Ktl-icon-tai-lieu

Đề học sinh giỏi

Được đăng lên bởi phamhunghung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHI XUÂN

KỲ THI OLYMPIC - NĂM HỌC 2013-2014
Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 6
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
Lưu ý:

→ Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.
→ Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô hoặc dòng kẻ sẵn.
→ Giám thị không giải thích gì thêm. Học sinh Làm bài trực tiếp vào Đề thi
Điểm của toàn bài thi
Giám khảo
Số phách
(Bằng số)
(Bằng chữ)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Do Trưởng Ban chấm thi ghi)
Giám khảo 1:
Giám khảo 2:

I. Put the plural nouns in the box into the correct row
houses, rivers, countries, cities, hotels, villages, lakes, yards, flowers, towns, paddies, parks

1. /s/: ......................................................................................................................................
2. /z/: ......................................................................................................................................
3. /iz/: ......................................................................................................................................
II. Crossword Puzzles.

hidden
word

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. His cow can__________ a lot of milk.
2. We cut down__________ because we need more land for farming.
3. We can__________ waste paper, scrap metal and old plastic.
4. Many poor people__________ empty bottles and cans to sell them.
5. We shouldn't ________too much coal, gas and oil.
6. Don't throw__________ in the street.
7. We shouldn't__________ too much water.
8. What's the hidden word? __________
Your answers:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

III. Give the correct form or tense of the verbs in the brackets.
1. Every evening my father (watch) _________television.
2. We (not / read) _________books after lunch.
3. Tom (be) _________my friend. He (play) _________sports everyday.
4. (your students/ play) _________soccer every afternoon?
5. Where (your children/ be) _________? - They’re upstairs. They (play) _________chess.
6. What (you/ do) _________now? - I (unload) _________the vegetables.
7. (Your mother / work) _________in the garden at the moment?
Your answers:
1.
5.

2.

3.
6.

4.
7.

IV. Choose the best answer.
1. Kate and Jenny are sisters, and Tom is (her / their / they / there) brother.
2. My sister grows (a little / a lot / a lot of / lots) flowers in the garden.
3. When you (see / seeing / are seeing / sees) a dripping faucet, please turn it off.
4. Is there a flower garden near your house? (Yes, it is / Yes...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHI XUÂN
KỲ THI OLYMPIC - NĂM HỌC 2013-2014
Môn thi: TIẾNG ANH - LỚP 6
Thời gian làm bài: 120 phút
Lưu ý: Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.
Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô hoặc dòng kẻ sẵn.
Giám thị không giải thích gì thêm. Học sinh Làm bài trực tiếp vào Đề thi
Điểm của toàn bài thi Giám khảo Số phách
(Bằng số) (Bằng chữ) (Ký và ghi rõ họ tên) (Do Trưởng Ban chấm thi ghi)
Giám khảo 1:
Giám khảo 2:
I. Put the plural nouns in the box into the correct row
houses, rivers, countries, cities, hotels, villages, lakes, yards, flowers, towns, paddies, parks
1. /s/: ......................................................................................................................................
2. /z/: ......................................................................................................................................
3. /iz/: ......................................................................................................................................
II. Crossword Puzzles.
hidden
word
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. His cow can__________ a lot of milk.
2. We cut down__________ because we need more land for farming.
3. We can__________ waste paper, scrap metal and old plastic.
4. Many poor people__________ empty bottles and cans to sell them.
5. We shouldn't ________too much coal, gas and oil.
6. Don't throw__________ in the street.
7. We shouldn't__________ too much water.
8. What's the hidden word? __________
Your answers:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề học sinh giỏi - Người đăng: phamhunghung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề học sinh giỏi 9 10 875