m gam glucozơ vi hiu sut 90%, lượng khí CO
2
sinh ra hp th hết vào dung dch
nước vôi trong, thu được 10 gam kết ta. Khi lượng dung dch sau phn ng gim 3,4 gam so vi
khi lượng dung dch nước vôi trong ban đầu. Giá tr ca m là
A. 20,0. B. 30,0. C. 13,5. D. 15,0.
Câu 9: Thuc th được dùng để phân bit Gly-Ala-Gly vi Gly-Ala là
A. dung dch HCl. B. Cu(OH)
2
trong môi trường kim.
C. dung dch NaCl. D. dung dch NaOH.
Câu 10: Cho hn hp gm Fe và Zn vào dung dch AgNO
3
đến khi các phn ng xy ra hoàn toàn,
thu được dung dch X gm hai mui và cht rn Y gm hai kim loi. Hai mui trong X là
A. Zn(NO
3
)
2
và Fe(NO
3
)
2
. B. AgNO
3
và Zn(NO
3
)
2
.
C. Fe(NO
3
)
2
và AgNO
3
. D. Fe(NO
3
)
3
và Zn(NO
3
)
2
.
Trang 1/6 - Mã đề thi 596
Đề Hóa khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Hóa khối A - Người đăng: xuanphuc1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề Hóa khối A 9 10 629