Ktl-icon-tai-lieu

Đề Hóa lớp 10

Được đăng lên bởi Smile Hunter
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
Họ và tên…………………..lớp…………

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Hóa học lớp 10-Ban nâng cao

Mã đề 185

(Cho Zn =65 ,Al=27,Fe=56,O=16,S=32 , H=1 , K=39 , Cl=35,5)
I.Phần trắc nghiệm ( 3 điểm). Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng trong đề.
Câu 1. Coi nguyên tử hidro như một quả cầu , vậy bán kính nguyên tử hidro vào khoảng :
A.0,53.10-9m
B.0,053.10-10cm
C.5,3.10-1 Å
D.0,053.10-1nm.
Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 32. Ở trạng thái cơ bản X có số electron độc thân là
A.6
B.4
C.2
D.0.
Câu 3.Trong hạt nhân của hầu hết các nguyên tử có chứa các hạt:
A.electron, proton
B.electron, notron
C.electron, proton , notron
D.notron , proton.
Câu 4. Cấu hình eclectron tương ứng của nguyên tử Fe ( Z=26) khi mất 3 electron là :
A.[Ar] 4s23d3
B.[Ar] 3d34s2
C.[Ar] 3d4
D .[Ar] 3d5 .
Câu 5. Nhỏ từ từ đến hết 150g dung dịch H2SO4 (đặc ) 98% vào cốc thủy tinh đựng nước nguyên chất ta được một
dung dịch H2SO4 40%. Khối lượng nước trong cốc là
A.217,5gam
B. 90gam
C. 215,7gam
D.138gam.
Câu 6.Nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p bằng 8. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về X
A.Lớp ngoài cùng có 4 eclectron
B.Hạt nhân nguyên tử có 14 proton
C.Ở trạng thái cơ bản có 10AO chứa elcetron
D.Các eletron được phân bố thành 5 phân lớp.
Câu 7.Ở trạng thái cơ bản,nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 5. Hạt nhân nguyên tử của X
có điện tích là A.+17
B.17+
C.17
D.7+.
Câu 8. Nguyên tử Y có 24 elctron, ở trạng thái cơ bản electron cuối cùng của Y được gọi
A eletron s
B.eletron p
C.eletron d
D.eletron f.
Câu 9.Hòa tan hoàn toàn 2,31g hỗn hợp Al,Fe, Zn bằng Vml dung dịch HCl 0,5M (vừa đủ) ta được dung dịch X
và khí Y.Cô cạn X được 6,57g muối khan. Giá trị của V là A.240
B.0,24
C.260
D.0,26.
Câu 10.So sánh mức năng lượng của các AO nguyên tử
A.2px < 2py <2pz < 3s
B. 3px < 4s < 3d < 3s
C. 3p< 4s < 3d < 5s
D. 3s < 3p < 3d < 4s
Câu 11.Phát biểu đúng về các đồng vị
A.Đồng vị phóng xạ là những đồng vị không bền
B. Hầu hết các đồng vị bền có Z>82.
2
C.Chỉ có đồng vị Đơteri ( 1H) không có notron
D.Các đồng vị đều có cùng số khối.
Câu 12. X có tổng điện tích lớp vỏ là: - 208,26.10-20C ; Y có tổng điện tích hạt nhân : + 28,836.10-19C. X,Y lần
lượt là các nguyên tử nguyên tố
A. kim loại , phi kim
B. kim loại , kim loại
C. kim loại ,khí hiếm,
D. phi kim, Khí hiếm.
II.Phần tự luận.(7điểm)
Câu 1. (2điểm) Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 15
a. Viết cấu hình electron của A.
b. Mô tả hình dạng các obitan ở phân lớp ngoài cùng của A.( không vẽ...
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên…………………..lớp………… Môn: Hóa học lớp 10-Ban nâng cao Mã đề 185
(Cho Zn =65 ,Al=27,Fe=56,O=16,S=32 , H=1 , K=39 , Cl=35,5)
I.Phần trắc nghiệm ( 3 điểm). Học sinh khoanh tròn vào đáp án đúng trong đề.
Câu 1. Coi nguyên tử hidro như một quả cầu , vậy bán kính nguyên tử hidro vào khoảng :
A.0,53.10
-9
m B.0,053.10
-10
cm C.5,3.10
-1
Å D.0,053.10
-1
nm.
Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 32. Ở trạng thái cơ bản X có số electron độc thân là
A.6 B.4 C.2 D.0.
Câu 3.Trong hạt nhân của hầu hết các nguyên tử có chứa các hạt:
A.electron, proton B.electron, notron C.electron, proton , notron D.notron , proton.
Câu 4. Cấu hình eclectron tương ứng của nguyên tử Fe ( Z=26) khi mất 3 electron là :
A.[Ar] 4s
2
3d
3
B.[Ar] 3d
3
4s
2
C.[Ar] 3d
4
D .[Ar] 3d
5
.
Câu 5. Nhỏ từ từ đến hết 150g dung dịch H
2
SO
4
(đặc ) 98% vào cốc thủy tinh đựng nước nguyên chất ta được một
dung dịch H
2
SO
4
40%. Khối lượng nước trong cốc là
A .217,5gam B. 90gam C. 215,7gam D.138gam.
Câu 6.Nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p bằng 8. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về X
A.Lớp ngoài cùng có 4 eclectron B.Hạt nhân nguyên tử có 14 proton
C.Ở trạng thái cơ bản có 10AO chứa elcetron D.Các eletron được phân bố thành 5 phân lớp.
Câu 7.Ở trạng thái cơ bản,nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p
5
. Hạt nhân nguyên tử của X
có điện tích là A.+17 B.17+ C.17 D.7+.
Câu 8. Nguyên tử Y có 24 elctron, ở trạng thái cơ bản electron cuối cùng của Y được gọi
A eletron s B.eletron p C.eletron d D.eletron f.
Câu 9.Hòa tan hoàn toàn 2,31g hỗn hợp Al,Fe, Zn bằng Vml dung dịch HCl 0,5M (vừa đủ) ta được dung dịch X
và khí Y.Cô cạn X được 6,57g muối khan. Giá trị của V là A.240 B.0,24 C.260 D.0,26.
Câu 10.So sánh mức năng lượng của các AO nguyên tử
A.2p
x
< 2p
y
<2p
z
< 3s B. 3p
x
< 4s < 3d < 3s C . 3p< 4s < 3d < 5s D. 3s
< 3p < 3d < 4s
Câu 11.Phát biểu đúng về các đồng vị
A.Đồng vị phóng xạ là những đồng vị không bền B. Hầu hết các đồng vị bền có Z>82.
C.Chỉ có đồng vị Đơteri (
2
1
H) không có notron D.Các đồng vị đều có cùng số khối.
Câu 12. X có tổng điện tích lớp vỏ là: - 208,26.10
-20
C ; Y có tổng điện tích hạt nhân : + 28,836.10
-19
C. X,Y lần
lượt là các nguyên tử nguyên tố
A. kim loại , phi kim B. kim loại , kim loại C. kim loại ,khí hiếm, D. phi kim, Khí hiếm.
II.Phần tự luận.(7điểm)
Câu 1. (2điểm) Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 15
a. Viết cấu hình electron của A.
b. Mô tả hình dạng các obitan ở phân lớp ngoài cùng của A.( không vẽ hình)
Câu 1 Nội dung Điểm
1a Cấu hình e : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
hay [Ne] 3s
2
3p
3
0,5đ
1b
P
x
có dạng hình số 8 nổi 0,25đ
Định hướng theo trục x 0,25đ
P
y
có dạng hình số 8 nổi 0,25đ
Định hướng theo trục y 0,25đ
Pz có dạng hình số 8 nổi 0,25đ
Định hướng theo trục z 0,25đ
- HS chỉ nêu được :có 3AOp hình số tám nổi : cho 0,5điểm
Đề Hóa lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Hóa lớp 10 - Người đăng: Smile Hunter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề Hóa lớp 10 9 10 66