Ktl-icon-tai-lieu

đề hsg hóa 9

Được đăng lên bởi Đức Anh Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
MÔN: HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I
(4 điểm)
o
1. Hãy giải thích tại sao phân tử Cl2O có góc liên kết (111 ) nhỏ hơn và độ dài liên kết

Cl-O (1,71Å) lớn hơn so với phân tử ClO2 (118o và 1,49Å)?
2. So sánh và giải thích độ mạnh:
(a) tính axit, tính oxi hóa của các chất HClO, HClO2, HClO3 và HClO4.
(b) tính axit, tính khử của các chất HF, HCl, HBr, HI
3. Giải thích sự biến đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ:
Nhiệt độ (oC).........
0
4
10
15
20
D (g/ml)................ 0,999866 1,000000 0,999727 0,999127 0,998230
ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1. Công thức electron và công thức cấu tạo của hai phân tử:

O

O
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

O

1,00
(0,50  2)

O

O

O



Góc liên kết của Cl2O nhỏ hơn của ClO2 là vì nguyên tử trung tâm (O)
của Cl2O có hai cặp electron tự do tạo lực đẩy ép góc liên kết nhiều
hơn so với nguyên tử trung tâm (Cl) của ClO2 chỉ có 3 electron tự do.



Liên kết Cl-O trong phân tử ClO2 có đặc tính của liên kết đôi do sự
cộng hưởng với electron độc thân ở trên Cl hoặc O. Đặc tính liên kết
đôi này làm liên kết Cl-O trong ClO2 ngắn hơn trong Cl2O (chỉ chứa
liên kết đơn).

2. Độ mạnh tính axit:

(a) HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4

2,00
Số nguyên tử oxi không hidroxyl tăng làm tăng độ phân cực của liên (0,50  4)
kết O-H

(b) HF < HCl < HBr < HI
Bán kính nguyên tử tăng làm độ bền liên kết giảm, khả năng bị phân
cực hóa của liên kết H-X tăng.
Độ mạnh tính oxi hóa - khử
(a) Tính oxi hóa giảm: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4
1

Số nguyên tử oxi tăng làm tăng độ bền phân tử (độ bội liên kết tăng)
nên độ mạnh tính oxi hóa giảm.
(b) Tính khử tăng: HF < HCl < HBr < HI
Bán kính nguyên tử tăng làm giảm độ bền phân tử, làm tăng tính khử
o

3. Ở nước đá (0 C), các phân tử liên kết với nhau bằng liên kết H hình thành

cấu trúc tinh thể phân tử khá rỗng (xem hình dưới), khối lượng riêng nhỏ.
1,00
o
Khi nhiệt độ tăng (4 C), liên kết H bị phá vỡ một phần khiến các phân tử (0,50  2)
xích lại gần nhau hơn nên khối lượng riêng tăng. Khi tiếp tục tăng nhiệt
độ, khoảng cách giữa các phân tử tăng làm thể tích tăng lên nên khối
lượng riêng giảm.
H
O
H
O
H

HH

H
H

O
O
H

Câu II
(4 điểm)
1. Xác định nhiệt hình thành AlCl3 khi biết:

Al2O3 (r) + 3COCl2 (k)  3CO2 (k) + 2AlCl3 (r)
H1 = -232,24 kJ
CO (k) + Cl2 (k)  COCl2 (k)
H2 = -112,40 kJ
2Al (r) + 1,5O2 (k)  Al2O3 (k)
H3 = -1668,20 kJ
Nhiệt hình thành của CO:
H4 = -110,40 kJ/mol
Nhiệt hình thành của CO2:
H5 = -...
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PH
MÔN: HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (4 đim)
1. Hãy gii thích tại sao phân tử Cl
2
O góc liên kết (111
o
) nhn độ dài liên kết
Cl-O (1,71Å) lớn hơn so với phân tử ClO
2
(118
o
và 1,49Å)?
2. So sánh và gii thích độ mạnh:
(a) tính axit, tính oxi hóa ca các chất HClO, HClO
2
, HClO
3
HClO
4
.
(b) tính axit, tính khử ca các chất HF, HCl, HBr, HI
3. Giải thích sự biến đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ:
Nhiệt độ (
o
C).........
0 4 10 15 20
D (g/ml)................ 0,999866 1,000000 0,999727 0,999127 0,998230
ĐÁP ÁN ĐIỂM
1. Công thức electron và công thức cấu tạo của hai phân tử:
Cl
O
O
Cl Cl
O
Cl Cl
O
Cl
O
O
Góc liên kết của Cl
2
O nhhơn ca ClO
2
nguyên t trung m (O)
của Cl
2
O hai cặp electron tự do tạo lực đẩy ép góc liên kết nhiều
hơn so với nguyên tử trung tâm (Cl) ca ClO
2
chỉ có 3 electron tự do.
Liên kết Cl-O trong phân tClO
2
đặc tính của liên kết đôi do sự
cộng hưởng với electron độc thân trên Cl hoặc O. Đặc tính liên kết
đôi này làm liên kết Cl-O trong ClO
2
ngắn hơn trong Cl
2
O (chchứa
liên kết đơn).
2. Độ mạnh tính axit:
(a) HClO < HClO
2
< HClO
3
< HClO
4
Snguyên toxi không hidroxyl tăng m tăng độ phân cực của liên
kết O-H
(b) HF < HCl < HBr < HI
Bán kính nguyên tng làm độ bền liên kết giảm, khả năng bphân
cực hóa của liên kết H-X tăng.
Độ mạnh tính oxi hóa - kh
(a) Tính oxi hóa giảm: HClO > HClO
2
> HClO
3
> HClO
4
1,00
(0,50
2)
2,00
(0,50
4)
đề hsg hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề hsg hóa 9 - Người đăng: Đức Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề hsg hóa 9 9 10 980