Ktl-icon-tai-lieu

Đề HSG tin tỉnh Đồng Nai

Được đăng lên bởi Thien Luong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG NAI

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2008 - 2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang )
Tên bài
Bài 1 Hội chợ chăn nuôi
Bài 2 Giao thông
Bài 3 Dãy số ổn định

Môn thi : TIN HỌC
Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề )
Ngày thi : 21 tháng 11 năm 2008
File chương trình
HOICHO.PAS
GITH.PAS
ONDINH.PAS

File dữ liệu vào
HOICHO.INP
GITH.INP
ONDINH.INP

File kết quả
HOICHO.OUT
GITH.OUT
ONDINH.OUT

Bài 1: Hội chợ chăn nuôi (7 điểm)
Để chọn ra một trại chăn nuôi heo giỏi, ban tổ chức hội chợ heo giống kiểm tra trọng lượng của heo
tại mỗi trang trại như sau : lấy ngẫu nhiên một số con heo đưa vào cân và chọn lấy ra 1 con có trọng lượng
cao nhất, sau đó tiếp tục đưa vào một số con khác cân và nhập vào số trước rồi chọn lấy ra 1 con có trọng
lượng cao nhất. Thực hiện một số lần như trên. Trọng lượng nhỏ nhất của heo trong số các con được lấy ra
chính là kết quả kiểm tra trọng lượng của trại đó.
Yêu cầu : Hãy thực hiện xác định kết quả kiểm tra trọng lượng.
Dữ liệu vào từ file văn bản HOICHO.INP
- Dòng đầu là số nguyên dương n (1<= n <= 5000000)
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng là :
Một số nguyên dương a trọng lượng của heo cân được (0< a <= 1000 )
hoặc -1 (yêu cầu chọn lấy ra trọng lượng cao nhất trong những trọng lượng đã cân) .
Kết quả ghi vào file văn bản HOICHO.OUT
Trọng lượng tìm được theo yêu cầu.
Ví dụ:
HOICHO.INP
12
250
195
312
-1
167
171
-1
260
203
305
-1
291

HOICHO.OUT
250

Bài 2: Giao thông (6 điểm)
Hệ thống giao thông công cộng trong thành phố được vận hành bởi k tuyến xe bus di chuyển qua n
trạm (các trạm đánh số từ 1 đến n). Mỗi tuyến xe bus đi qua một số trạm. Tuyến xe bus thứ i đi lần lượt các
trạm ai1, ai2, .. aim và đi ngược lại, giá vé đi giữa hai trạm liên tiếp bất kỳ trên cùng một tuyến thứ i là không
đổi ci. Khách đi từ trạm A sang trạm B có thể phải sang nhiều xe do hai trạm không trên cùng một tuyến.
Yêu cầu : Hãy tìm lộ trình cho khách di chuyển bằng xe bus từ trạm A sang trạm B sao cho chi phí phải trả
là thấp nhất.
Dữ liệu vào từ file văn bản GITH.INP

-

Dòng đầu là 4 số n k A B. (2<= n <= 500 và 1<= k <= 50)
Dòng thứ hai là k số c1 c2 .. ck
(0< ci < 100)
K dòng tiếp theo, dòng thứ i có dạng
mi ai1 ai2 .. aim
mi là số lượng các trạm mà tuyến xe thứ i phải qua, mi số sau là số hiệu các trạm theo thứ tự mà
tuyến xe bus thứ i phải đi qua.
1
2
Kết quả ghi vào file GITH.OUT
Chi phí lộ trình đi từ A sang B.
3
Ví dụ :
GITH.INP
GITH.OUT
5323
7
4
532
41253
5
42453
3215
Tuyến 1
Tuyến 2
Tuyến 3
Bài 3: Dãy số...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TOK THI CHN HSG LP 12 CP TNH
ĐỒNG NAI NĂM HC 2008 - 2009
ĐỀ CHÍNH THC Môn thi : TIN HC
Thi gian : 180 phút (Không k thi gian giao đề )
Ngày thi : 21 tháng 11 năm 2008
(Đề thi gm 02 trang )
Tên bài File chương trình File d liu vào File kết qu
Bài 1 Hi ch chăn nuôi HOICHO.PAS HOICHO.INP HOICHO.OUT
Bài 2 Giao thông GITH.PAS GITH.INP GITH.OUT
Bài 3 Dãy s n định ONDINH.PAS ONDINH.INP ONDINH.OUT
Bài 1: Hi ch chăn nuôi (7 đim)
Để chn ra mt tri chăn nuôi heo gii, ban t chc hi ch heo ging kim tra trng lượng ca heo
ti mi trang tri như sau : ly ngu nhiên mt s con heo đưa vào cân và chn ly ra 1 con có trng lượng
cao nht, sau đó tiếp t
c đưa vào mt s con khác cân nhp vào s trước ri chn ly ra 1 con có trng
lượng cao nht. Thc hin mt s ln như trên. Trng lượng nh nht ca heo trong s các con được ly ra
chính là kết qu kim tra trng lượng ca tri đó.
Yêu cu : Hãy thc hin xác định kết qu kim tra trng lượng.
D liu vào t file văn b
n HOICHO.INP
- Dòng đầu là s nguyên dương n (1<= n <= 5000000)
- N dòng tiếp theo, mi dòng là :
Mt s nguyên dương a trng lượng ca heo cân được (0< a <= 1000 )
hoc -1 (yêu cu chn ly ra trng lượng cao nht trong nhng trng lượng đã cân) .
Kết qu ghi vào file văn bn HOICHO.OUT
Trng lượng tìm được theo yêu cu.
Ví d:
HOICHO.INP HOICHO.OUT
12
250
195
312
-1
167
171
-1
260
203
305
-1
291
250
Bài 2: Giao thông (6 đim)
H thng giao thông công cng trong thành ph được vn hành bi k tuyến xe bus di chuyn qua n
trm (các trm đánh s t 1 đến n). Mi tuyến xe bus đi qua mt s trm. Tuyến xe bus th i đi ln lượt các
trm a
i1
, a
i2
, .. a
im
đi ngược li, giáđi gia hai trm liên tiếp bt k trên cùng mt tuyến th i là không
đổi c
i
. Khách đi t trm A sang trm B có th phi sang nhiu xe do hai trm không trên cùng mt tuyến.
Yêu cu : Hãy tìm l trình cho khách di chuyn bng xe bus t trm A sang trm B sao cho chi phí phi tr
là thp nht.
D liu vào t file văn bn GITH.INP
Đề HSG tin tỉnh Đồng Nai - Trang 2
Đề HSG tin tỉnh Đồng Nai - Người đăng: Thien Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề HSG tin tỉnh Đồng Nai 9 10 556